โครงการหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลบ แก้ไข

\r\nระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโครงการหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2551    รับสมัครวันที่ 11 ม.ค 51-31 มี.ค 51 \r\n

\r\n

\r\n1. ชื่อโครงการ  \r\n

\r\n

\r\nหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการระหว่างประเทศ (International Affairs) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระดับโลก (Global Business) ทั้ง 2 หลักสูตร เน้นความเป็นสหวิทยาการของวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษย์ศาสตร์ รวมถึงเน้นการศึกษาในระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง ภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งผู้เรียนจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติได้จากการสัมมนาและฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน \r\n

\r\n

\r\n2. จำนวนที่รับ   จำนวน 100 คน ต่อหลักสูตร \r\n

\r\n

\r\n3. คุณสมบัติของผู้สมัคร              \r\n

\r\n

\r\n  เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยใช้คะแนนที่จัดสอบโดยส่วนกลาง, ผลสอบภาษาอังกฤษสากล หรือคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น \r\n

\r\n

\r\n4. หลักฐานการสมัคร\r\n

\r\n

\r\n1.ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน 3 รูป (ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน) พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และชื่อโรงเรียน ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนที่ด้านหลังรูปทุกใบ3.สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษาพร้อมต้นฉบับ ได้แก่ \r\n

\r\n

\r\n3.1) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องนำระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 3.2) ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติต้องนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง\r\n

\r\n

\r\n3.2.1 เอกสารแสดงระยะเวลาที่โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรสากลของประเทศอังกฤษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ และหลักสูตร IB (International Baccalaureate)               \r\n

\r\n

\r\n 3.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย              \r\n

\r\n

\r\n  3.2.3 ประกาศนียบัตรและ Transcript4.ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิต่างประเทศต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง                           \r\n

\r\n

\r\n     4.1 ประกาศนียบัตรและ Transcript                            \r\n

\r\n

\r\n    4.2 ใบเทียบความรู้              \r\n

\r\n

\r\n  5.ผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรายวิชา ดังต่อไปนี้                จากการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (Admission) หรือจาก O-NET 01 ภาษาไทย, 02 สังคมศึกษา, 03 ภาษาอังกฤษ, 04 คณิตศาสตร์ (สอบวันที่ 1-2 มีนาคม 2551) ค่าน้ำหนักคะแนนวิชาหลัก 90% คะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบของสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ 65 คะแนน ขึ้นไปหรือจาก A-NET 13 ภาษาอังกฤษ 2 (สอบวันที่ 8-9 มีนาคม 2551) ค่าน้ำหนักคะแนนวิชาเฉพาะ 10 % คะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบของสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ 65 คะแนน ขึ้นไปหรือผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOFEL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนหรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS = 5.0 หรือ SAT = 1,000 คะแนนและจากการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยนำคะแนนการสอบวัดผลภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเกณฑ์การคัดเลือกหมายเหตุ : สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียน HIGH SCHOOL จากต่างประเทศผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และใช้ผลสอบ TOFEL หรือ TOEIC หรือ IELTS หรือ SAT ยื่นสมัครหรือคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น            \r\n

\r\n

\r\n     6.ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา \r\n

\r\n

\r\n7.สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี) 8.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมต้นฉบับ 9.สำเนาบัตรประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (พาสปอร์ต) พร้อมต้นฉบับ 10.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (เฉพาะผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า)\r\n

\r\n

\r\n 5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร                \r\n

\r\n

\r\n5.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์วิชาการชั้น4 หรือดาวน์โหลดข้อมูลใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th            \r\n

\r\n

\r\n    5.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครและคัดเลือก 500 บาท หรือ 550 บาท สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์               \r\n

\r\n

\r\n 5.3 สำหรับนักเรียนต่างชาติสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์จากเว็บไซต์      www.ic.kku.ac.th\r\n

\r\n

\r\n 6.กำหนดการรับสมัคร             \r\n

\r\n

\r\n   - จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป            \r\n

\r\n

\r\n    - รับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2551, ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2551, ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2551              \r\n

\r\n

\r\n  - กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารศูนย์วิชาการ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 \r\n

\r\n

\r\n7.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 30 มีนาคม 2551 ดูรายชื่อได้ในเว็บไซต์: www.ic.kku.ac.th\r\n

\r\n

\r\n8.ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องสอบภาษาอังกฤษ 2 เมษายน 2551\r\n

\r\n

\r\n 9.ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  15 เมษายน 2551              \r\n

\r\n

\r\n   - สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษต้องลงทะเบียนเรียน Pre-English Course ระหว่าง 25 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2551 ก่อนเปิดภาคเรียน\r\n

\r\n

\r\n 10.วัน เวลา และสถานที่รายงานตัวเข้าศึกษา \r\n

\r\n

\r\nนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณปลายเดือนเมษายน 2551                หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว              \r\n

\r\n

\r\n  -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา               \r\n

\r\n

\r\n -  เงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท\r\n

\r\n

\r\n-  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่รับรองโดยแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตจากแพทยสภา ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม \r\n

\r\n

\r\n11. สถานที่รับใบสมัครและรับสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม\r\n

\r\n

\r\nวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารศูนย์วิชาการชั้น 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2005, 202173 ต่อ 11551, 11552 โทรศัพท์ (สายตรง) 0 4320 2173 หรือที่ www.ic.kku.ac.th\r\n

\r\n

\r\n 12. อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครจะต้องทราบ               \r\n

\r\n

\r\n ระยะเวลาการรับสมัครอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับผลคะแนนสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ13.อัตราค่าธรรมเนียม                ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการระหว่างประเทศ (International Affairs) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก (Global Business) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมาจ่ายปีการศึกษาละ 80,000 บาท (ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ครอบคลุมค่าหน่วยกิตลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ การบริการสุขภาพ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา)ค่าใช้จ่าย1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร                ค่าธรรมเนียมในการสมัครและคัดเลือก 500 บาทและ 550 บาท สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์ผู้เรียนจะได้อะไร ?1.ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2.เป็นหลักสูตรนานาชาติ (International Program)3.มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตร \r\n

\r\n
 

loading...


โดย nunthii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ธ.ค. 50 14:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,639 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,639 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง