ดนตรีวิทยา (Musicology) คืออะไร.......?

ลบ แก้ไข

           ดนตรีวิทยาคืออะไร บทความนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น เมื่อครั้งที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าปริญญาเอก ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หยิบขึ้นมาแบ่งปันความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับผู้ที่กำลังสนใจการศึกษาต่อในสาขาดนตรีวิทยา (Musicology) หรือมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) เมื่ออ่านแล้วจะพบว่ามีลักษณะอย่างไร

ดนตรีวิทยา (Musicology)

ดนตรีวิทยา
และมานุษยดนตรีวิทยา
                ดนตรีวิทยา (Musicology) เป็นการศึกษาดนตรีแบบฉบับตะวันตก (Classical Music) ไม่นับรวมดนตรีท้องถิ่นของกลุ่มชนต่างๆ หรือดนตรีที่จัดเป็นดนตรีพื้นบ้านของประเทศในทวีปยุโรป  และเป็นดนตรีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาเน้นเนื้อหาของดนตรีโดยเฉพาะ เช่นประวัติศาสตร์ดนตรี นักดนตรี คีตกวี บทประพันธ์เพลง (การประสานเสียง ทำนองเพลง จังหวะ การเลือกใช้เครื่องดนตรี) การบรรเลงดนตรี ทฤษฎีดนตรี จิตวิทยาดนตรี การวิจารณ์ดนตรี  โดยเน้นการศึกษาข้อมูลจากหลักฐานเอกสารเป็นสำคัญ สำหรับการศึกษาดนตรีไทยในเรื่องประวัติดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะบทเพลงไทย อาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาดนตรีวิทยาไทย เช่นเดียวกับดนตรีวิทยาอินเดีย ที่เป็นนักวิชาการกลุ่มแรก ที่ขยายวงล้อมนิยามของดนตรีวิทยา
 

                มานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) มีพัฒนาการมาจากดนตรีวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative Musicology) และเป็นสาขาวิชาที่มีความมั่นคงขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อนักมานุษยดนตรีวิทยาเริ่มเข้าไปศึกษาดนตรีในทวีปต่างๆ นอกยุโรปมากขึ้น เป็นการเริ่มต้นการศึกษาดนตรีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสังคม ทำให้การศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา มีวิชาต่างๆ เกี่ยวข้องได้แก่มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา
    

                มานุษยดนตรีวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ของสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรม โดยศึกษาคีตกวี นักดนตรี ผลงาน แนวคิดทางดนตรีของผู้คน การสร้างเครื่องดนตรี รูปแบบของดนตรี บทเพลง การขับร้อง การบรรเลง บทบาทหน้าที่ และการใช้ดนตรีในโอกาสต่างๆ การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในสังคม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ เป็นการศึกษาดนตรีที่ไม่ตายตัว และไม่มีวันจบสิ้น เนื่องจากดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอยู่เสมอ  การศึกษาของมานุษยดนตรีวิทยา โดยมากเป็นการศึกษาดนตรีที่มีการสืบทอดแบบมุขปาฐะ การทำงานจึงเป็นการวิจัยภาคสนาม โดยการหาข้อเท็จจริงจากแหล่งต่างๆ ที่ปรากฏในขณะนั้น โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และประเภทของดนตรี

                นักมานุษยดนตรีวิทยา จำเป็นต้องมีความรู้ในหลักวิชาการต่างๆ ได้แก่ หลักวิชามานุษยดนตรีวิทยา เทคนิคการศึกษาภาคสนาม การสัมมนาทางมานุษยดนตรีวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา ทฤษฎี ประวัติดนตรีตะวันตก  การวิเคราะห์ดนตรี ประวัติดนตรีไทย พื้นฐานวิชาดนตรีวิทยา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลก วิชาเกี่ยวกับการวิจัย ภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือการวิจัย เช่นภาษาท้องถิ่นที่เข้าไปทำงานวิจัยภาคสนาม นักมานุษยดนตรีวิทยา ต้องเป็นผู้มีใจกว้าง เป็นธรรม ปราศจากอัตตาคติ และแนวคิดที่ควรคำนึงได้แก่ การถ่ายโยงทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการกำเนิดดนตรี ทฤษฎีการแพร่กระจาย รู้และเข้าใจว่าคุณค่าของดนตรีในทุกวัฒนธรรมมีความเท่าเทียมกัน ความคิดที่เกี่ยวกับดนตรีและความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่น การห้ามผู้หญิงจับเครื่องดนตรีบางชนิดที่เกี่ยวกับดนตรีของวัฒนธรรมนั้นๆ เห็นความสำคัญในการบันทึกโน้ตเพลง จากการบันทึกเสียงและถอดโน้ตเพลง เพราะทางวิชาการต้องการลายลักษณ์ในการอธิบาย

แนวคิดของนักมานุษยดนตรีวิทยา
                เมอร์เรียม (Merriam,1964) แสดงความเห็นว่าเป็นการศึกษาดนตรี ที่ต้องทำความเข้าใจในวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้ ทำการศึกษาดนตรีในเชิงลึกมากกว่าการวิเคราะห์เนื้อหาของดนตรี มีการศึกษาความคิดเชิงปรัชญา สังคม และเรื่องราวของคนที่เกี่ยวกับดนตรีในสังคมนั้นๆ แนวคิดดังกล่าวเป็นการศึกษาทั้งเรื่องของดนตรี และบริบทที่เกี่ยวกับดนตรีที่กำลังศึกษา
 

            Bruno Nettl กล่าวว่าเป็นการศึกษาดนตรีสมัยดั้งเดิม หรือดนตรีท้องถิ่นต่างๆ ที่ไม่ใช่ดนตรีตะวันตก  มองดนตรีเหมือนกับเป็นวัฒนธรรม  มีความมุ่งหมายในการศึกษาระบบของดนตรีทั้งโลก และหาความเป็นสากล  บรูโนให้ความสำคัญกับการวิจัยภาคสนาม (Fieldwork) มาก เพราะการออกภาคสนามที่มีคุณภาพมีผลอย่างลึกซึ้งต่อการวิจัย
 

                Jaap Kunst เป็นผู้ริเริ่มใช้ศัพท์คำว่า Ethnomusicology เพราะเหตุว่าการศึกษาในสาขานี้ไม่ใช่การศึกษาดนตรีเปรียบเทียบ ดั่งคำเรียกเดิม เป็นผู้ที่สนใจวัฒนธรรมดัช โดยเฉพาะบทเพลงและการเต้นรำ ต่อมาสนใจศึกษาดนตรีกัมเมลัน และเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรีของอินโดนีเซียไว้จำนวนมาก

                ปัญญา  รุ่งเรือง (2546: 11) เสนอแนวคิดทางมานุษยดุริยางวิทยาว่า เป็นการศึกษาดนตรีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษาตัวดนตรี สังคม และวัฒนธรรมที่ดนตรีดำรงอยู่ แนวคิดในการสร้างดนตรี การใช้ดนตรี  การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในท้องถิ่นต่างๆ โดยดนตรีที่ศึกษามักเป็นแบบมุขปาฐะ มุ่งศึกษางานภาคสนามเป็นสำคัญ โดยการหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูล รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร


*** บทความนี้ ไม่ได้บันทึกเอกสารอ้างอิงไว้ ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ***

           ฝากอีกนิดหนึ่งค่ะ....ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในแต่ละสถาบัน ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อหลักสูตรว่า Ethnomusicology ซึ่งใช้ชื่อภาษาไทยแตกต่างกันไป สำหรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ชื่อสาขาดนตรีวิทยา (Musicology) โดยเน้นการศึกษาดนตรีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งดนตรีไทย ดนตรีไทยสากล ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีชนเผ่า ดนตรีสากล ในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และดนตรีที่ปรากฎขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับสาขา Ethnomusicology นั่นเองค่ะ


           ปรึกษา หรือคำถามเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/khruaehome.singing 
           ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ....^_^ 

 

loading...


โดย khruae ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ม.ค. 55 00:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,143 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,143 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง