โควต้า แพทย์มข.

ลบ แก้ไข

 

         

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1100 / 2551)
เรื่อง  หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
รับตรงโดยวิธีพิเศษของ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
***************************

                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552  รับตรงโดยวิธีพิเศษของ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่   http://home.kku.ac.th/admismd/

                    1.     โดยการรับตรงด้วยวิธีพิเศษ

รหัส

โครงการ

พื้นที่การรับ

จำนวนรับ

MD X  

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ

ทั่วประเทศ

55 คน

MD 02

ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 คน

MD 10

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทั่วประเทศ

4 คน

                   2.      คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสมัครเข้าศึกษาในโครงการ  MD X และ MD 02 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                             2.1      คุณสมบัติทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                        2.1.1        เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                                        2.1.2        เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
                                        2.1.3        เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาใน
                                                        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
                                        2.1.4        เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือน              
                                                        ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่เป็น
                                                        อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
                                        2.1.5        เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
                                                        2.1.5.1         โรคเรื้อน
                                                        2.1.5.2         วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการ
                                                                            ประกอบวิชาชีพ
                                                        2.1.5.3         โรคพิษสุราเรื้อรัง
                                                        2.1.5.4         ติดยาเสพติดให้โทษ
                                                        2.1.5.5         โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ง่าย
                                                        2.1.5.7         โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดัน
                                                                            โลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
                                                        2.1.5.8         โรคอื่น ๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                                                                            และการประกอบวิชาชีพ
                                        2.1.6        กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 2.1.1 ถึงข้อ 2.1.5  คณะกรรมการอำนวยการ
                                                        จะไม่พิจารณาผลการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                        รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

                            2.2       คุณสมบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสมัครเข้าศึกษาในโครงการ
MD 10   ต้องมี
                                        คุณสมบัติดังนี้
                                                        2.2.1            มีสัญชาติไทย
                                                        2.2.
2            มีสุขภาพดี  ไม่เป็นโรค  อาการของโรค  หรือพิการตามประกาศ  สำนักงานคณะ   
                                                                            กรรมการการอุดมศึกษา
                                                        2.2.3            เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือบุคคลทั่วไป
                                                        2.2.4            อายุไม่เกิน
30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เริ่มการศึกษา
                                                        2.2.5            ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
                                                                            ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า
2  ปี  นับถึง
                                                                            วันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่เริ่มการศึกษา
                                                        2.2.6            สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา    ทันตแพทยศาสตร์
                                                                            เภสัชศาสตร์    พยาบาลศาสตร์    เทคนิคการแพทย์    กายภาพบำบัด    รังสีเทคนิค
สหเวชศาสตร์   สัตวแพทยศาสตร์   และสาธารณสุขศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  และต้องศึกษาวิชาชีวเคมีไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต และทุกรายวิชาต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
                                                        2.2.7            มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) ไม่ต่ำกว่า 2.50
                                                        2.2.8            ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อนขึ้น
                                                                            ทะเบียนเป็นนักศึกษา
จะต้องทำสัญญาเพื่อลาไปศึกษาต่อกับสำนักงานสาธารณ
                                                                            สุขจังหวัดที่ปฏิบัติงานก่อนเข้ารับการศึกษา
                                                        2.2.9            ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้อง
                                                                            ได้รับการ รับรองจากผู้บังคับบัญชาว่ามีประวัติความประพฤติ และบุคลิกภาพดี 
                                                                            และมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และเพื่อชุมชน
                                                        2.2.10          ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องทำสัญญาเป็นนักศึกษาโครงการร่วมผลิต
                                                                            แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเพื่อเข้ารับราชการหรือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
                                                                            ตามระเบียบ และเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข
                                                        2.2.11          ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หาก
                                                                            สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่คณะแพทยศาสตร์กำหนดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก
                                                                            ก่อน

                            2.3       คุณสมบัติเฉพาะ ในโครงการ MD X ,MD 02  และ MD 10

                                ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552   รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง และปราศจากโรค  หรืออาการของโรค  หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
                                        2.3.1        มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน และการประกอบ
                                                        วิชาชีพแพทย์
                                        2.3.2        มีปัญหาทางบุคลิกภาพ และทางจิตเวชที่อาจมีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/
                                                        หรือการประกอบวิชาชีพแพทย์  และ/หรือ เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย  เช่น  โรคประสาท  อารมณ์
                                                        แปรปรวน โรคจิตทุกชนิด บุคลิกภาพผิดปกติ  มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม  เป็นต้น
                                        2.3.3        โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
                                        2.3.4        โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เช่น
                                                        -       โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมี
                                                                การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
)
                                                        -       โรคหัวใจระดับรุนแรงจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                                                        -       โรคความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ
                                                                อย่างถาวร
                                                        -       ภาวะไตวายเรื้อรัง
                                                        -       โรคติดสารเสพติดให้โทษ
                                                        -       โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
                                                        -       โรคอ้วนขั้นรุนแรง (Morbid Obesity) (มีดัชนีมวลกายมากกว่า 40 หรือดัชนีมวลกาย
                                                                มากกว่า 35 ร่วมกับมีโรคที่สัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกิน)
                                        2.3.5        ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ทำให้มีผลต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค และการตัดสินใจให้
                                                        การรักษาผู้ป่วย
                                        2.3.6        ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
                                                        -        สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
                                                        -        สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า  6/24 ทั้งสองข้าง
                                                        -        สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
                                                        -        ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
                                         2.3.7       หูหนวกหรือหูตึง 
(threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)  จากความผิดปกติทางประสาท
                                                        (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว
                                        2.3.8        โรคหรือความพิการอื่นๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้แต่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า  อาจเป็น
                                                        อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งแพทย์ /คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
                                                        ตรวจเพิ่มเติมและเสนอความเห็นเป็นกรณีๆ ไป
                                        2.3.9        ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือจงใจปกปิดข้อมูล  ถ้าปรากฏเป็นความเท็จขึ้นในภายหลัง
                                                        จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
                                        2.3.10      คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต ให้อยู่
                                                        ในดุลยพินิจคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
                                                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

2.4   คุณสมบัติจำเพาะ

รหัส

โครงการ

 คุณสมบัติพิเศษ

MD X  

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในประเทศไทย
มีคะแนนเฉลี่ย  (GPAX.)  4  ภาคการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  3.50

MD 02

ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีคะแนนเฉลี่ย  (GPAX.)  4  ภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า  3.00

MD 10

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทั่วประเทศ
สาขา
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  เทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค
สหเวชศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์  และสาธารณสุขศาสตร์
มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

3.     กำหนดการรับสมัครและการสอบ โดยการรับตรงด้วยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

รับสมัคร

วันที่  1- 31  กรกฎาคม  2551  ทาง internet

ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่  1 -31   กรกฎาคม  2551 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบ

ภายในวันที่  5 สิงหาคม 2551 ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์

สอบข้อเขียนของคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 13 -14  กันยายน 2551

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2

วันที่  3 ตุลาคม  2551

ทดสอบบุคลิกภาพ  MDX MD02  MD10

วันที่  7 ตุลาคม  2551 (08.00 – 12.00 น.)

สอบขั้นตอนที่ 2 (สอบภาษาอังกฤษกลุ่ม MDX)

 
loading...


โดย CJ 7 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 มิ.ย. 51 15:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 39,953 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 39,953 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย kanokrat
IP : 203.172.139.***

กลัวจะสอบไม่ใด้จังค่ะอ่านหนังสือก็ไม่รู้จะอ่านยังไงให้เข้าใจ

 ตื่นเต้นมากค่ะ ฝันสูงไปป่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วิภาดา
IP : 202.149.25.***

สวัสดีค่ะ

ตอนนี้หนูเรียน ม.6 ค่ะ อยากทราบว่า เกรดเฉลี่ย 4 เทอม  เอาเกรดตั้งแต่ ม.4  ถึง ม.5 หรอคะ  แล้ว ปีการศึกษา 2552 เปิดสอบเมื่อไหร่คะ

ขอความกรุณาเพื่อนๆ พี่ๆที่ทราบข้อมูล ส่งข้อมูลไปที่ E-mail ของหนูด้วยนะคะ ที่ Tay1629@hotmail.com

 ขอบคุณค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย 111
IP : 202.129.48.***

ครายมีตัวอย่างข้อสอบของปีที่แล้วบ้างค่ะ

 ถ้ามีกรุณาช่วยบอกหน่อยได้มั๊ยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย 123
IP : 58.9.124.***

สอบที่กรุงเทพมีป่าวคับ ต้องไปสอบที่ขอนแก่นอย่างเดียว

 

เหรอคับใครรู้บอกทีคับผม

ลบ แจ้งลบ
โดย CJ 7
IP : 125.26.201.***

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31กค.51 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องล่าสุด
advertisement