หลักการอภิปราย

ลบ แก้ไข

<span><strong>การอภิปราย</strong><br /> เป็นการพูดร่วมกันของบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเพื่อพิจารณาปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วหาข้อสรุปของปัญหานั้น <br /> <br /> <p> <strong>ความมุ่งหมายของการอภิปราย</strong> </p> <p> ๑.เพื่อเสนอปัญหาหรือเรื่องบางอย่าง </p> <p> ๒.ให้คนกลุ่มหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทรรศนะอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผลตามหลักประชาธิปไตย </p> <p> ๓.ผู้ร่วมอภิปรายเสนอข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ และแสวงหาข้อแก้ไขที่ดีที่สุด อาจมีความเห็นสอดคล้องกันหรือโต้แย้งกันก็ได้ </p> <p> ๔.หาข้อยุติของปัญหาหรือเรื่องดังกล่าว </p> <p> ๕.ให้ข้อคิดและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป </p> <p> <br /> <strong>ประเภทของการอภิปราย</strong> </p> <p> ๑.การอภิปรายกลุ่ม หมายถึง การอภิปรายที่บุคคลมาร่วมปรึกษาหารือกัน อาจมีจำนวน ๕-๑๐ คน หรือมากกว่านี้ก็ได้ ทุกคนมีส่วนในการพูด ผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง การอภิปรายแบบนี้จะไม่มีผู้ฟัง เพราะทุกคนเป็นทั้งผู้้พูดและผู้ฟังนั่นเอง </p> <p> ๒.การอภิปรายในที่ประชุม หมายถึง การอภิปรายที่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้แน่นอนว่าทุกคนจะมาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นสำหรับหัวข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การอภิปรายแบบนี้มีประธานในการอภิปราย ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการอภิปรายให้เป็นไปตามระเบียบวาระ และหลังจากที่สมาชิกมาร่วมประชุมอภิปรายกัน เสร็จสิ้นจนได้ข้อยุติ ก่อนเสนอข้อยุตินั้นสมาชิกจะต้องลงคะแนนเสียงกันก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นมติของที่ประชุมจริง บางครั้งอาจมีการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ประมาณ ๓-๕ คน ร่วมอภิปรายเป็นคณะ ส่วนคนที่เหลือก็เป็นผู้ฟัง และหลังจากได้อภิปรายแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามข้อสงสัย เมื่อทุกคนเข้าใจกระจ่างดีแล้วจึงสรุปข้อยุติที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน ถือเป็นมติของที่ประชุม จากนั้นประธานก็กล่าวปิดอภิปรายได้ </p> <p> <br /> <strong>หน้าที่ของผู้ดำเนินการอภิปราย</strong> </p> <p> การอภิปรายจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งหน้าที่ของ ผู้ดำเนินการอภิปราย ได้แก่ </p> <p> ๑.กล่าวแนะนำผู้ร่วมอภิปรายให้ผู้ฟังรู้จักอย่างย่อๆ </p> <p> ๒.กล่าวชื่อเรื่องที่จะอภิปรายและกำหนดเวลาการอภิปราย </p> <p> ๓.เชิญผู้อภิปรายพูดให้ทั่วถึงกัน คอยรักษาเวลาการพูดให้อยู่ในกำหนด </p> <p> ๔.เข้าใจเรื่องที่จะอภิปรายอย่างดี ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการพูดไว้ล่วงหน้า </p> <p> ๕.ช่วยสรุปการพูดอภิปรายของแต่ละคนและเชื่อมโยงไปยังผู้อภิปรายแต่ละคนได้ </p> <p> ๖.คอยเพิ่มเติมหรือสรุปเรื่องอภิปรายให้ผู้ฟังเข้าใจดียิ่งขึ้น </p> <p> ๗.คอยแจกคำถามของผู้ฟังให้ผู้อภิปราย </p> <p> <br /> <strong>หน้าที่ของผู้อภิปราย</strong> ๑.เข้าใจเนื้อเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี เตรียมตัวมาอย่างดี </p> <p> ๒.ประชุมปรึกษาหารือกับคณะผู้อภิปราย แบ่งหัวข้อตามความถนัดของตน </p> <p> ๓.รักษาเวลาในการพูดให้เคร่งครัดเสมอและตรงต่อการนัดหมาย </p> <p> ๔.ใช้ภาษาพูดที่กะทัดรัด ชัดเจน </p> <p> ๕.รักษามรรยาทที่ดีในการพูด เช่น กิริยาท่าทาง สีหน้า และการควบคุมอารมณ์ </p> <p> ๖.ผู้อภิปรายควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดบ้าง ไม่พูดมากเสียคนเดียว </p> <p> ๗.เพิ่มเติมเนื้อเรื่องบางตอนหากเห็นว่าผู้อภิปรายยังพูดไม่สมบูรณ์ </p> <p> <br /> <strong>ปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่จะนำมาอภิปราย</strong> </p> <p> ๑.ไม่ควรเน้นปัญหาที่กว้างเกินไปจนสรุปผลไม่ได้ หรือต้องใช้เวลายาวนาน </p> <p> ๒.ควรเป็นปัญหาที่มีสาระและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม </p> <p> ๓.ควรเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ได้ประสบและเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆ </p> <p> ๔.ควรเป็นปัญหาที่สังคมส่วนใหญ่เข้าใจยากหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง </p> </span>
 

loading...


โดย กองบรรณาธิการ Eduzones.com ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ต.ค. 50 18:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 75,915 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 75,915 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง