5มหา'ลัยจีนแจก120ทุนให้เปล่าเรียนป.ตรี-ป.โท-เปิดสอบในไทยแล้ววันนี้!
              


5มหา'ลัยชั้นนำประเทศจีนแจก120ทุนให้เปล่า
เรียนต่อป.ตรี-ป.โท...เปิดสอบในไทยแล้ววันนี้!


5มหาลัยจีนแจก120ทุนให้เป

5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน อาทิ Nanjing University of Information Science & Technology, Yancheng Teachers University, China Pharmaceutical University ร่วมมือมอบโอกาสทอง ด้วยการแจกถึง 120 ทุน เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจให้กับชาวไทยโดยเฉพาะ  สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป       

โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก 5 สถาบันการศึกษาของประเทศจีน โดยการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน จำนวนถึง120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น
 
เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 
ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า
ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง                                              
** หมายเหตุ ** ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
- Nanjing University of Information Science & Technology                    
- Nanjing University of Finance & Economics                                      
- Yancheng Teachers University
- China Pharmaceutical University
- Nanjing University of Science and Technology                                    

คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
-สัญชาติไทย
ปริญญาตรี
- ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้)
ปริญญาโท 
- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เอกสารการสมัคร
-รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
3.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ              
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
5รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยทางศูนย์ฯจะส่งให้ทางอีเมล์
 
หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
-บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
-ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
 
จำนวนผู้สมัค :  จำนวน 600 คน 
กำหนดวันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น. ( กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 20 นาที )
สถานที่จัดสอบ  : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันประกาศผล    : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.wlc2china.com
ลักษณะข้อสอบ   : ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาจีนตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก  : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว       : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
-
ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
-ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
-ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หลักสูตรที่ให้ทุน
หลักสูตรปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
-ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
-การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
-การตลาด ( Marketing )
-การสอน ( Teaching )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-การโฆษณา ( Advertising )
-การเงินและการคลัง ( Finance )
หลักสูตรปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
หลักสูตรปริญญาโท ( บรรยายจีน )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-การจัดการธุรกิจ ( Business Management )
-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )
หลักสูตรปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                      
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )
 
ติดต่อสอบถาม
WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
万 利 成 中 国 留 学 服 务 中 心
37/3-4  ชั้น 2  ซอยเพชรบุรี 17  ถนนเพชรบุรี  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร : 0 - 2255 - 4084 – 5, 086-3077574  แฟกซ์ : 0 - 2255 - 5055  อีเมล์ : wlcchina1@gmail.com  
เว็บไซต์ :
www.wlc2china.com

สมัครด่วน! ให้เปล่า 20 ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนปริญญาโท
ที่Nanjing University-China Pharmaceutical University 
สมัครด่วน!ให้20ทุนนักศึก

2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน Nanjing University of Information Science & Technology   และ China Pharmaceutical University    จัดโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน ให้แก่นักศึกษาไทยโดยเฉพาะ จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท 
 
เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 
ประเภทของทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 2-3 ปี จำนวน 20 ทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น                                                                                            ** หมายเหตุ **  ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
-
Nanjing University of Information Science & Technology                    
-China Pharmaceutical University                                            
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-
อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
-สัญชาติไทย
-ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-ผู้ที่สอบได้ต้องมีผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
 
เอกสารการสมัคร
-
รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท
ขั้นตอนการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC
3.ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนา Transcript  และสำเนาบัตรประชาชน  
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์ ( ผู้จัดการ )   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ             
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร (Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
5.รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 
หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
-
บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
-ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
จำนวนผู้สมัค              :  จำนวน 200 คน
กำหนดวันสอบ              :  วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น.(กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที )
สถานที่จัดสอบ              :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี
วันประกาศผล               :  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์  www.wlc2china.com
ลักษณะข้อสอบ             :   ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก        :   ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว                :  วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
-
ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
-ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
-ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หมายเหตุ
กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2255-4084-5  เว็บไซต์ www.wlc2china.com

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
-
เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
-
บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                      
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )
 

  

แผนที่ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 11 มกราคม 2560
พิมพ์หน้านี้