77ทุนมูลนิธิทวีบุณยเกตุให้นักเรียนทุกสังกัด
                          ให้นักเรียนทุกสังกัด มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบ  77 ทุน
                                  

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและอาชีพดังต่อไปนี้

1.ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี

2.ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง

3.ทุนที่จะให้ในปี 2558 มีมูลค่าทุนละ 5,000 บาท ให้จังหวัดละ 1 ทุน ส่วนภูมิภาคจำนวน 76 ทุน ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ทุน รวม 77 ทุน

4.ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา ได้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัด

5.การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน จะพิจารณาตามระเบียบมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน พ.ศ.2551

6.ผู้ประสงค์ขอรับทุนให้ติดต่อได้ที่สำนักงานสกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯ หรือสถานศึกษาที่สังกัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2558


 
โดย tui sakrapee
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
พิมพ์หน้านี้