ก.พ.รับจบป.ตรีสอบภาคก.

ลบ แก้ไข

สำนักงาน ก..รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.. เป็นผู้ดำเนินการสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปีงบประมาณ 2551

1. วิธีดำเนินการ

1.1 .. จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาที่ ก.. รับรอง ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2551 และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผ่านภาค ก. ไว้ เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใดหรือทางใดที่ ก.. มีทะเบียน ผู้สอบผ่านภาค ก. .. จะมอบหมายให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค

.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ

ราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป

1.2 การดำเนินการสอบ จะจัดสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลำดับตาม

เลขประจำตัวสอบจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 7 กันยายน 2551

ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

ครั้งที่ 3 สอบวันที่ 14 ธันวาคม 2551

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551 ดังต่อไปนี้

. คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

. ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก..

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4)

(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) .. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ

ต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ

ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออก

จากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

2.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาที่ ก..รับรอง

3. การรับสมัครสอบ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน –

22 กรกฎาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้

(1) เปิดเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ.ปี 2551”

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2551 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาทค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ

3.5 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไปได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซด์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.. ปี 2551 หัวข้อย่อยตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ” เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงินติดต่อ

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/news/nws0001330.pdf

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มิ.ย. 51 16:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 135,048 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 135,048 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย คนไม่โง่
IP : 222.123.230.***

 ระวัง  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   อันตราย

หลอกลวงกันเห็นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มีที่ไหนอยู่เฉยๆจะได้เงินใช้

จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้

ลบ แจ้งลบ
โดย datalinepro@yahoo.com
IP : 124.120.155.***
ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต่อสู้
ลบ แจ้งลบ
โดย รังรอง เทพวิเชียร
IP : 118.174.5.***

การสอบวันที่ 7 ก.ย.2551 ที่ ม.ราม 2 นี้ มีการเลื่อนเนื่องจากการประท้วงไหมคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย น่ารัก
IP : 202.44.135.***

หวังดีจริงๆค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง