​ให้ทุนผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข
ให้ทุนผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ให้ทุนผู้ฝึกงานเทคนิคคนไ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เพศชาย 
๑. คุณลักษณะอาชีพและประเภทงาน 
ตําแหน่งคนงานทั่วไป โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะแจ้งลักษณะ ประเภทงาน และจํานวน ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ต้องการในแต่ละรุ่นตามความประสงค์ของสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคเพื่อให้กรมการจัดหางานพิจารณาดําเนินการคัดเลือกตามบันทึกความเข้าใจ และข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางานกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(๑) ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา ๓ ปี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- เพศชายอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จํากัดสาขาวิชา 
(๓) ความสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร น้ําหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (๔) พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว (๕) ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย (๖) ไม่มีความประพฤติเสียหาย 
(๗) ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Inten” หรือเคย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น 
(๘) ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทํางานหรือเข้าเมืองหรือพํานักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศอื่น ๆ 
(๔) ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไป ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ 
(90) ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง 
(๑๑) ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสําเร็จการฝึกอบรมหรือสําเร็จการศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น 
(๑๒) สายตาปกติ และตาไม่บอดสี 
(๑๓) สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ อันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 
๓. ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
๓.๑ M ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ (กรุงเทพฯ - โตเกียว - กรุงเทพฯ) 
๓.๒ IM ประเทศญี่ปุ่น กําหนดระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิคสูงสุด ๓ ปี (๓๖ เดือน) โดยผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องฝึกปฏิบัติงานเทคนิคกับสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ที่ IM ประเทศญี่ปุ่น จัดให้เท่านั้น โดยได้ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามเงื่อนไขและตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ดังนี้ 
(๑) เดือนแรก ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคแต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๘๐,000 เยน และ IM ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ของผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคต้องรับผิดชอบเอง 
(๒) เดือนที่ ๒ ถึงเดือนที่ ๓๖ ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นระหว่างผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคกับสถานประกอบการ (ได้รับค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่กฎหมายญี่ปุ่นกําหนด) ทั้งนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓) ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่สําเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครบ ๓ ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจํานวน 500,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
๓.๓ IM ประเทศญี่ปุ่น จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค
๔. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิครับผิดชอบ 
(๑) ค่าโดยสาร ในระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทางในประเทศไทย (๒) ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น (๓) ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง (๔) ค่าวีซ่า 
(๕) ค่าธรรมเนียมการขอสําเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (๖) ค่าเบี้ยประกัน และภาษีตามที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นกําหนด (๗) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหารระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่น 
(๘) ค่าอาหารระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคตลอดระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น
๕. การรับสมัคร 
ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
(๑) ฝ่ายจัดส่งไปทํางานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสํานักงาน ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
(๒) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐ . (๓) สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น 

วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร มีขั้นตอนดังนี้ 
(๑) สอบภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านช่าง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) มีวิชาที่สอบ ดังนี้ 
๑. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน เป็นข้อสอบให้เลือกคําตอบ เนื้อหา ที่ออกเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒. วิชาคณิตศาสตร์คิดเร็ว ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน เป็นข้อสอบปรนัย (เติมคําตอบในช่องว่าง) เนื้อหาที่ออกเช่นเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 
๓. วิชาความรู้ด้านช่าง ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน เป็นข้อสอบแบบให้เลือกคําตอบ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านช่าง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนทั้ง ๓ วิชารวมกัน 
(๒) สอบภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) มีเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
๑. อักษรฮิระงะนะ การเขียนตัวอักษร ๒๕ คะแนน 
๒. อักษรคะตะคะนะ การเขียนตัวอักษร ๒๕ คะแนน 
ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 50 ของคะแนนรวมการสอบภาษาญี่ปุ่น (ผู้สมัครสอบสามารถขอรับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้จาก เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.doe.go.th/overseas ตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศฉบับนี้) 
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทั้ง ๒ ภาคไม่ต่ํากว่า เกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ สอบได้ภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านช่างไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ของ คะแนนรวมทั้ง ๓ วิชา และสอบได้ภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวม การสอบภาษาญี่ปุ่น จึงจะเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน โดยจะประกาศผลสอบข้อเขียนในวันสอบข้อเขียน 
(๓) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยการตรวจรอยสักบนร่างกาย ความผิดปกติของ ร่างกาย ดันพื้น (Push Ups) อย่างน้อย ๓๕ ครั้งต่อเนื่องกัน และลุก - นั่ง (Sit Ups) อย่างน้อย ๒๕ ครั้ง ต่อเนื่องกัน และการวิ่งระยะทาง ๓ กิโลเมตร ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที โดยจะประกาศผลการทดสอบในวันที่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
(๔) สอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพทั่วไป การปรับตัว วุฒิภาวะทาง อารมณ์ และความเหมาะสมในการเป็นผู้ฝึกงานในโครงการ IM ประเทศญี่ปุ่น 
ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในขั้นตอนต่อไปและผู้สมัครจะต้องตรวจสอบผลการคัดเลือกในทุกขั้นตอนด้วยตนเองเท่านั้น 
โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารสํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ชั้น ๑ ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas 

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.พ. 62 11:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 398 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 398 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง