รวม"สอบตรง"ม.ที่เปิดรับล่าสุด

ลบ แก้ไข

UPDATE !! โครงการ "สอบบตรง" ของสถาบันต่าง ๆ ที่หลายแห่งกำลังเปิดรับ และเตรียมเปิดรับกันอยู่ ..เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนได้พร้อมกันเต็มที่ จึงรวบรวมข้อมูลการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาฝากกันเรื่อย ๆ และอย่าลืมต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง จะได้ไม่พลาดนะจ๊ะ...

ม.เกษตรฯรับตรงการบิน1ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบินและ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบินภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. การรับนิสิตโดยวิธีรับตรง จำนวน 20 คน

รับสมัคร(สามารถ Downloadใบสมัครจาก web site ของภาควิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) วันที่1 กันยายน 2551

ถึง19 ธันวาคม 2551

เกณฑ์ในการรับสมัคร (เบื้องต้น)

- จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA 2.5) ขึ้นไป

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. จดหมายรับรองคุณสมบัติ

(Recommendation Letters) จำนวน 2 ฉบับ

2. บทความแสดงความจำนงค์

3. หลักฐานการศึกษา

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport

5. ผลการสอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

7. ค่าสมัคร 500 บาท โอนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

* เทคโนโลยีการบิน เลขที่บัญชี 374-1-41970-6

* การจัดการการบิน เลขที่บัญชี 374-1-41981-1

ช่องทางการสมัคร

- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ลำดับ 1 – 6 และสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร) โดยฝากส่งประเภทจดหมายลงทะเบียน

จำนวนรับ

* สาขาวิชาการจัดการการบิน 20 คน

* สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน 20 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://ase.eng.ku.ac.th/bb/pdf/Plan%20am+at2552.pdf

อนึ่ง: ผู้ที่สนใจหลักสูตรการบินของม.เกษตรฯ และข้อมูลการเตรียมตัวเป็น แอร์ สจ๊วต สามารถติดตามEduzones Magazine ฉบับพิเศษได้ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ หรือเข้าไปสมัครสมาชิก/สั่งซื้อได้ที่ www.eduzones.com

ม.ศิลปากรเตรียมรับโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมเปิดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.6 ในโครงการให้ "โควตาพิเศษ" แก่นักเรียนใน 28 จังหวัด นอกจากนี้ยังเตรียมเปิด "สอบตรง" อีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง น้อง ๆ ที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้...

โควตาพิเศษ

รับผิดชอบโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ จำนวน 28 จังหวัด คือ

กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาท
ชุมพรตราดนครนายกนครปฐมนนทบุรี
ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรี
ระนองระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ
สมุทรสงครามสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรี
สุพรรณบุรีอ่างทองอุทัยธานี

รับสมัครประมาณต้นเดือนกันยายน ของทุกๆ ปี ณ สถานศึกษาที่นักเรียนสังกัด ในเขต 28 จังหวัดดังกล่าว

ผู้ที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 37 ความถนัดทางวิศวกรรม ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ที่สมัครคณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิชาจิตวิทยา ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

รับผิดชอบโดย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี ด้านใดด้านหนึ่ง

รับสมัครประมาณกลางเดือนธันวาคม ของทุกๆ ปี ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3425-5805

โครงการรับตรงของคณะวิชาต่างๆ

รับผิดชอบโดย คณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ติดต่อสอบถาม หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
0-2225-8991
0-2221-5877
0-2224-7684
0-2222-5874-5, 0-2221-5832
0-3425-5096-7
0-3425-5095
0-3425-5093
0-3421-8770, 0-3425-5800
0-3421-9364-9
0-2424-5623
0-3259-4037
0-3259-4043-50 ต่อ 1105, 1115
0-3259-4043-50 ต่อ 1118
0-2880-8361-4

เตรียมสอบตรงบัญชีธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการรับตรงในช่วงเดือนธันวาคมของแต่ละปี ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เพียงคณะเดียว หากสมัครโครงการรับตรงของคณะฯ อื่นแล้ว ท่านจะไม่สามารถสมัครคณะพาณิชย์ฯ ได้ และมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ยกเลิกการสมัครโครงการรับตรงของคณะฯ อื่นเพื่อมาสมัครคณะพาณิชย์ฯ ในเดือนธันวาคม ดังนั้นขอให้ผู้สนใจสมัครคณะพาณิชย์ฯ รอสมัครระหว่างเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 คะแนนเฉลี่ยสะสมคำนวณจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา คือ ตั้งแต่ ม.4 ภาค 1 จนถึง ม.6 ภาค 1 และผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมปลาย ณ ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศในวันสอบสัมภาษณ์

3. เป็นผู้ที่ตั้งใจจะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน SMART-I และคะแนนสอบสัมภาษณ์ที่คณะฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยมีค่าน้ำหนักคะแนนดังนี้

คะแนน SMART-I

ร้อยละ 95

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ร้อยละ 30

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 30

ความสามารถด้านการอ่าน

ร้อยละ 25

ความรู้รอบตัว

ร้อยละ 10

คะแนนสอบสัมภาษณ์

ร้อยละ 5

รวม

100

คณะพาณิชย์ฯ ให้ความสำคัญกับคะแนนทุกส่วน ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมีคะแนน SMART-I ทุกส่วนจากการสอบครั้งเดียวกัน และคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่โครงการรับตรงฯ เป็นผู้กำหนดขึ้น

เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนน SMART-I

1. คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I จากการสอบครั้งเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

2. คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนนสำหรับโครงการรับตรงฯ ตามค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จาก 95 คะแนน (ใช้โปรแกรมแปลงคะแนนที่ http://smart.bus.tu.ac.th )

หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้อง

1. เป็นผู้ที่ยื่นคะแนนสมัครระหว่างวันที่ประกาศรับสมัคร และ

2. มีคะแนน SMART-I ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในแต่ละส่วนจากการสอบครั้งเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 คะแนน แล

3. มีคะแนนรวม SMART-I ที่แปลงเป็นคะแนนโครงการรับตรง ตามค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วไม่น้อยกว่า 47.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 95 คะแนน

คณะกรรมการโครงการรับตรงฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ถึง 3 ตามลำดับคะแนนในจำนวนที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครโครงการรับตรงฯ ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th โดยระบุครั้งที่ของการสอบ SMART-I แต่ไม่ต้องกรอกคะแนน เนื่องจากโครงการรับตรงฯ จะประสานงานกับSMART Center เพื่อขอคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครทุกคน ทั้งนี้คะแนนแต่ละส่วนของ SMART-I ต้องเป็นคะแนนจากการสอบในครั้งเดียวกัน (หากพบปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร โทร.02-9869086 ต่อ 123 - 124)

2. ระบุเลือกสาขาวิชา 1 สาขาวิชาจาก 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

- หลักสูตร 4 ปี - การบัญชี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

- หลักสูตร 4 ปี - บริหารธุรกิจ ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

- หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท) - การบัญชี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

- หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท) - บริหารธุรกิจ ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

(ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการรับตรงเพิ่มเติม โทร.02-6965754 หรือ 02-6965730-31 หรือ 02-6132253)

ทุนการศึกษา

คณะพาณิชย์ฯ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 20 ทุน สำหรับผู้สอบเข้าได้คะแนนสูงสุด ดูรายละเอียด และเงื่อนไข ที่ เมนู ทุนการศึกษา

คะแนนต่ำสุดของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรงฯ ประจำปีการศึกษา 2549 - 2550

(คะแนนสอบข้อเขียน 95 คะแนน)

หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

คะแนนต่ำสุด

ปี 2549

คะแนนต่ำสุด

ปี 2550

หลักสูตร 4 ปี – การบัญชี ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

0201

54.10

60.05

หลักสูตร 4 ปี – บริหารธุรกิจ ศึกษาที่ศูนย์รังสิต

0202

52.90

55.05

หลักสูตร 5 ปี (ตรี-โท) - การบัญชี ศึกษาที่ท่าพระจันทร์

0203

 


loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 มิ.ย. 51 10:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 419,172 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 419,172 ครั้ง ตอบ 50 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย asbot1 asbot1
IP : 114.109.100.***
เราติวสอบตรงกับ ติวเตอร์แลนด์ อ่า ที่นี้มีติวสอบตรง ของทั้ง
ธรรมศาสตร์ ,จุฬา, จุฬา อินเตอร์ และวิชาอีกมากมาย แถมที่นี้มีเรียนผ่าน Internet ด้วยอ่า
ลบ แจ้งลบ
โดย pim
IP : 61.19.71.***

อยากเรียนนิติ ม.ธ คะทำงัยดี

แต่ตอนนี้ได้แพทยืแผนไทย ม.ธัญบุรึy

ลบ แจ้งลบ
โดย กุ๊กกิ๊ก
IP : 202.149.25.***
วชิรพยาบาลเปิดรับสมัครนักศึกษาเมื่อไร่คะ
ลบ แจ้งลบ
โดย แพง
IP : 119.42.71.***
หาสถานที่สอบ คณะสหเวช สาขา กายภาพบำบัดไม่เจอ
ลบ แจ้งลบ
โดย mymintjung
IP : 202.91.18.***

 ง้าเปงปายได้งั้นงะ มีมหาลัยใหนบ้างงะที่รับนักศึกษาที่เปง ปวส. เข้าศึกษาต่อบ้างงะ สาขาการบัญชีงะ ไม่เห็นมีเยย ช่วยหามาให้ด้วยนะส่งให้ที่เมลล์ก็ได้ของภาคเหนืองะ ไม่รู้จะต่อใหนดี ชีวิตนี้มืดมน

ลบ แจ้งลบ
โดย อั้ม
IP : 117.47.5.***

จดหมายรับรองคุณสมบัติ คือ อะไรหรอครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ ขอบคุนครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย ยายะ
IP : 125.24.170.***

   อยากทราบวันสอบตรง

    ของ ม.สงขลานครินทร์บ้างอะค่ะ

    บอกหน่อยได้ปะคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ไมค์
IP : 61.91.163.***

อยากสอบตรงติด

ลบ แจ้งลบ
โดย ningnong
IP : 222.123.28.***

อยากเรียนพยาบาลอ่ะ

ใครมีข่าวสารรับตรง โควต้าช่วยส่งให้ทีนะคะ

จะขอบพระคุณมากๆๆเรยยย

หรือมีอะไรจะแนะนำก้อได้นะคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย คนได้เกรดน้อยย
IP : 222.123.168.***

ทามมายชอบกำหนดเกรดสูงจัง 2.5 ก็พอแล้ว

คนที่ได้เกรดน้อยจาได้มีสิทธ์สอบบ้างงง

โห เศร้าเลยยยยย

ลบ แจ้งลบ
โดย ฐิตินนท์
IP : 58.8.161.***
เอาข้อมูล มหาลัยเชียงใหม่ มาลงทีครับ นะครั บอยากเรียนมาก สื่อสารมวลชน
ลบ แจ้งลบ
โดย ฐิตินนท์
IP : 58.8.161.***

เอาข้อมูล มหาลัยเชียงใหม่ มาลงทีครับ

นะครั บอยากเรียนมาก สื่อสารมวลชน

ลบ แจ้งลบ
โดย กูฟังเพลงไทย
IP : 58.8.161.***
สอบตรง มหาลัยเชียงใหม่ ถ้ามีข้อมูลเอามาลงให้ทีนะครับ หรือส่ง มาที่เมลมก็ได้ จะขอบคุณมากๆ เลยคับ สื่อสารมวลชน มหาลับเชียงใหม่อยากเข้ามาก ใครมีแนวทางหรือข้อมูลติดต่อผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กปัตตานี
IP : 222.123.177.***
อยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(สถาปัตยกรรมภายใน)อ่าคับ มหาลัยไหนก็ได้ แต่ผมอยากเข้ามหาลัยพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
ลบ แจ้งลบ
โดย ใหม่
IP : 222.123.49.***

ถ้าไม่มีเงิน ก็เข้า ม.ราม ซิ  ถูกมาก หน่วยกิจละประมาณ30 บาทเอง แถมเปงม.ที่มีชื่อเสียงด้วย  

ลบ แจ้งลบ
โดย นิรนาม
IP : 61.7.174.***
ลบ แจ้งลบ
โดย akijung
IP : 222.123.219.***

อยากได้ข่าวสารของคณะมนุษศาสตร์ ม.บูรพาจังเลยค่ะ

 อยากรู้ว่าเค้ารับตรง รึว่ามีโควตาบ้างรึป่าว

แล้วจะสมัครสอบได้ยังไงคะ  เครียดมากเลยอ่า

ทำไงดี....ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

ลบ แจ้งลบ
โดย akijung
IP : 222.123.219.***

อยากรู้ว่า  ที่ไหนมีโควตาคณะเภสัชบ้างคะ  แล้วต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะคะ

อยากเข้าเภสัชให้ได้จังเลย  แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง

ไม่ค่อยมีใครที่แนะนำได้เท่าไรเลย

 หากใครรู้ข่าวช่วยรบกวนแจ้งมาที่เมลล์นี้ด้วยนะคะ

จะขอบคุณอย่างสูงค่ะ

 กลัวสอบไม่ติดจังเลยอ่า

ลบ แจ้งลบ
โดย พิมพิพา
IP : 125.24.37.***
เง้อน ตื่นเต้น ค่ะ คืออยากเรียนวิดวะ ม.ก. เหมือนกานน่ะ แต่คะแนน มานค่อนข้างสูง ไม่ค่อยมั่นใจเลย อ่ะค่ะ  โควตา ก็เริ่ม ทยอยเข้ามาละ ตื่นเต้นๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย take_care
IP : 61.7.165.***

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะการจัดการโลจิตส์ติกค่ะ 

ช่วยบอกข้อมูลด้วยนะค่ะ...........ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่