ม.รามคำแหง รับปริญญาบัตร รุ่น 42 วันแรก

ลบ แก้ไข

ม.รามคำแหง รับปริญญาบัตร

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้
            เวลา 08 นาฬิกา 43 นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันแรก

ม.รามคำแหง รับปริญญาบัตร  ม.รามคำแหง รับปริญญาบัตร

ม.รามคำแหง รับปริญญาบัตร

             โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรง
คุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ รวม 11 ราย อาทิ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ นายชีพ  จุลมนต์  นายเสรี  สุวรรณภานนท์   นายสุภกิต  เจียรวนนท์   และนายตวง  อันทะไชย  รวมทั้งนายตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดและทำลายระเบิดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ราย  ในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 6,904 คน

ม.รามคำแหง รับปริญญาบัตร              ในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
             ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยความรู้เป็นรากฐานสำคัญ. ที่ว่าเป็นรากฐาน ก็เพราะความรู้เป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่สุด ที่คนเราจะนำไปใช้สำหรับปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอยู่เสมอ. ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศจึงจำเป็นต้องมีผู้ทรงความรู้ ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้ามั่นคง. บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมจะมีความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี และเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่เต็มเปี่ยม. จึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้พรักพร้อม ที่จะนำความรู้ที่มีอยู่มาปฏิบัติใช้ให้ประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้งานทุกอย่าง ทุกด้าน ทุกสาขาของบ้านเมือง ดำเนินรุดหน้าไปด้วยความราบรื่น และบังเกิดผลประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริง.
             ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมพิธีนี้ทุกคน ประสบแต่ความผาสุกร่วมเย็นจงทุกเมื่อทั่วกัน.
 loading...


โดย NEWs_RU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มิ.ย. 60 16:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 206 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 206 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง