Per-degree ให้ม.ปลายเรียนมหา’ลัยล่วงหน้า

ลบ แก้ไข

 

รามคำแหงเปิดหลักสูตร Per-degree ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยได้ล่วงหน้า พอจบม.6 สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 1-2 ปีเท่านั้น อธิการบดีรามคำแหงย้ำเชื่อในระบบ Per-degree จะสร้างโอกาสที่ดีแก่ประชาชน ทำให้เรียนจบมหาวิทยาลัยและมีงานทำก่อน อีกทั้งยังศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติด้วย

]

รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาระบบ Pre-degree ของ ม.ร. ว่า เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.ปลาย ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เรียนในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป ทำให้ผู้ศึกษาระบบ Per-degree สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติแทนที่จะเรียน 4 ปี ก็อาจจะใช้เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเพียง 1-2 ปีก็จบได้ เพราะสามารถนำหน่วยกิจที่สะสมไว้ในขณะเรียนชั้น ม.ปลายมาเทียบโอนได้เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาหลังจบ ม.ปลายแล้ว

“รามคำแหงเปิด Per-degree ขึ้นมาเพื่อต้องการสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสามารถและศักยภาพได้มีโอกาสทางด้านการศึกษา โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่เมื่อเขามีความสนใจใฝ่เรียน ก็มีโอกาสได้เรียนจากระบบ Per-degree ของรามคำแหง ซึ่งการเรียนในระบบนี้นอกจากจะมีโอกาสสำเร็จการศึกษาก่อนยังมีโอกาสเข้าสู่วิชาชีพก่อนผู้อื่นที่เรียนตามเกณฑ์ปกติด้วย ทำให้ผู้ที่เรียน Per-degree มีโอกาสที่ดีในชีวิตที่เรียนจบและมีงานทำก่อนหรือสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เร็วกว่าผู้อื่น”

อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวยืนยันว่า ระบบ Per-degree ของรามคำแหงช่วยให้นักเรียนจบมหาวิทยาลัยเร็วขึ้น โดยมีตัวอย่างของนักเรียน Per-degree หลายราย ที่สามารถสะสมหน่วยกิจได้เป็นจำนวนมาก เมื่อจบชั้น ม.ปลาย และมาสมัครเป็นนักศึกษาก็เรียนอีกเพียง 1 ภาคการศึกษาหรืออีก 1-2 ปีเท่านั้น ก็สำเร็จปริญญาตรีในขณะที่มีอายุเพียง 18-19 ปี และเป็นการเรียนจบอย่างมีคุณภาพด้วย เพราะบางรายก็เรียนต่อเนติฯ และสอบเนติฯ ได้ ขณะที่มีอายุเพียง 20-21 ปี บางรายก็สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อปริญญาโท ทั้งสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ

“ความสำเร็จของการศึกษา Per-degree ที่มีตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดเช่นนี้ ทำให้มีเยาวชนสนใจเรียน Per-degree ที่รามคำแหงเป็นจำนวนมาก และนับจะมากขึ้นทุกปี ผมเองก็ดีใจแทนผู้ปกครองของนักเรียน Per-degree ที่ลูกหลานของเขาอายุ 18-19 ปี ก็จบมหาวิทยาลัยแล้ว จบเนติฯ หรือกำลังเรียนต่อในระดับปริญญาโทนับเป็นรางวัลตอบแทนเยาวชนที่ใฝ่ใจในการศึกษาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของตนเอง”

อธิการบดี ม.ร. กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะมาเรียน Per-degree ที่รามคำแหงว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนที่โรงเรียนมาศึกษาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีล่วงหน้า และเชื่อมั่นว่าไม่เกินความสามารถของผู้ตั้งใจใฝ่ศึกษา รวมทั้งขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเรียน Per-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

อดีตอธิการบดีชี้สร้างคน-สร้างโอกาส

            รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. และผู้ริเริ่มเปิดระบบ Pre-degree ที่ให้โอกาสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวว่า แนวคิดที่เปิดระบบนี้ให้นักเรียนนั้น เพราะต้องการให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะเที่ยวเตร่เฮฮาประสาวัยรุ่น ก็ได้ใช้เวลาว่างมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะความรู้หลายอย่างก็ต่อยอดจากวิชาที่เรียนอยู่แล้วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            “ระบบ Pre-degree ได้เป็นค่านิยมใหม่ที่น่ายินดีว่า นักเรียนนิยมมาเรียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนต่างจังหวัดที่มาเรียนระบบนี้ ต่างบอกว่า นอกจากได้สะสมหน่วยกิจร่วงหน้าแล้ว ยังช่วยให้เรียนหนังสือในชั้นเรียนตามปกติดียิ่งขึ้นด้วย เพราะนักศึกษา Pre-degree ส่วนใหญ่เมื่อ จบ ม.ปลาย แล้วก็มาเรียนต่อรามฯต่อ ใช้เวลาเพียงอีก 1-2 ปี ก็จบปริญญาตรี ขณะที่เพื่อนๆ เพิ่งเรียนมหาวิทยาลัย พวกเขาก็เรียนจบแล้ว แถมบางคนเรียนต่อปริญญาโทต่อทันที หรือบางคนก็ได้งานทำทันทีเช่นกัน

เชื่อความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี

รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) เปิดเผยว่า การเปิดโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี โดยเปิดการเรียนแบบรายกระบวยวิชา เพื่อเตรียมศึกษาปริญญาตรี หรือ Pre-degree คือการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีก่อนกำหนดเวลา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.ต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย เรียนควบคู่กันไปกับที่รามคำแหงสะสมหน่วยกิจไว้ก่อน พอเรียนจบชั้น ม.ปลาย สามารถสมัครใหม่เพื่อใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิจที่สะสมไว้ทั้งหมดแล้วมาเรียนต่อปริญญาตรีให้ครบตามหน่วยกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้เรียนจบระดับปริญญาตรีเร็วขึ้นและประหยัดเวลา เพราะนักศึกษาบางคนสามารถสะสมหน่วยกิจไว้ได้จำนวนกว่า 100 หน่วยกิจ เมื่อเข่ามาเรียนต่ออีกไม่นานก็สามารถสำเร็จการศึกษา

“ความนิยมของระบบ Pre-degree มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากเมื่อปี 2537 มีนักศึกษาเพียง 349 คน ถึงปี 2550 มีจำนวนถึง 10,843 คน และปี2551 มีจำนวน 11,094 คน จากสถิติมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดี ม.ร. ยังให้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ระบบ Pre-degree อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยที่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนคนไทยและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่รู้ว่าตนเองมีศักยภาพในการเรียน และมีความสนใจเรียนในระดับที่สูงสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนต้องการ”

ผอ.สวป. กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของระบบ Pre-degree คือเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดเวลาหรือบังคับให้เข้าเรียน แต่ต้องลงทะเบียนและมาสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการเรียนจบปริญญาตรีให้เร็วขึ้น หลายคนที่ต้องทำงานไปด้วยจะได้มีเวลาทำประโยชน์ในชีวิตมากขึ้น เพราะถ้านักศึกษาสอบผ่านและสะสมหน่วยกิจไว้ได้จำนวนมากแล้ว เมื่อมาเรียนปริญญาตรีอีกเพียง 1ปีก็สามารถเรียนจบได้ทันที จบได้ก่อนเพื่อนที่เรียนตามปกติ ที่สำคัญเรียนที่รามคำแหงค่าหน่วยกิตถูก และเลือกเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายเส้นทาง ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้นักศึกษาได้มีเวลาที่จะไปทำสิ่งอื่นๆ ในชีวิตให้ตนเองได้อีกมาก

“รามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนและไม่จำกัดว่าเป็นใคร ขอเพียงมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดให้ทุกคนได้เรียนหนังสือ ถ้าคิดอยากจะเรียนก็เข้ามาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเรียนระบบ Pre-degree หรือเรียนภาคปกติ เพราะสถาบันนี้มีการเรียนแบบสหวิทยาการ(disciplinary) ทุกวิชาที่เปิดสอนเรียนเป็นหลักสูตรเดียวกัน อาจารย์ท่านเดียวกัน และมีมาตรฐานที่เหมือนกัน ขอให้เชื่อมั่นในการเรียนการสอนทุกระบบที่ให้โอกาสทางการศึกษาของรามคำแหง โดยเฉพาะระบบ Pre-degree

 

นายธงทอง นิพัทธรุจิ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจากระบบ Pre-degree อายุ 19 ปี และเนติบัณฑิตไทย ด้วยอายุเพียง 20ปี กล่าวว่า สิ่งดีๆและโอกาสที่ได้รับจากการเรียนระบบ Pre-degree พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นระบบที่คุณภาพ เป็นทางเลือกที่ดีและสามารถสร้างผมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ดังคำที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง” เป็นคำที่ไม่มีวันตายและเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่า รามคำแหงเป็นเวทีที่สามารถเข้ามาพิสูจน์ตนเอง และบัณฑิตที่จบจากรามคำแหงล้วนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถไปศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ 

นางสาววนิดา ริพา บัณฑิตคณะมนุษย์ศาสตร์ เกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาภาษาจีน

“อาจารย์สอนภาษาจีนทุกท่านล้วนใจดี และยินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์ทุกคน ขอรับรองว่าหลักสูตรจีนศึกษาและภูมิความรู้ของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าสถาบันอื่นและคนที่จบจากรามคำแหงสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ดีกว่าคนที่จบจากสถาบันอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแหงสอนให้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง โดยระบบการเรียนที่มีลักษณะไม่บังคับเรียนแต่ตัวเราเองที่ต้องบังคับตัวเองให้ได้ อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นความสำเร็จไม่ไกลเกินฝันค่ะ”

ยุพเรศ วิชายะ นักเรียน Pre-degree อายุ 19 ปี คณะรัฐศาสตร์สะสมได้ 106 หน่วยกิต

“รามคำแหงเปิดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลายได้เรียนมหาวิทยาลัยก่อนใครด้วยระบบ Pre-degree ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสที่จะจบการศึกษาระดุบปริญญาตรีได้เร็วกว่าเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน สามารถจบปริญญาตรีได้ในขณะอายุยังน้อย และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับสูงต่อไปได้เร็วขึ้น ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบปริญญาตรีภายใน 1ปี และจะเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ที่รามคำแหงด้วยค่ะ”

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 เม.ย. 52 12:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 41,605 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 41,605 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐภัทร จันที
IP : 223.207.186.***
อยากเรียนนิติมากครับ สมัครวันไหน
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กชายอนุวัตร ศรีทานนท์
IP : 110.77.179.***
ถ้าเรียนครูจะนานใหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กชายอนุวัตร ศรีทานนท์
IP : 203.172.253.***
ถ้าจะเรียนแบบควบคู่ ม.ปลาย กับมหาวิทยาลัย ผมจะต้องซื่ใบสมัครที่ใหนหรอครับ
แล้วจะเริ่มเรียนเมื่อไหร่ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวดาริน
IP : 125.27.199.***

หนูอยากเรียนมากเลยค่ะ

คณะนิติศาสตร์

หนูโทรสอบถามรายละเอียดแล้ว

ซื้อใบสมัครที่สาขารามที่ตนเองอยู่

เช่นหนูอยู่กาญก็ซื้อที่รามกาญ

กาญจนบุรีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่8พ.ค.-17พ.ค.

แต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่  023108612

หนูได้รายละเอียดมาไม่มากแต่ต้องไปสมัครก่อน

แล้วเค้าจะแนะแนวให้อีกทีค่ะ

ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะ

ที่ต่อความฝันของหนู ที่จะเรียนคณะนิติศาสตร์

ขอบคุณมากๆนะคะ...

ลบ แจ้งลบ
โดย ชนิกานต์
IP : 117.47.162.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ชนิกานต์
IP : 118.173.180.***
ซื้อใบสมัครเรียนล่วงหน้าได้ที่ไหนค่ะ แล้วเริ่มเรียนเมื่อไหร่

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง