รวมสถาบันที่ยังเปิดรับทั่วประเทศ

ลบ แก้ไข

ช่วงนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายและเกือบจะท้ายสุดแล้ว สำหรับการเปิดรับน้อง ๆ เข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันของรัฐ แต่ก็ยังถือว่าทุกคนมีโอกาสทั้งเรื่องเรียน และเรื่องของทุนการศึกษา โดยเฉพาะทุน กรอ.และทุนกยศ. ก็ได้มีการปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้ทุกคนเรียนได้และได้เรียนกันแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกสถาบันผ่อนปรนเรื่องการจ่ายค่าเทอม ซึ่งหากใครยังไม่ได้รับเงินทุนกู้ยืมก็สามารถผ่อนผันออกไปได้

เพราะฉะนั้น เรื่องสถานที่เรียน หรือเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนก็การันตีได้ว่ามีให้ทุกคนแน่นอน...ทีนี้มาดูกันว่ายังมีที่ไหนเปิดรับกันบ้าง...

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 1/2551 โครงการคัดเลือกตรกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2551 ยื่นผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET/A-NET)

กิจกรรม

กำหนดการ

จำหน่ายใบสมัคร

10 เม.ย. – 26 พ.ค. 2551

รับสมัคร

10 เม.ย. – 26 พ.ค. 2551

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ชั้น 1 อาคาร SIIT

14 พ.ค. หรือ 26 พ.ค. 2551

วัดผลความรู้ภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์

14 พ.ค. หรือ 27 พ.ค. 2551

  

09:00 - 10:30 น. วัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ

 

 

10:30 - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์

 

*สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบ ในวันที่มาเข้าสอบ

 

ลงทะเบียนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2551

5 มิ. ย. 2551

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

7 มิ.ย. 2551

เปิดภาคการศึกษา

9 มิ.ย. 2551

ดูเพิ่มเติมที่ http://www.siit.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ถึงวันที่ 21 พ.ค.นี้

สอบถามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 2โทร. 0-2564-4440-5 ต่อ 1150 , 2157 โทรสาร 0-2986-9157
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติตึกคณะ ศิลปศาสตร์ ห้อง ศศ. 115โทร 0-2613-2900 หรือ 0-2226-5593

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร คณะโบราณคดี วันที่ 15 – 22 พ.ค. 2551
ดูรายละเอียดที่
www.su.ac.th หรือ โทร.02-2247-684

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมหลายสาขาคือ การผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ประมง และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ในวัน – เวลาราชการ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3309 , 02-523-8494 , 081-867-8421 หรือ www.agr.rmutt.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาประจำปี การศึกษา 2551 โดยมีสาขาที่เปิดรับดังต่อไปนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษาระดับ ปวช. หรือ .6

- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษาระดับ ปวช. หรือ .6

- สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ดาวน์โหลดใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 . 51

http://www.ptwit.ac.th/entrance51/doc/onet_anet/1_info_ONet_ANet.pdf

http://www.ptwit.ac.th/entrance51/doc/onet_anet/2_form_ONet_ANet.pdf

http://www.ptwit.ac.th/entrance51/

หรือ สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ ๐๒-๒๑๙๓๘๓๓

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตร เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ เทคโนโลยีผลิตสัตว์น้ำ) หลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร(อาหาร) และหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร(ชีวภาพ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2551 คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สามารถมาสัมภาษณ์ได้ทุกวัน และเวลาราชการ ดูรายละเอียดที่ http://entrance.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=73

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร คณะศิลปประยุกต์ คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 19 มี.ค. – 25 พ.ค. 2551สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 045-353-089 หรือ โทร. 045-288-336 (โครงการพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต(รับเฉพาะผู้จบ ปวส.)
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน)
คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน ) คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน)
ตั้งแต่บัดนี้ถึง – 21 พ.ค. 2551ดูรายละเอียดที่ www.cru.in.th หรือ โทร. 053-776-118 ,053-776-000

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิ.ย. 2551

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dru.ac.th หรือโทร. 02-890-1801-8ต่อ 6012-6014

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พ.ค. 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pcru.ac.th หรือโทร. 056-717-100

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตั้งแต่วันที่
2–30พ.ค.2551ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rum.ac.th หรือโทร.043-722-118-9

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเคมี (เคมีภัณฑ์ธรรมชาติ) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาพืชสวนประดับเชิงธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 พ.ค. 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร
1 ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.076-211-959,076-240-474-7ต่อ108

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 พ.ค. 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.srru.ac.th หรือโทร. 044-713-729

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับนักศึกษาใหม่ทุกคณะตั้งแต่บัดนี้ – 24 พ.ค. 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcru.ac.th หรือโทร. 032-261-790-7ต่อ1400-1404 /032-362-493

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 รอบหลังแอดมิสชั่นส์ กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

คณะที่รับสมัคร

-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

-คณะศิลปศาสตร์

-คณะบริหารธุรกิจ

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะนิติศาสตร์

-คณะนิเทศศาสตร์

-คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จบ ม.6 หรือ ปวช.3 ก็ได้

(สำหรับคณะวิชาต่อไปนี้ จะมีคะแนน O-NET และ A-NET หรือไม่มีก็มาสมัครได้)

ส่วนผู้ที่จะสมัครคณะกายภาพบำบัด และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ต้องจบ ม.6 สายวิทย์-คณิต และมีคะแนน O-NET และ A-NET มายื่นสมัครเท่านั้น

สำหรับผู้ที่จะสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะการแพทย์แผนจีน แนะนำสมัครผ่านรอบ Admission โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET และ A-NET ไปยื่นสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cuas.or.th ซึ่งมีคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2550

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2312-6300 แฟกซ์ 0-2312-6237, www.hcu.ac.th

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิ.ย. 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shinawatra หรือโทร. 02-599-0000 9ต่อ 1169-1170-1111

วิทยาลัยตาปี เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 31 พ.ค. 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tapee.ac.th หรือโทร. 077-204-431 ถึง 2 077-264-225

วิทยาลัยสันตพล เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 24 มิ.ย. 2551 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.santapol-.ac.th 


loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 พ.ค. 51 13:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 64,233 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 64,233 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวกมลมาศ ปรีชา
IP : 118.174.140.***

ที่เรียนไม่มีเลย     อยากเรียนคณะสาธาแต่เค้าเปิดรับไปหมดแล้ว  พอดีที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ออกมาเข้าเน็ตในวันนี้

ลบ แจ้งลบ
โดย นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วคำจันทร์
IP : 203.113.18.***

ม.อุบลมีโควตา คณะวิศวะกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

มาที่ร.ร.ศิลาทองพิทยาสรรค์จัง

ลบ แจ้งลบ
โดย นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วคำจันทร์
IP : 203.113.18.***

อยากได้โควตา มหาลัยที่หน่วยกิตไม่แพงจังครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวะกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัง

ลบ แจ้งลบ
โดย JUNENY
IP : 117.47.162.***

หนูก้จาเข้ามหาลัยปีการศึกษา2552ละ

อย่าลืมนำข้อมูลการศึกษามาบอกกันมั่งน้า

ลบ แจ้งลบ
โดย ศักดิ์รพี
IP : 203.153.174.***
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งความเห็นและข้อมูลดี ๆ เช่นนี้ ถ้าสถาบันไหน หรือน้อง ๆ ต้องการเผยแพร่ข้อมูลส่งเข้าอีเมล์ผมได้ครับที่ sakrapee@eduzones.com จะยินดีอย่างยิ่งครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย คมกฤต
IP : 202.5.89.***

เหนือสิ่งอื่นใดของความภาคภูมิใจใน "บธ.บ.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว" แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และหลักสูตรนานาชาติที่แท้จริง "International Hospitality Management" ที่ผู้เรียนต้องผ่าน TOEFL 500 ขึ้นไปถึงเรียนได้ กับอาจารย์นานาชาติที่แท้จริง

ลบ แจ้งลบ
โดย PR
IP : 202.28.9.***
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษา ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-6976761-8

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง