8 วิธี ชี้ทางสร้างปัญญาของผู้เรียน

ลบ แก้ไข
8 วิธี ชี้ทางสร้างปัญญาข

8 วิธี ชี้ทางสร้างปัญญาของผู้เรียน
 

1.เริ่มต้นจากภาพรวม–ขยายไปยังส่วนย่อย Begin with the whole -expanding to parts อธิบายตามหลักวิชาการว่า “เรียนรู้จากองค์รวม” เหมือนเด็กฝึกงาน หัดแยกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ นี้คือส่วนใหญ่หรือองค์รวม แกะออกศึกษาทีละชิ้น เป็นส่วนย่อย และประกอบเข้าไปใหม่ให้ดีดังเดิม สร้างความชำนาญให้ตนเองเช่นนี้ ก็จะเป็นคน “คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้” เรียกว่า Learning by Doing นั่นเอง

***เริ่มต้นยกเหตุการณ์ที่ผู้เรียนสนใจร่วมกัน แล้วแต่ละคนไปสำรวจตรวจสอบหาข้อมูล Data ผู้เรียนมี “ภารกิจ Mission”ในการ รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล ตีความหมายของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับ Learner gathers, organizes, interprets, analyzes, evaluates data..ตามแบบการเรียนของ Constructivist Learning นั้น..ผู้เรียนจะเกิดความรู้และความจำชนิดถาวร Permanent Knowledge and Memory, เกิดความเข้าใจ Understanding, และสำคัญที่สุด การเรียนโดยวิธีนี้ จะทำให้เกิด การคิดวิเคราะห์ Critical Thinking และ เรียนรู้กระบวนการทำงาน Process ด้วยตนเองโดยธรรมชาติอีกด้วย..***

2. แสวงหาคำถามของนักเรียน จากความสนใจ Pursuit of student questions and interests..

*** ให้กำลังใจ และเสริมแรง “สร้างความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน” ทำให้เขามองเห็นเส้นชัย ที่หาก “ใช้ความพยายามเต็มความสามารถ” ก็จะไปถึงเส้นชัยได้ทุกคน***

***มีการสื่อสาร 2 ทาง หรือ 2-way communication คุณครูรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยไม่ต้องคิดเอาเอง และรู้ความต้องการของพวกเขา จากการสื่อสาร 2 ทางนี้แล้ว จะทำให้การเรียนการสอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด Objective and Indicatorได้ดียิ่งขึ้น เพราะการรู้เขารู้เรานี้ เป็นชัยชนะตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว***

3. ศึกษาแบบสืบค้น Inquiry หรือ การวิจัย Research จากแหล่งปฐมภูมิ จากเนื้อหาที่อาจบิดเบือน Primary Sources from manipulative materials จนไปถึงต้นตอที่เป็นความจริง

***การเรียนการสอนแบบ Exploring Learning และ การเรียนแบบค้นคว้า สืบสวนสอบสวน หรือ Inquiry Learning เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในข้อนี้***

4. การเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือ การเรียนรู้แบบโต้ตอบ 2 ทาง – สามารถสร้างความรู้จากสิ่งที่นักเรียนรู้อยู่แล้ว Learning is interaction – building on what students already know

***การเรียนแบบโต้ตอบระหว่าง “ครู กับ นักเรียน เรียกว่า Interactive Learning” ทำให้คุณครูรู้ “ความรู้เดิม Prior Knowledge” ดังนั้น ทั้งคุณครูและนักเรียน จึงสามารถ “สร้างสะพานความรู้ Build a bridge of knowledge” ไปต่อยอดกับความรู้ใหม่ New knowledge ได้อย่างสมบูรณ์ และตลอดไป***

5. สอนแบบปฏิสัมพันธ์.. ครูกับนักเรียน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน Instructor interacts and negotiates with students

***สอนแบบปฏิสัมพันธ์ หรือ Interactive Learning..คือ การที่ครูกับนักเรียนถาม-ตอบกันไปมา เพื่อหาเพื่อเขื่อมโยง Knowledge Bridge ระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ที่นักเรียนนักเรียนจะสามารถนำไปหาประสบการณ์ต่อไป***

6. การประเมินผลการทำงานของนักเรียนโดย การสังเกต, มุมมอง, การทดสอบ, กระบวนการเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Assessment via student works, observations, points of view, tests. Process is as important as product ดังนี้น คุณครูแห่งศตวรรษที่ 21.จึงไม่มุ่งหวังจะวัดด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบ เติมคำ หรือจับคู่เท่านั้น ให้เขาแสดงความคิดเห็นในข้อสอบแบบบรรยาย ตอบปากเปล่า พูดคุย หรือแสดง “ภูมิรู้”ด้วยวิธีใดๆ ที่สามารถเชื่อได้ว่าเขามีความรู้จริงๆ

***ข้อสอบใดๆจากส่วนกลาง “สวนทางกับแนวคิดข้อนี้” และการประเมินผลตามความเป็นจริง Authentic Assessment สอดคล้องกับหลักการข้อนี้***

7. ความรู้เป็นแบบไดนามิก คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ Knowledge is dynamic and change with experiences

8. นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มการเรียนรู้ Students work in groups Learning
เพราะ ความเปลี่ยนแปลงของความรู้ที่มีอยู่เป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนรู้ใหม่ วิธีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.หรือ constructivist approaches ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้จากประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือ Experience Learning หรือ Learning by Doing ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ Learner Centered จึงจะสามารถพัฒนาการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในโลก หรือ แม้กระทั่งในกลุ่มประเทศ AEC ได้

ขอบคุณข้อมูล 

 
สุทัศน์ เอกา
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 เม.ย. 61 20:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 502 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 502 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง