ม.มหิดล จับมือกับ (อย.) และ (มกอช.) เปิดหลักสูตรป.โท การจัดการธุรกิจอาหาร

ลบ แก้ไข

ม.มหิดล จับมือกับ (อย.) และ (มกอช.) เปิดหลักสูตรป.โท การจัดการธุรกิจอาหาร  

ม.มหิดล จับมือกับ (อย.)


         วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล 23 พย. 55 – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช.) จับมือสถาบันโภชนาการ และ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโท

          เพื่อยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่ในธุรกิจอาหารและเกษตร ตลอดจนสร้างการยอมรับจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ และเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย รับมือต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC พร้อมเปิดรับสมัครรับนักศึกษารุ่นแรกแล้วรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดี วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล เปิดเผยถึงการเปิดตัว หลักสูตรการจัด การมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการธุรกิจอาหาร (Master of Management in Food Business Management) ว่า เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ (อย.)สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติฯ(มกอช.) สถาบันโภชนาการ และวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

          โดยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาทั้ง 4 หน่วยงานข้างต้น ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะร่วมนักออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ระดับ ปริญญาโทในสาขา การจัดการธุรกิจอาหารขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างและพัฒนาบุคลากรในระหว่างโซ่ธุรกิจอาหารของไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบและกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารของภายในประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนการจัดการบริหารธุรกิจอาหารส่งออกเราใช้ระยะเวลาถึง 3 ปีเพื่อพัฒนาหลักสูตร เพื่อต้องการให้เป็นหลักสูตรแรก ที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหารที่สมบูรณ์ และครบถ้วนที่สุด โดยจะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด

          การวิจัยธุรกิจ การเจรจาต่อรองข้อพิพาททางการค้า การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานนั้นประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้า การควบคุม การตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนกติกาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก รวมถึงแนวคิด และหลักการทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและอาหาร โภชนาการ ความปลอดภัยอาหารที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน และอ้างอิงในการกำหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารตลอดหว่างโซ่การผลิตการกระจายและจำหน่ายสินค้า และการนำเข้าและส่งออก

          นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เสริมถึงความสำคัญของหลักสูตรนี้ว่า AEC เป็นตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนาบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในระบบการจัดการบริหารธุรกิจอาหาร การกำกับดูแลโดยเฉพาะ กฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารที่ดำเนินการภายในประเทศและของประเทศคู่ค้า เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการทั้งที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและที่นำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้ง ที่อยู่ในภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในประเทศ

          ด้านนายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าการเกษตรส่งออกของไทยมักประสบปัญหาและเข้ามาปรึกษากับ มกอช.อยู่เป็นประจำคือปัญหาด้านข้อกำหนดด้านมาตรฐานของสินค้าจากประเทศคู่ค้าที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะการถูกนำมาใช้เพื่อกีดกันทางการค้าหรือ การส่งคืนสินค้าจากประเทศคู่ค้าเป็นต้นซึ่งประเด็นต่างๆดังกล่าวมีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก

          “ในฐานะผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลก สินค้าเกษตรและอาหารของไทย มีศักยภาพและโอกาสที่จะเติบโตภายใต้ตราสินค้าของตนเองได้มหาศาล หากบุคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจอาหารของไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบและกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในประเทศและประเทศคู่ค้า ตลอดจนมีความสามารถในการทำตลาดและบริหารจัดการธุรกิจอาหารส่งออกที่ดี ย่อมจะสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้อีกมหาศาล” ผอ.มกอช.กล่าวย้ำ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวเสริมถึงประโยชน์ของหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารที่ทั้ง 4หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น มานี้ว่า จะสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจในระบบการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร และกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศและประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบทางการค้าแก่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยในเวทีระดับ ภูมิภาคและเวทีโลกและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมอาหารในการจัดการธุรกิจอาหารให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้ปัญหาหรือภัยคุกคามทางการค้ารูปแบบใหม่ และผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          นอกจากนี้ยั้งทำให้เกิดแหล่งผลิตและรวบรวมงานวิจัยในรูปแบบสารนิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจอาหาร ในเรื่องการควบคุม การจัดการภาคอุตสาหกรรมเกษตร การกำหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรอง รวมทั้ง บทเรียนในเรื่องข้อพิพาทในเวทีการค้า และการเจรจาต่อรองข้อพิพาท ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่นำมาใช้พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

          ในวันนี้หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกแล้ว โดยเรียนที่วิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นหลังเวลาทำการ สัปดาห์ละ 2 วัน และวัน เสาร์หรืออาทิตย์ ครึ่งวันระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสตู ร 1 ปี 8 เดือน (5 ภาคการศึกษา) จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต รวมสารนิพนธ์
 

ที่มา : komchadluek.net 
 

loading...


โดย Mayom Smile ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ก.พ. 56 11:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,719 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,719 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง