วิศวกรสิ่งแวดล้อม..โลกกำลังต้องการคุณ

 ข่าวภัยพิบัติในโลกของเราเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เป็นที่น่าสังเกตว่า เดี๋ยวนี้มักจะเกิดเหตุรุนแรงแทบทุกครั้งและมักจะได้รับความเสียหายจากเหตุนั้น ๆ มากมายมหาศาล ทั้งในเรื่องของแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ แผ่นดินทรุด น้ำแข็งขั้วโลกละลาย สาเหตุหลัก ๆ เป็นที่ทราบกันดีว่ามาจากภาวะโลกร้อน จนทำให้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตามมามากมาย

              สิ่งที่ผู้คนในโลกใบนี้ต้องตระหนักก็คือต้องร่วมมือร่วมใจกันลดการกระทำที่จะเป็นการซ้ำเติมให้โลกเกิดวิกฤติเลวร้ายมากขึ้น และต้องหันมาร่วมมือฟื้นฟูสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติให้กลับคืนมาให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ชาวโลกยังจะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็น "ผู้นำ" ในการศึกษา ออกแบบ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อีกด้วย ซึ่งก็คือ "วิศวกรสิ่งแวดล้อม" นั่นเอง...

 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

                วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environment Engineering)  เป็นงานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมดูแลระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง ขยะ สารพิษอันตราย รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับ ระบบประปา ระบบท่อภายในอาคาร งานสุขาภิบาล งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสสังคมที่ได้รับการกล่าวถึงทั้งในแง่ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นความได้เปรียบทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง ความต้องการบุคลากรเพื่อควบคุม และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมจึงมีเพิ่มมากขึ้น

 

การเรียนการสอนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                ผู้ศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  ด้วยการวางแผนและควบคุมการดำเนินการในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ อากาศ เสียงและขยะมูลฝอย รวมทั้งกากของเสียมีพิษต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา

ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไข และป้องกันปัญหาดังกล่าว มีความชอบหรือความถนัดในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ในภาคสนามหรือทำงานเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ นอกจากนี้ควรมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสนใจที่จะติดตาม วิทยาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 

เมื่อจบออกไปสามารถทำงานได้ในหน่วยงานหลายประเภท  ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น อาจเป็น sales engineer หรือ consulting engineer ในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา หรืออาจทำงานกับหน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น กรมโยธาฯ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย การนิคมฯ กรมโรงงาน เป็นต้น ลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นพวกออกแบบ ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ควบคุมระบบบำบัด และกำจัดของเสีย ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย ขยะ และขยะอันตรายต่างๆ หรือ งานที่ผลิตสิ่งที่สะอาด เช่น น้ำประปา น้ำที่ใช้ในการผลิตที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงสำหรับโรงงานยาหรืออิเลคทรอนิกส์ เครื่องฟอกอากาศ หรือแม้แต่เครื่องมือกำจัดมลภาวะ เป็นต้น

 

 

โดย tui sakrapee
วันที่ 8 ตุลาคม 2553
พิมพ์หน้านี้