GAT PAT คืออะไร จะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2553

ลบ แก้ไข

GAT PAT ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2553

เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงการจัดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional A Aptitude Test หรือ PAT) พื่อใช้เป็นคะแนนในการนำไปสอบระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์กลางว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติว่าการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2553 นั้นจะใช้สัดส่วนคะแนนดังนี้

1. ปี 2553 ทปอ. จะใช้องค์ประกอบต่อไปนี้ในการยื่น คะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

1) GPAX 6 ภาคเรียน 20 %

2) O-NET (8 กลุ่มสาระ) 30 %

3) GAT 10-50 %

4) PAT 0-40 %

รวม 100 %

หมายเหตุ

1. GPAX คือ ผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน รู้

2. GAT คือ General Aptitude Test ความถนัดทั่วไป

3. PAT คือ Professional Aptitude Test ความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ

2.รายละเอียดเกี่ยว กับ GAT

1. เนื้อหา

- การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%

- การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%

2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

- คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

- ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair

- เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

- มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ

3. จัดสอบปีละหลายครั้ง

- คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)

3. รายละเอียดเกี่ยว กับ PAT

1. PAT มี 6 ชุด คือ

PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion,Geometry, Trigonometry,Calculus ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability,Science Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรม ศาสตร์

เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, EngineeringSciences,Life Sciences, IT ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์

เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ ครุ ศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills),ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนัก เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ ความคิดสร้าง สรรค์ ฯลฯ

"อย่างไรก็ตาม มีข้อเรียกร้องจากสมาคมฝรั่งเศสที่เสนอขอให้ ทปอ.จัดสอบเรื่องภาษาที่ 2 ด้วย ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็นการวัดคุณภาพของเด็ก โดยจะขอให้เพิ่มเป็น PAT 7 และย่อยลงไปเป็น 7.1 , 7.2 ตามลำดับ แต่ ทปอ.เสนอว่าให้ทางสมาคมจัดสอบล่วงหน้าก่อนได้และให้กำหนดในเงื่อนไขแอดมิชชั่นว่าผู้ที่จะสอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเหล่านี้จะต้องผ่านการสอนวัดความรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการมาเพิ่มเป็น PAT 7 สทศ.ก็ต้องมาทำการทบทวน PAT ทั้ง 6 ใหม่ ซึ่งก็จะยุ่งยากอีก"ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวและว่า สำหรับข้อสอบ PAT นั้นได้เชิญอาจารย์ทีเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นผู้ออกข้อสอบ โดย สทศ.จะอธิบายความต้องการ วัตถุประสงค์การออกให้ทราบ และเมื่ออาจารย์ออกข้อสอบเสร็จแล้วก้จะนำเข้าคลังข้อสอบในรอบแรกก่อนนำมาเข้ากระบวนการกลั่นกรองเพื่อเข้าคลังข้อสอบของ สทศ. ใหม่อีกครั้ง

2. ลักษณะข้อสอบ PAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย

- คะแนนเต็มชุดละ 200 คะแนน เวลาสอบชุดละ 2 ชั่วโมง

- เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก

- มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

3. จัดสอบเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

- คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด

ขณะนี้ ทปอ.ได้มอบหมายให้ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ GAT และ PAT ซึ่งในส่วนของ GAT มีการทดลองรูปแบบการสอบแล้ว โดยจะใช้การสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 300 คะแนน โดยนักเรียนสามารถสอบได้ 2-3 ครั้ง และเลือกคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดไปใช้ โดยคะแนนจะเก็บไว้ได้ 2 ปี แต่เด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสอบได้ประมาณเดือนตุลาคม 2551 หรืออาจต้นปี 2552 เพื่อให้ใช้ทันแอดมิชชั่นปี 2553

“สทศ.ต้องเตรียมเรื่องการออกข้อสอบ โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกข้อสอบให้ นอกจากนี้ สทศ. ยังจะจัดสอบ B-NET ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ 5 ภาคเรียนของ ม.ปลาย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับตรง ซึ่งการที่ สทศ. ต้องจัดสอบ B-NET เพราะไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบหลายที่” ผอ.สทศ. กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ , สยามรัฐ

ก็ขอฝากถึงน้องๆที่จะแอดฯ ปี 53 ด้วยนะคะการเตรียมตัว และติดตามข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าการศึกษาไทยจะเปลี่ยนไปมาจนทำให้เด็กไทยมึนหัวหลายครั้ง จะได้เตรียมตัวรับสถานะการล่วงหน้านะ

" งั้นเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยดีกว่าค่ะว่า เด็กไทยคิดอย่างไรกับระบบการศึกษาไทย"ยอมรับว่าเห็นใจจริงๆ และจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ถ้ามีแนวข้อสอบหรือวิธีการเตรียมตัวเพิ่มเติมจะเอามาฝากกันอีกนะคะ

 โดย nunthii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 51 14:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 982,051 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 982,051 ครั้ง ตอบ 715 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย cheap ghd
IP : 122.155.5.***
This is most probably the exceptionally most effective everlasting genital mind of hair removal http://www.goedkopeghdonine.com/goedkope-ghd.html method available however it may be exceptionally expensive.
ลบ แจ้งลบ
โดย momo
IP : 58.9.4.***
ทำไมต้องสอบอะไรมากมายอ่ะ

http://www.garmingarmin.com
http://www.thebarbiedoll.info
http://www.monsterhighdoll.com
ลบ แจ้งลบ
โดย momo
IP : 58.9.4.***
[url]http://www.garmingarmin.com[/url]
[url]http://www.thebarbiedoll.info[/url]
[url]http://www.monsterhighdoll.com[/url]
ลบ แจ้งลบ
โดย เกศกมล
IP : 124.157.142.***
มหาลัยไหนรับเด็กอาชีว  ไฟฟ้ากำลัง แบบไม่ใช้ แก๊ต  แพท บ้าง บอกหน่อยน่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Tonlew09
IP : 114.128.17.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Kirana
IP : 118.172.10.***
ลบ แจ้งลบ
โดย บรรพต
IP : 61.7.146.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ชุติกาญจน์
IP : 113.53.143.***

ไม่ชอบสุด ๆ ก็ไอ่ แกท แพท แหละ

 อีก 4 วันจะสอบรอบ 53 แล้ว

 

 

 

ไม่อยากเตรียมตัวทั้งสิ้น อังกฤษก็ศัพย์เยอะ - -"

 

ค่าสอบก็แพง กุเบื่อมากการศึกษาไทย

 

เฮ้อ อยากติดตรงอ่ะ

ถ้าเลือกได้ไม่อยาก Admission !! 

ลบ แจ้งลบ
โดย พันทิชา
IP : 113.53.83.***

ไม่เข้าจัยเหมือนกัน เราเรียนอาชีวอ่ะ เราก้อมีสิดสอบใน gat-patน่ะแต่วิชาที่เลือกสอบของgat-pat อ่ะ เด็กอาชีวะไม่มีเรียน แล้วเด็กอาชีวะ จะเข้ามหาลัยได้ยังไง สอบตรงอย่างเดียวเองหรอ แล้วถ้าพลาดก็ไม่มีทางแก้ไขเล้ยสิค่ะ ใครรูบ้างว่าต้องทำไง ช่วยอธิบายที ning_aaa@hotmail.com ด่วนค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.มาริณี
IP : 203.172.138.***

อยากสอบได้ทุน ค.ส.บ.ทำไงค่ะช่วยบอกทีขอบคุณค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.มาริณี
IP : 203.172.138.***
อยากสอบได้ทุน ค.ส.บ.จังทำไงค่ะช่วยตอบหนูทีขอบคุณค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย sansanee
IP : 124.157.144.***

อยากให้เปิดโอกาศการสอบ แอดมิชั่นให้กับเด็กที่เรียนสายอาชีพและอยากที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย  บอกตรงๆนะว่าการศึกษาไม่ค่อยยุติธรรมกับเด็กที่เรียนในสายอาชีพเลย  เด็กที่เรียนสายอาชีพเข้ามหวิทยาลัยยากเพราะว่าระบบการศึกษาไม่เปิดโอกกาส

ลบ แจ้งลบ
โดย Jantakarn
IP : 110.49.79.***

แล้วเด็กปวช.จะทำไงอ่ะ ก้อไม่ได้สอบอ่ะดิ แล้วจาได้เรียนมหาลัยป่ะเนี่ย

 เซ็งจัดเรย แค่สอบตงก้อน่าจะพอแล้วนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย พิรักษ์
IP : 125.27.59.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นพดล
IP : 61.19.80.***

เหนื่อยๆ

 

<a href="http://xn--12c8d1a4fxc.jerder.com/ " target="_blank">เกมส์a>

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.อรพรรณ
IP : 203.172.176.***
ลำบากตรงสนามสอบ
ลบ แจ้งลบ
โดย เนตา
IP : 118.172.72.***

จะเปลี่ยนแบบสอบทำไมกัน

เอ็นทรานซ์ดีสุดแล้ว

ได้ก็คือได้ไม่ได้ก้อรอปีหน้า

อย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเอาคะแนนโน้น นี่ นั้น มารวม

เปลี่ยนทุกๆๆ 4 ปี

น่าปวดหัวเราต้องมาคอยตามว่าสอบอย่างไง

เอาคะแนนไหน

เครียดไปปล่าวๆๆ

เพลอๆๆทำให้เด็กเครียดมากกว่าเดิมอีกด้วยนะเนี่ย

ลบ แจ้งลบ
โดย chezy
IP : 58.8.170.***

ระบบการศึกษาไทย

ปัญญาอ่อนมาก

ก็น่าจะรู้ตั้งแต่การเรียนวิชาสังคม

เรื่องยุคหิน

เรียนตั้งแต่ม.1-ม.6

จนเป็นหินพ่อ หินแม่แล้ว

ปัญญาอ่อนมาก

ลบ แจ้งลบ
โดย รัติยาภรณ์
IP : 118.173.226.***
สอบGATกับPATอยากไหมค่ะ เราควรต้องเก่งด้านใดถึงจะสอบได้ค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง