มข.

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อน สงครามโลกครั้งที่สอง แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่ม พัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสีฐาน จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อ K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510

ประตูทางเข้าครั้งเป็นสถานพยาบาลฯ

ประตูทางเข้าในอดีต

บรรยากาศในอดีต

อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในยุคแรก

โรงอาหารเก่า

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคมและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สู่ภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า มอดินแดง บนพื้นที่ประมาณ 5,800 ไร่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของคณะวิชาถึง 17 คณะวิชา ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะประกอบด้วย ศูนย์ สำนัก สถาบัน ให้บริการวิชาการและบริการชุมชน ศูนย์บริการสาธารณูปโภค สหกรณ์ร้านค้า ที่ทำการไปรษณีย์ หอพัก บ้านพัก แฟลต เรือนรับรอง ธนาคาร โรงเรียน เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างครบครัน งานศึกษาวิจัย และกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมาย เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง การศึกษาในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง

พันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคลอบคลุมการบุกเบิก แสวหา และถ่ายทอดวิทยาการ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยวิธีการวิจัยและวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์ โดยคำนึงถึงการประยุกต์ความรู้ความคิดใหม่ ๆ ให้ผสมผสานกับภูมิปัญญาอีสาน เพื่อเอื้ออำนวยให้สามารถเผชิญสภาวะวิกฤติ และพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจดียิ่งขึ้น ด้วยความสมดุลย์และยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นกลไก ในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์เอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันสามารถที่จะประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาค แก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป


สวนพักผ่อน

ทัศนียภาพปัจจุบัน

สะพานขาว

ประตูทางเข้าปัจจุบัน(ประตู 5 สีฐาน)

ถนนสีฐาน

ยามเย็น ที่บึงสีฐาน

บริเวณหอพักนักศึกษา

วิสัยทัศน์

" มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี "

ปณิธานและปรัชญา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์เอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึ ง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

สีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

ดอกกัลปพฤกษ์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

วัฒนธรรมองค์กร
1. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล
2. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ
4. เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

ค่านิยม
1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์2. การให้ความสำคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ
3. การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า4. การมุ่งเน้นอนาคต
5. การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล6. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพลงสถาบัน

มาร์ช มข. เสียงสนครวญ ขวัญมอดินแดง รำวงรื่นเริงสัมพันธ์ ร่มกาลพฤกษ์ ลาขอนแก่น มอดินแดงที่รัก กาลพฤกษ์ร้างใบ รอเธอที่สีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นภาขอนแก่น มอดินแดงแห่งความหลัง ลาก่อนขอนแก่น มาร์ชกาลพฤกษ์ รักแรกที่ขอนแก่น

บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 16 คณะ และ 3 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ สามารถอำนวยการสอนได้ 70 หลักสูตร 307 สาขาวิชาดังนี้
  • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 3 สาขา
  • ระดับปริญญาตรี 94 สาขา
  • ระดับประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี 26 สาขา
  • ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 126 สาขา
  • ระดับปริญญาเอก 58 สาขา

แต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 4,000 คน ทั้งที่รับจากนักเรียน ตามโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด และรับจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากส่วนกลาง
ในการให้บริการการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยห้องสมุด และอุปกรณ์เพื่อการค้นคว้าทางวิชาการ มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ให้บริการ ด้านการเรียนการสอนระบบบริหารงานวิจัย และเผยแพร่วิทยาการ คอมพิวเตอร์สู่สังคม มีศูนย์บริการวิชาการให้บริการศึกษาอบรม แก่ประชาชนทั่วไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อทั้งวิชาการและวิชาชีพ

การบริการชุมชน
เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการครองชีพของประชาชนในภูมิภาคนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา นิทรรศการ และบริการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังจัดตั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ อันเป็นโรงพยาบาลขนาด 720 เตียง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก จึงเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดอีกแห่งในภูมิภาคนี้ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน
มีโครงการปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในเมืองและชนบท เช่นการสร้างฝายน้ำล้น โครงการเวชศาสตร์ชุมชน ฯลฯ อีกทั้งยังก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการ ประสานงาน และระดมบุคลากรจัดการศึกษาอบรมแก่ประชาชนในระดับต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ


การวิจัย
การวิจัยเป็นภาระกิจหนักส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างสรรค์บุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อความก้าวหน้า ทางวิชาการ รวมทั้งนำผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยนั้นดำเนินการ ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การวิจัยพื้นฐาน อันเป็นการทดลองทฤษฎีและกฎต่าง ๆ พิสูจน์และหาความรู้ใหม่ ๆ และการวิจัยประยุกต์เพื่อนำกระบวนการ ความรู้จากการวิจัย ไปปฏิบัติหรือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสืบไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการศึกษาวิจัยในแต่ละสาขากว่า 200 โครงการ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน อีกทั้งมีสถาบันวิจัยและ พัฒนาให้การส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล ด้านการวิจัยแก่คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประสานงาน ระหว่างเครือข่ายองค์กร ของรัฐและเอกชน กับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชาวบ้าน เพื่อให้การวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลสำเร็จ
อย่างแท้จริง


บทบาทสำคัญต่ออินโดจีน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่กลางภูมิภาคอินโดจีนห่างจากประเทศจีนตอนใต้เพียง 180 กิโลเมตร จึงมีความเหมาะสมมากในการพัฒนาประเทศในอินโดจีน นับเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่จะมีบทบาทอย่างมากหน่วยงานหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการแก่ประเทศในกลุ่มอินโดจีนโดยเฉพาะในด้านการศึกษา และการฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือ ด้านผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิจัย การเกษตร และการสาธารณสุข ตลอดจนเป็นฐานของความช่วยเหลือทางวิชาการ จากประเทศที่สาม เพื่อฟื้นฟูบูรณะประเทศในกลุ่มอินโดจีน ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับ การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนั้น ยังมีโครงการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติอีกหลายสาขาวิชาเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้าน ได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการพัฒนาประเทศของตน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักสำคัญประการหนึ่ง ที่ทางมหาวิทยายขอนแก่นให้การทำนุบำรุง และการสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งที่เป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เช่น ดนตรีไทย การแสดงละครเวที และการร้องเพลงประสานเสียง เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โครงการดังกล่าว เช่น หอศิลปวัฒนธรรม ลานแสดงกลางแจ้ง เป็นต้น


ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาษาไทยสำหรับนักเรียน | ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป |English
 

loading...


โดย projeckplay ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ก.ย. 52 12:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,076 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,076 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง