ชิงทุน!โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต
ชิงทุน!โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิต 

ชิงทุน!โครงการวัดทักษะคว

ECE จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนที่สนใจได้ประเมินตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนอนาคตของตนเองต่อไป

เยาวชนที่สนใจต้องทำข้อสอบทั้งสองวิชา คือ 
-ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน 
-ข้อสอบวัดทักษะการใช้ความคิดและประสบการณ์ชีวิต 100 คะแนน
 
การสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกับอาชีวศึกษา 

การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวิชา คะแนนรวม และจัดลำดับคะแนนรวมเทียบกับผู้เข้าสอบทุกคนที่มาจากทั่วประเทศเพื่อเยาวชนจะได้ใช้เปรียบเทียบความรู้และศักยภาพของตนว่าอยู่ระดับใด

เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับและรางวัลชมเชยอีก 20 ลำดับ ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

     อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน
     อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน
     อันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน 
     รางวัลชมเชย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ECE จะจัดส่งโดยโอนให้ทางธนาคาร( ผู้ที่ได้รับทุนข้างต้น ใช้สิทธิขอรับทุนได้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผล )

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายกับอาชีวศึกษา (ข้อสอบแยกตามระดับ) 
-เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และยินดีมาสอบตามกำหนด
-ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ ECE จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถนาทุนดังกล่าวมาหักลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ECE ได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ โดยสามารถหักลดได้ในงวดแรก เช่น สอบได้อันดับที่ 1 ได้รับทุน 5,000 บาท จะหักเป็นส่วนลดได้ 10,000 บาท

เวลารับสมัคร: วันนี้ถึง 18 สิงหาคม 2560
วันสอบ: 26 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00-11:30 น.
 
สถานที่สอบ: 
ส่วนกลาง - สอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ต่างจังหวัด - สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
โดย tui sakrapee
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้