ประเมินรอบ4สมศ.สวนสุนันทาคว้า..ดีมาก..ด้านวิจัย-บริการวิชาการ

ลบ แก้ไข

ประเมินรอบ 4 สมศ. "สวนสุนันทา" คว้า“ดีมาก” ด้านวิจัย-บริการวิชาการ

ประเมินรอบ4สมศ.สวนสุนันท
 

สมศ.เดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษารอบที่ 4 เปิดประเดิมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นแห่งแรก สรุปผล 5 ด้าน อยู่ระดับดีมาก ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ในขณะที่อีก 3 ด้านอยู่ในระดับดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือสมศ. จะมีการตรวจประเมินในรอบที่ 4 ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เข้ารับการประเมินในโครงการนำร่อง โดยคณะผู้ประเมินได้เข้ามาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และในเบื้องต้นได้มีการแถลงผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบไปแล้ว ต่อมาสมศ.ได้ส่งผลประเมินอย่างเป็นทางการให้มหาวิทยาลัยรับทราบ พร้อมทั้งมีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป

สำหรับผลการประเมินของสมศ. มีการประเมินแยกออกเป็น 5 ด้าน ผลปรากฏว่าสวนสุนันทาได้รับการประเมินในระดับดีมาก 2 ด้านคือคือด้านที่ 3 คุณภาพการวิจัยและด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ ในขณะที่อีก 3 ด้านคือด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) และด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวว่า การประเมินของสมศ.ในรอบนี้ แม้ว่าจะเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา แต่หลักเกณฑ์มีมาตรฐานสูงมาก โดยทั้ง 5 ด้านที่มีการประเมินนั้น ยังมีองค์ประกอบย่อยๆ ในแต่ละด้าน และในแต่ละองค์ประกอบก็ยังมีประเด็นรายละเอียดในการพิจารณาอีกด้วย ที่เป็นความยากลำบากของมหาวิทยาลัยก็คือสมศ.ตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่า ภาพรวมของการประเมินในแต่ละด้าน จะถือคะแนนจากองค์ประกอบที่มีคะแนนต่ำสุด เช่น คุณภาพบัณฑิตที่แยกองค์ประกอบออกเป็น ตรี โท เอก หากว่าองค์ประกอบใด อยู่ในระดับ พอใช้ ก็จะถือว่าคะแนนด้านนี้อยู่ในระดับพอใช้ทันที แม้ว่าอีก 2 องค์ประกอบจะอยู่ในระดับดีเลิศก็ตาม

“เป็นการประเมินที่มีความละเอียดอ่อนมาก ในประเด็นการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบนั้น สวนสุนันทาได้รับคำชื่นชมจากสมศ.ในหลายเรื่อง เช่น ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในทุกระดับที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากทั้งหมด แต่เพื่อมาถึงภาพรวม ก็ตกอยู่ในระดับดี เนื่องจากมีบางองค์ประกอบที่ฉุดรั้งลงไป”


ประเมินรอบ4สมศ.สวนสุนันท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ เปิดเผยว่า สมศ.ได้เชิญมหาวิทยาลัยไปให้ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินเพื่อนำผลไปเป็นแนวทางในการประเมินสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในปีนี้ ซึ่งตนเองก็ได้ให้ความคิดเห็นในเกณฑ์การประเมินที่ถือเอาคะแนนองค์ประกอบต่ำสุดมาเป็นคะแนนของภาพรวมว่าไม่เป็นธรรม ทำให้มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งหมดกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจะพบได้ว่าจากการที่สมศ.จะเข้าตรวจประเมินนำร่อง 5 มหาวิทยาลัยที่สมัครใจในรอบแรก พอสวนสุนันทาและอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเข้ารับการตรวจประเมิน ก็ส่งผลให้อีก 3 มหาวิทยาลัยถอนตัวออกไปทั้งหมด เพราะพิจารณาแล้ว เห็นว่าเกณฑ์ในการพิจารณาค่อนข้างโหดหิน มหาวิทยาลัยต่อมาอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 5 ด้านแม้ว่าจะไม่มีผลได้ตก ผ่านไม่ผ่าน แต่ก็เป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะปรากฏต่อสาธารณะ ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องเตรียมการรับมือให้พร้อม อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมก็ต้องถือว่าการตรวจประเมินรอบ 4 ของสมศ.ในครั้งนี้ เป็นการประเมินที่สร้างสรรค์มากกว่าใน 3 รอบที่ผ่านมามาก

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ม.ค. 61 18:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,177 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,177 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง