ต้องไปดู!รวมงานสร้างสรรค์"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2560"
ต้องไปดู!รวมงานสร้างสรรค์"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2560"
ต้องไปดู!รวมงานสร้างสรรค

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
1. ภาคการประชุม
2. ภาคนิทรรศการ
3. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage
5. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560
เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิในการร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับภาคนิทรรศการ สามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.researchexpo.nrct.go.th
ภาพจาก-http://www.blogtrw.com
 
โดย tui sakrapee
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้