คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกับอีกทางเลือกของการศึกษา

ลบ แก้ไข

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับนักศึกษาแพทย์ปีละประมาณ 160 คน(จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง)  คัดเลือกโดยสอบผ่านระบบรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  (กสพท.)  และระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี คือ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการเป็นแพทย์  มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ใฝ่รู้และมีทักษะทางภาษาอังกฤษ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ค้นคว้า และสนใจในการทำวิจัยด้านการแพทย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชา  โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นแพทย์  ที่ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพแพทย์ได้ตลอดชีวิต

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้นำและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เนื้อหาของหลักสูตร
การเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี  ใช้เวลา6 ปี รวมจำนวน 253 หน่วยกิต แบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 3 ช่วง และเสริมด้วยวิชาเลือก คือ
ปีที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ชั้นปรีคลินิก ปีที่ 2 และ 3  ศึกษาการทำงานของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติและเมื่อเป็นโรคต่างๆ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยา  จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา  พยาธิวิทยา  และการเรียนวิชาบทนำเวชศาสตร์คลินิก เพื่อฝึกฝนการซักประวัติ และทักษะการตรวจร่างกายระบบต่างๆ ได้อย่างถูกขั้นตอน รวมทั้งฝึกหัตถการกับหุ่น

ชั้นคลินิก ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6  เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย  ศึกษาอาการและการรักษาโรคผ่านการฝึกทักษะกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ  การพูดคุยกับผู้ป่วย ฝึกงานในห้องคลอดและห้องผ่าตัด  เข้าค่ายทักษะชีวิต เพื่อเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น  และฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในเขตชุมชนและต่างจังหวัด
วิชาเลือกเสรี  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม 
วิชาเลือกคลินิก  เพื่อเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ

สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ

 • ปี 1  เรียนวิชาศึกษาทั่วไป ที่วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม
 • ปีที่ 2 และ 3  เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
 • ปลายปีที่ 3 จนถึงปีที่ 6  เรียนและฝึกปฏิบัติงานใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี      สระบุรี  ขอนแก่น  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  และ กาญจนบุรี
 • ปีที่ 6  เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์มีความรอบรู้ มีทักษะในการพัฒนาตนเอง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  โดยมีชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชพร.) เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม เช่น งานเปิดโลกฝันสร้างสัมพันธ์สู่รามา งานมอบเสื้อกาวน์ งานคืนสู่เหย้า และทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนแพทย์อื่นๆ เช่น กีฬา 17 เข็ม  ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาตามความสนใจ  คือ

 • ชมรมวิเทศสัมพันธ์ และ English club ได้พบปะและเยี่ยมชมสถาบันแพทย์ทั่วโลก  ผ่านเครือข่ายองค์กรนักศึกษาแพทย์นานาชาติ
 • ชมรมดนตรีรามาธิบดี จัดประกวดร้องเพลงและงานแสดงดนตรี
 • ชมรมกีฬาและศูนย์ออกกำลังกาย  เช่น ฟุตบอล  แอโรบิค
 • ชมรมถ่ายภาพ อบรมเทคนิค ออก field trip ประกวดภาพถ่าย
 • กิจกรรมศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมไทย
 • กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา Ramathibodi’s Medical Student Championship

  

ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการนักศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 120,000 บาท
 • นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 สามารถอยู่หอพักในวิทยาเขตศาลายา และสามารถพักในหอพักแพทย์ของคณะฯ ได้ในชั้นคลินิก ตั้งแต่ ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6
 • นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน  สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่งานกิจการนักศึกษา

สัญญาผูกพัน
เมื่อนักศึกษาแพทย์สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ กระทรวงอื่นๆ เป็นเวลา 3 ปี  ถ้าลาออกก่อนครบกำหนดตามสัญญา จะต้องชดใช้เงินให้กับรัฐบาลตามสัดส่วนเวลาที่ปฏิบัติงานไม่ครบในวงเงิน 400,000 บาท

ลักษณะงานที่ทำและความก้าวหน้า
บัณฑิตแพทย์รามาธิบดี สามารถทำงานเป็นแพทย์ในระบบราชการ หรือในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนได้  โดยหลังจากใช้ทุนแล้ว สามารถเลือกศึกษาต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ สถาบันในประเทศ และต่างประเทศตามสาขาที่สนใจ เช่น กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ สูติ-นรีแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ทางนิติเวช ฯลฯ นอกจากงานรักษาผู้ป่วย  แพทย์ยังมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ สอนนักศึกษา หรือเป็นที่ปรึกษาและผู้บริหาระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรพิเศษ Ph.D., M.D.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและแพทยศาสตรบัณฑิต
เป็นโครงการสร้างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตแพทย์นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาผู้จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี และมีศักยภาพ แยกไปศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาเอก แล้วจึงกลับมาเรียนต่อชั้นคลินิกที่คณะแพทย์ต้นสังกัดจนสำเร็จเป็นบัณฑิตแพทย์

 

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดดำเนินการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2513 เป็นต้นมา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 200 คน เป็นระบบโควตาส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ โควตาวิทยาเขต/พื้นที่ และสอบคัดเลือกจากระบบกลางรับนิสิต/นักศึกษา (Admission)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาพยาบาลเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อการพยาบาลบุคคลให้ครอบคลุมระยะต่างๆของพัฒนาการแห่งชีวิต  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคมและเรียนรู้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชน สังคม รวมทั้งปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน และนำความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม และวิชาชีพ

เนื้อหาของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี  ประกอบด้วย หมวดวิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 142  หน่วยกิต ดังนี้

 • หมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ 31 หน่วยกิต
 • ความรู้พื้นฐานวิชาชีพพยาบาล 33 หน่วยกิต
 • ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาล ภาคทฤษฎี 41 หน่วยกิต 
 • ภาคปฏิบัติ 31 หน่วยกิต และวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งส่งเสริมทักษะการสืบค้นข้อมูลความรู้ การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติการพยาบาลที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจทางคลินิก ความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีม โดยใช้วิธีการสอนต่อไปนี้

 • สอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
 • ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง
 • ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงทั้งคลินิกและชุมชน

สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ

 • ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลชุมชนบางปะอิน และโรงพยาบาลเสนา ศูนย์บริการสาธารณสุขดินแดง ประชานิเวศ วงศ์สว่าง วัดไผ่ตัน สามเสนนอก ฯลฯ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เช่น

 • โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
 • โครงการสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย
 • กีฬาสถาบันพยาบาล  ฯลฯ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นักศึกษามีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและมีประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา สวีเดน เดนมาร์ก และไต้หวัน

ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 บาท  นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะได้อยู่หอพักซึ่งภาควิชาพยาบาลศาสตร์จัดให้ในชั้นปีที่ 3 และ 4  สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่มีความประสงค์จะขอทุนการศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สัญญาผูกพัน
เมื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญา หรือ นักศึกษาลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้กับรัฐบาลตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สำเร็จแล้วเป็นพยาบาลวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  สถานีอนามัย  และ  ศูนย์บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล สายบริการ สามารถพัฒนาตนเองไปเป็นพยาบาลผู้ชำนาญการ และ สายวิชาการ เป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ

ดอกแก้ว  สัญลักษณ์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ดำเนินการโดยหน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารปัจจุบันพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เพื่อผลิตบุคลากรที่ชำนาญด้านทดสอบการได้ยินและแก้ไขการพูดแก่ผู้ป่วย โดยทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโสต ศอ นาสิก วิทยา ในสถาบันแพทย์และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

ความมุ่งมั่นของหลักสูตร

 • ผลิตนักแก้ไขการพูดและนักการแก้ไขการได้ยิน ที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณธรรม จริยธรรม
 • หน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด ก้าวขึ้นเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
เปิดรับสมัครนักศึกษาปีละประมาณ 30 คน (จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ในระบบแอดมิชชั่น ผ่านสกอ. โดยแบ่งเป็นวิชาเอก โสตสัมผัสวิทยา 15 คน  และวิชาเอกการแก้ไขการพูด 15 คน
 

เนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา และวิชาเอกการแก้ไขการพูด จัดกิจกรรมให้มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในคลินิก และชุมชน โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจทางคลินิก และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีเนื้อหาหลักดังนี้

 • การเรียนความรู้พื้นฐานเรื่องวิทยาศาสตร์การได้ยินและการพูด
 • การตรวจการได้ยินแบบคัดกรอง และตรวจความผิดปกติการได้ยินขั้นพื้นฐาน
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและการพูด ในเด็กพูดไม่ชัดที่ไม่มีพยาธิสภาพหรือโครงสร้างผิดปกติ
 • การติดต่อสื่อความหมายขั้นพื้นฐานกับผู้ป่วยหูพิการได้เหมาะสม
 • การกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด ในเด็กพูดช้าที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม

นอกจากนั้นบัณฑิตวิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา ยังสามารถประเมินการใช้เครื่องช่วยฟัง  ให้แก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนและสามารถปฏิบัติงานตรวจวัดการได้ยินในชุมชนได้

ส่วนบัณฑิตวิชาเอกการแก้ไขการพูด  สามารถกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ที่มีปัญหาการพูดล่าช้า จากสาเหตุต่างๆ เช่น ประสาทการได้ยินผิดปกติ เชาว์ปัญญาต่ำ สมองพิการ กลุ่มเด็กออทิสติก และปัญหาด้านอารมณ์

สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ

 • ชั้นปีที่ 1-2 เรียนที่ คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
 • ชั้นปีที่ 3-4 เรียนที่คลินิกโสตสัมผัสและการพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณะฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา  โดยมีสโมสรนักศึกษารามาธิบดี (สนร.) เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม เช่น

 • กิจกรรมไหว้ครู
 • โครงการสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย

คณะฯ จัดให้มีศูนย์กีฬา อาคารสวัสดิการ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้บริการได้

ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการนักศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี ประมาณ 60,000 บาท
 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน สามารถสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลได้ที่งานกิจการนักศึกษา

 

ลักษณะงานที่ทำและความก้าวหน้า
เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน  โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีสิทธิ์ขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบโรคศิลปะเป็นวิชาชีพอิสระ ได้ที่กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนงานบริการกระทรวงสาธารณสุข

ในด้านความก้าวหน้าของวิชาชีพสามารถศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาการสื่อความหมาย หรือศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูง

 

ข้อมูลจาก  http://www.ra.mahidol.ac.th

 

 

loading...


โดย mook ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 เม.ย. 52 19:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,861 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,861 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย lolipop
IP : 125.25.195.***
แล้วหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
จะสามารถเข้าไปสมัครได้ยังไงค่ะ คือว่าตอนที่หนูไปสมัครเพื่อจะไปสอบในสาขานี้มันไม่มีอ่ะค่ะ มันมีแต่คณะแพทย์ศาสตร์ แต่ไม่มีสาขาให้เลือกเลยค่ะ หนูเลยต้องไปลงคณะและสาขาอื่นแทน ทั้งๆที่อยากเรียนในคณะและสาขานี้มาก รู้สึกเสียดายมากๆเลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐธิดา
IP : 58.9.188.***
อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นภัสกร
IP : 118.172.110.***
เป็นคณะที่ใฝ่ฝันเลยครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง