​จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ส่งองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

ลบ แก้ไข
​จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ส่งองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น
​จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่

จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (โปรแกรม สร้างสื่อมัลติมีเดีย) สำหรับการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดลงสู่ชุมชนให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอส์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
​จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่

ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ การผลิตบัณฑิต การ วิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

"สิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือ เป็นการสนับสนุนการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายการศึกษา และชุมชน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยในการปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลงเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การกระตุ้นผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบตนเอง ร่วมกับตัวแทนโรงเรียนในโครงการจำนวน 20 โรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร โดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อประโยชน์แก่สังคมขึ้นเป็นประจำในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติให้เห็นผลชัดเจนมากที่สุด"  ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าว
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 61 11:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 591 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 591 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง