ทุนวิจัยBRAND’S Health Research Award 2017
ทุนวิจัยBRAND’S Health Research Award 2017 ยังทำการเปิดรับสมัครกันอยู่ในขณะนี้ สำหรับโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Award 2017 (Cerebos Award 2017) โดยเปิดมอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป
    
ทางโครงการฯ เปิดให้ผู้สนใจขอรับทุนโดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัยมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2560 นี้ที่ประธานกรรมการโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Award 2017 (Cerebos Award 2017) เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินีปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์0-2079-7900 Download

ใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.brandsworld.co.th

เปิดรับสมัครผลงานวิจัย มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี
-ทุนวิจัยนี้มีชื่อว่า BRAND’S Health Research Award 2017(Cerebos Award 2017)
-ทุนนี้มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อปีสามารถแบ่งให้สำหรับโครงการวิจัยไม่เกิน 5 โครงการต่อปี
-ผู้ที่จะขอทุนวิจัยต้องส่งแบบฟอร์มเสนอโครงการตามหัวข้อตามแบบเสนอโครงการพร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุดพร้อมแผ่นซีดี1ชุด สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
-โครงการที่จะขอรับทุนต้องเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ โดยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
-ผู้ขอรับทุนวิจัยจะเสนอโครงการรับทุนวิจัย Cerebos Awardsได้เพียง 1 โครงการในแต่ละปีโดยต้องไม่มีชื่อในโครงการอื่นที่จะเสนอขอทุน Cerebos Awards ในปีนั้นๆ อีก
-สาขาที่ทำการวิจัย  อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.brandsworld.co.th/
โดย tui sakrapee
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้