หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลบ แก้ไข

แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   ปีอ้างอิง : 2551

สำหรับนักศึกษาเข้า   2551 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006118 Intensive English 1
 ภาษาอังกฤษเร่งรัด 1
           E: 1006116   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  ( Foundation of English 1 )
    0 (6-6-15)
1104100 Principles of Physics
 หลักฟิสิกส์
           E: 1104101   ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ( General Physics 1 )
    3 (2-3-5)
1106103 Mathematics 1
 คณิตศาสตร์ 1
    3 (3-0-6)
1401251 Engineering Drawing
 การเขียนแบบวิศวกรรม
           E: 1403202   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )
           E: 1403261   การเขียนแบบวิศวกรรม  ( Engineering Drawing )
    1 (0-3-1)
1501103 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
    3 (3-0-6)
1501105 Electric Circuits and Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           E: 1501101   การทดลองพื้นฐานทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 1  ( Basic Information and Communication Technology Laboratory 1 )
    1 (0-3-1)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001103 Thai Language Skills
 ทักษะภาษาไทย
           E: 1005121   การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  ( Thai Language Conversation in Daily Life )
    2 (2-0-4)
1006119 Intensive English 2
 ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2
           P: 1006118   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 1  ( Intensive English 1 )
           หรือ
           P: 1006116   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  ( Foundation of English 1 )
           E: 1006117   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )
    0 (4-4-10)
1106104 Mathematics 2
 คณิตศาสตร์ 2
           P: 1106103   คณิตศาสตร์ 1  ( Mathematics 1 )
    3 (3-0-6)
1302212 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
           E: 1302111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  ( Computer Programming 1 )
           E: 1302211   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  ( Computer Programming 2 )
    3 (2-2-5)
1501104 Fundamental Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
    3 (3-0-6)
1501106 Digital and Computer Systems Laboratory
 ปฏิบัติการดิจิตอลและระบบคอมพิวเตอร์
           E: 1501102   การทดลองพื้นฐานทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 2  ( Basic Information and Communication Technology Laboratory 2 )
    1 (0-3-1)
1501171 Digital Circuit and Logic Design
 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
    3 (3-0-6)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001121 Recreation and Sport for Well-Being
 นันทนาการและกีฬาเพื่อคุณภาพชีวิต
    1 (0-2-1)
1006217 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )
           หรือ
           P: 1006117   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )
           หรือ
           P: 1006115   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )
           หรือ
           P: 1006110   พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ( English Foundation )
           หรือ
           P: 1006113   ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  ( English Preparation )
           E: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )
    3 (2-2-5)
1102100 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
           E: 1102101   เคมีทั่วไป 1  ( General Chemistry 1 )
    3 (2-3-5)
1106201 Mathematics 3
 คณิตศาสตร์ 3
           P: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )
           หรือ
           P: 1106102   แคลคูลัส 2  ( Calculus 2 )
    3 (3-0-6)
1301353 Data Communication and Network
 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
    3 (2-2-5)
1302311 Object- Oriented Programming
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
           P: 1302111   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  ( Computer Programming 1 )
           หรือ
           P: 1302212   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ( Computer Programming )
    3 (2-2-5)
1501271 Microprocessor and Assembly Language
 ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี
           P: 1501171   การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก  ( Digital Circuit and Logic Design )
    3 (2-3-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001101 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
    2 (2-0-4)
1006218 Academic Reading and Writing
 การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
           P: 1006119   ภาษาอังกฤษเร่งรัด 2  ( Intensive English 2 )
           หรือ
           P: 1006120   ภาษาอังกฤษเร่งรัด  ( Intensive English )
           หรือ
           P: 1006117   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )
           หรือ
           P: 1006115   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ( Foundation of English 2 )
           หรือ
           P: 1006110   พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ( English Foundation )
           หรือ
           P: 1006113   ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม  ( English Preparation )
           E: 1006109   การเรียงความภาษาอังกฤษ 2  ( English Composition 2 )
    3 (2-2-5)
1106211 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์แบบดีสคริต
           P: 1106102   แคลคูลัส 2  ( Calculus 2 )
           หรือ
           P: 1106104   คณิตศาสตร์ 2  ( Mathematics 2 )
    3 (3-0-6)
1302251 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
    3 (3-0-6)
1302271 Computer Architecture
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
    3 (3-0-6)
1302340 Computer Networks
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
           E: 1301351   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ( Computer and Information Networks )
    3 (2-2-5)
1501371 Microprocessor Applications
 การประยุกต์ไมโครโพรเซสเซอร์
           P: 1501271   ไมโครโพรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี  ( Microprocessor and Assembly Language )
    3 (2-3-5)
รวม  7  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1001112 Logical Thinking
 การคิด การค้นคว้า และการใช้เหตุผล
    2 (1-2-3)
1006301 College Writing
 การเขียนระดับอุดมศึกษา
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )
           หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )
    2 (2-0-4)
1006303 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )
           หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )
    1 (0-2-1)
1302241 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
    3 (3-0-6)
1302333 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
    3 (2-2-5)
1501344 Network System Security
 ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
           P: 1302341   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล  ( Computer Networks and Data Communications )
    3 (3-0-6)
1501482 Analog and Digital Control Systems
 ระบบควบคุมแบบอนาล็อกและดิจิตอล
    3 (2-2-5)
1501492 Seminar in Computer Engineering
 สัมมนาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    1 (0-3-1)
15xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก1
    3 (x-x-x)
รวม  9  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1006302 Academic Oral Skills
 ทักษะการพูดเชิงวิชาการ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )
           หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )
    2 (2-0-4)
1006304 English for Professional Success
 ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ
           P: 1006217   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ( English for Communication )
           หรือ
           P: 1006108   การเรียงความภาษาอังกฤษ 1  ( English Composition 1 )
    1 (0-2-1)
1106281 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
           E: 1106282   สถิติและการวางแผนการทดลอง  ( Statistics and Experimental Design )
    3 (3-0-6)
1203141 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
    2 (2-0-4)
1301221 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
    3 (3-0-6)
1501372 Advanced Digital System Design
 การออกแบบระบบดิจิตอลขั้นสูง
           P: 1501171   การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก  ( Digital Circuit and Logic Design )
    3 (2-3-5)
1501391 Senior Project 1
 โครงงานนักศึกษา1
    1 (0-3-1)
15xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก2
    3 (x-x-x)
xxxxxxx Free Elective 1
 วิชาเลือกเสรี 1
    3 (x-x-x)
รวม  9  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1202114 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
           E: 1202111   เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเบื้องต้น  ( Introduction to Economics and Business )
           E: 1202112   เศรษฐศาสตร์จุลภาค  ( Microeconomics )
           E: 1202113   เศรษฐศาสตร์มหภาค  ( Macroeconomics )
    3 (3-0-6)
1501483 Embedded Systems
 ระบบฝังตัว
    3 (2-3-5)
1501491 Senior Project 2
 โครงงานนักศึกษา2
           P: 1501391   โครงงานนักศึกษา1  ( Senior Project 1 )
    2 (0-6-2)
15xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก3
    3 (x-x-x)
1601101 Introduction to Legal Principles
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
           E: 1001133   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ( General Principle Jurisprudence )
           E: 1606415   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ  ( Introduction to Legal Principles for Non Thai Student )
    3 (3-0-6)
xxxxxxx Free Elective 2
 วิชาเลือกเสรี2
    3 (x-x-x)
รวม  6  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1501496 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
    9 (0-40-18)
1501497 Overseas Training
 ฝึกงานต่างประเทศ
    9 (0-40-18)
1501498 Research Project in Computer Engineering
 โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    9 (0-40-18)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
  

 

http://reg.mfu.ac.th  << สืบค้นข้อมูลอื่นๆค่ะ

 

ข้อมูลจาก http://reg.mfu.ac.th/registrar/studyplan_info1.asp?avs937142761=19levelid=3&programid=513150100&facultyid=13&PROGRAMYEAR=2551&programname=%C7%D4%C8%C7%A1%C3%C3%C1%C8%D2%CA%B5%C3%BA%D1%B3%B1%D4%B5++%CA%D2%A2%D2%C7%D4%AA%D2%C7%D4%C8%C7%A1%C3%C3%C1%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC&facultyname=%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5&openacadyear=2551&semester=1

 

 loading...


โดย EN_MFU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.ย. 51 22:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,788 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,788 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย EN_MFU
IP : 118.172.73.***

ใช่ค่ะ ถ้าสู้ก็ไหว ^^ ที่นี่เราช่วยเหลือกันตลอด ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรียนไม่ไหวแล้วจะไม่มีใครช่วยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย กีฟัต
IP : 118.173.193.***

โห...วิชา หินๆ ทั้งนั้นเลย....

แต่ถ้าสู้..คง...ไปรอด อ่ะน่ะ

 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง