มจพ. ตั้งวิทยาเขตระยอง

ลบ แก้ไข

.พระนครเหนือขยายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดระยองมุ่งเน้นการเรียนการสอนตามความต้องการของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและ สักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจพ.เป็นโครงการความร่วมมือในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ห่างจากนิคมอุตสหากรรมมาบตาพุต 20 กิโลเมตร โดยจะเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ในสาขาที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ให้โควตาพิเศษให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ในจังหวัดระยอง และภูมิภาคตะวันออก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นพิเศษ

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ได้ให้ความเห็นชอบกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดระยองขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดระยองประสบผลสำเร็จ ทางจังหวัดระยอง ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อขอให้เข้าร่วมจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการสังคม ในรูปแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ให้กับสังคมและชุมชนต่างๆในบริเวณจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ประยุกต์ และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองและบริเวณใกล้เคียง เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการสังคมชุมชน โดยกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการร่วมมือกัน ดังนี้

1. ความร่วมมือจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา และความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก และประเทศชาติสืบไป

2. ความร่วมมือจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายใดๆ แก่ทั้งสองฝ่าย

3. ความร่วมมือต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

4. ความร่วมมือจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจต่อกัน ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุข้อตกลง

5.ความร่วมมือต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายที่ทั้งสองฝ่ายถือปฎิบัติ

จากมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจังหวัดระยอง ได้กำหนดขอบเขต และการดำเนินการตามความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือในการจัดหาที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งและที่ทำการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ การจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผน กรอบวงเงิน และรายละเอียดประกอบคำขอ เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอจากรัฐบาล เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อปลูกสร้าง ตลอดจนงานในส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา กำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมทันสมัย และอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงความร่วมมือในการจัดตั้งแผนงานการจัดหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การจัดทำแผนการศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัยให้กับผู้เรียน ทั้งนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม พ. 2558 )

******************************

พบกับ "คู่มือ..สอบตรง up" เล่มเดียวที่รวมข้อมูลสอบตรงทุก

 

มหา'ลัยไว้ครบถ้วนตลอดปี 53-54 จองด่วนมีจำนวนจำกัดที่

 

http://magazine.eduzones.com

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ส.ค. 53 10:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,734 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,734 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง