10 เรื่องน่ารู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


10 เรื่องน่ารู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)




10 เรื่องน่ารู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 

1.หลายคนคิดว่าที่นี่เป็นมหาลัยเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า นิด้า เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทยต่างหาก
 

2.คณะที่มีคนนิยมไปเรียนมากคือ

คณะบริหารธุรกิจและคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 


3.อาจารย์นิด้าทุกคน

สามารถสื่อสาร และสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 


4.นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ส่วนใหญ่ทำได้ทุกอย่างยกเว้น

อย่างเดียวคือ "เรียนจบ" ในเวลาตามเกณฑ์
 


5.สโลแกนของสถาบัน

WISDOM FOR CHANGE (สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
 


6.นิด้า เป็นมหาวิทยาลัยที่อาจารย์มีตำแหน่งวิชาการมากที่สุด (ศ. รศ. ผศ.)


 
7.เมื่อมีการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใหม่ของประเทศ

รัฐบาลต้องเชิญ 5 คณะบดี จากมหาวิทยาลัย 3 แห่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหนึ่งในนั้นคือ คณะบดีคณะ รศ. นิด้า
 


8.งานกิจกรรมสำคัญของนิด้ามักจัดที่ชั้นล่างอาคารอเนกประสงค์

ซึ่งชั้นถัดไปคือห้องสมุดสถาบัน


 
9.มีห้องสมุดที่เสียงดังที่สุดในจักรวาลอยู่ใต้ตึกอเนกประสงค์


 
10.พุทธภาษิตประจำสถาบันคือ

นตถิ ปัญญา สมา อาภา แปลว่าไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา





 
 
 
 
 
 
โดย Nat Eduzones
วันที่ 26 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้