เด็ก60 รู้ไหม? เส้นทางรับตรงปี 60 เป็นอย่างไร

ลบ แก้ไข
รับตรงคืออะไร ?
เล่าง่ายๆนะครับรับตรงก็คือระบบรับนักศึกษาที่ทางมหาวทิยาลัยจัดรับเอง เนื่องจากระบบกลางหรือที่รู้จักกันในชื่อ Admissions ไม่สามารถคัดเลือกเด็กที่ต้องการเรียนคณะนั้นจริงๆ แต่ส่วนใหญ่คือเด็กที่อยากเรียนแต่คะแนนไม่ถึง ก็เลยเลือกจากการยึดคะแนนเป็นหลัก พอได้เข้าไปนั่งเรียนก็ไม่มีความสุข แล้วตามมาด้วยคำว่า "ไม่ไหวแล้ว" และพวกเขาก็ผันตัวมาเป็น "เด็กซิ่ว" และการวางสัดส่วนหรือข้อสอบที่ใช้นั้น ก็ไม่ได้เป็นตามจุดประสงค์ที่ทางมหาวิทยาลัยจะระบบสักเท่าไหร่ ทางมหาวิทยาลัยจึงเลือกที่จะเริ่มรับสมัครและคัดเลือกเอง ออกข้อสอบเอง เพราะสามารถกำหนดสิ่งต่างๆเองได้  และยังเพิ่มโอกาสให้กับเด็กๆที่อยากเรียนในคณะนั้นๆจริงๆด้วย

เด็ก60 รู้ไหม? เส้นทางรั

ทางรับตรงมีอะไรบ้าง ?
รับตรงก็อย่างที่พี่ปันบอกไปข้างต้นว่าคือการจัดเองของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น โควตา ทุน ก็คือรับตรง เพราะทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดขึ้นเอง แต่ละชนิดมีลักษณะดังนี้

โควตา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
โควตาพื้นที่ การรับตรงที่มีคุณสมบัติพิเศษที่กำหนดไว้ ตรงที่จะรับเด็กเฉพาะเขตฟื้นที่ เช่น โควตา20จังหวัดภาคอีสานของม.ขอนแก่น โควตา17จังหวัดภาคเหนือของ ม.เชียงใหม่ เป็นต้น

ความสามารถพิเศษ การรับตรงที่กำหนดคุณสมบัติพิเศษไว้ที่ตัวบุคคล เช่น มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เป็นต้น 
ทุน คือรับตรงสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษก็อาจเอาไปจุดนี้ขอ ทุน ก็คือก็คือพวกโครงการรับตรงต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา แต่มีค่าค่าเล่าเรียนให้ โดยน้องๆที่คุณสมบัติพิเศษถึงจะขอทุนได้ เช่น โครงการเรียนดี นักกีฬา นักดนตรี หรือคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัย หรือถ้าไม่มีความสามารถพิเศษบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะเปิดให้มีการสอบชิงทุน
 
อันดับแรกที่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนการรับตรงเลยนะครับ คือรูปแบบการรับตรงที่มหาวิทยาลัยต่างๆจะใช้ในปี 60 โดยหลักๆจะแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ คือ

1.มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

รูปแบบนี้หมายความว่าทางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรง จะใช้ข้อสอบที่ออกจากทางมหาวิทยาลัยเองเป็นข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา เช่น ข้อสอบ Smart 1 ของธรรมศาสตร์ ที่จัดสอบเพื่อรับนักศึกษาเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือคณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ของธรรมศาสตร์ เป็นต้น

2.มหาวิทยาลัยใช้ข้อสอบจากทาง สทศ(GAT PAT หรือ 9 วิชาสามัญ)
รูปแบบนี้ก็คือทางมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ออกข้อสอบเองแต่จะใช้ข้อสอบที่ทางสทศ เป็นคนออก คือข้อสอบ GAT PAT หรือ ข้อสอบ9วิชาสามัญ ที่ออกมาเพื่อใช้ในการสอบตรงโดยเฉพาะ ซึ่งรูปแบบนี้จะมีใช้กันเยอะมาก โดยมหาวิทยาลัยอาจจะใช้แค่ GAT PAT บางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้แค่ 9 วิชาสามัญ บางมหาวิทยาลัย อาจจะใช้ทั้ง GAT PAT บวกกับ 9 วิชาสามัญ(รูปแบบนี้ทางจุฬาจะใช้) ซึ่งตรงนี้น้องๆต้องตรวจสอบกับทางระเบียบการของทางมหาวิทยาลัยอย่างละเอียดก่อนการสมัครอีกครั้ง

3.รูปแบบลูกผสม(มหาวิทยาลัยออกข้อสอบเอง+ข้อสอบจากทาง สทศ)
รูปแบบนี้คือทางมหาวิทยาลัยจะออกข้อสอบเองบวกกับผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT PAT หรือ 9 วิชาสามัญ ยื่นประกอบกันด้วย เช่น คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ น้องๆจะต้องสอบข้อเขียนบวกกับมีคะแนนGAT เป็นต้น

4.ไม่ต้องใช้ข้อสอบ
รูปแบบนี้ส่วนมากจะเป็นประเภทพวกโควตาต่างๆ เช่นโควตาเรียนดี โครงการพิเศษต่างๆ โควตานักกีฬา โควตานักดนตรี ต่างๆ ซึ่งโควตาหรือโครงการพวกนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะเน้นดูความสามารถต่างๆ ว่าพิเศษตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการกับทางมหาวิทยาลัยหรือไม่ โดยจะใช้การตรวจคุณสมบัติพิเศษที่กำหนดบวกกับการสัมภาษณ์ เช่น โครงการรับตรง ม.วลัยลักษณ์,โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นต้น

เคลียริ่งเฮาส์อะไร?
คือการยุบรับตรงรวมเพื่อช่วยน้องๆไม่ให้วิ่งรอก แต่ก่อนน้องๆที่อยู่ภาคเหนือ อีสาน ใต้ ต้องขึ้นมาสอบกันในกรุงเทพ ซื่งนอกจากเหนื่อย ยังต้องเสียทั้งค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร การยุบตรงรวมจะทำให้น้องๆที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนยื่นรับตรงในมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าได้โดยการใช้ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
 
9 วิชาสามัญ ก็คือข้อสอบกลางที่จะใช้ในการรับรับตรงแทนการออกข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจะประกอบไปด้วย
1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษา
3.ภาษาอังกฤษ
4.คณิตศาสตร์ 1 (สำหรับ นร.สายวิทย์)
5.คณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนร.สายศิลป์)
6.ฟิสิกส์
7.เคมี
8.ชีววิทยา
9.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนร.สายศิลป์)
 
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม Clearing house มีหลักๆ 27 มหาวิทยาลัย ได้แก่
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยนครพนม
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นี่ก็คือรูปร่างหน้ารูปแบบข้อสอบต่างๆที่น้องๆ ม.6 ปีนี้ต้องเจอ หวังว่าน้องๆหลังจากได้อ่านบทความนี้ก็น่าจะเข้าใจระบบรับตรงมากขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าเข้าใจแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมตัวครับ ติดก่อนมีสิทธิ์ก่อนไม่ต้องรอแอดนะครับ 


ขอบคุณข้อมูล พี่แฮนด์ ธารา
เป็นกำลังใจให้ทุกคน
ทำความรู้จัก 9 วิชาสามัญ
#ปั่นว่างั้น
ณัฐพงษ์ ก้อนนาค  (พี่ปั่น)
- ช่องทางพูดคุยกัน -

จะสอบ GAT/PAT ควรปฏิบัติ จะสอบ GAT/PAT ควรปฏิบัติ จะสอบ GAT/PAT ควรปฏิบัติ
facebook : Natthapong Konnak
twitter : @pansg1
LINE : pansg1
 loading...


โดย PANN MISSIONS ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 พ.ย. 59 00:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,746 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,746 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง