รายได้ประชาชาติ

ลบ แก้ไข

รายได้ประชาชาติ

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

รายได้ประชาชาติ (National income) ความหมาย :

  "รายได้" หมายถึง ผลตอบแทนจากการผลิตสินค้าและบริการที่บุคคลได้รับไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวเงินหรือสิ่งของ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  "ประชาชาติ" หมายถึง ประชากรหรือพลเมืองของประเทศนั้นๆ  ดังนั้น "รายได้ประชาชาติ" จึงควรหมายถึง รายได้ที่ประชากรของประเทศได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติกำหนดไว้ที่ 1 ปี  อย่างไรก็ตาม แท้ที่จริงคำว่า รายได้ประชาชาติ นั้น เป็นคำกลางๆ ใช้เรียกตัวเลขรายได้ทางเศรษฐกิจที่แสดงถึงภาวะการผลิตและภาวะรายได้ของประชาชนทั้งประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รายได้ต่างๆ เหล่านี้แต่ละประเภทต่างก็มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ ประเภทของรายได้ประชาชาติ :  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : GDP (Gross Domestic Product) คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตได้ภายในอาณาเขตของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ :GNP (Gross National Product) คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ประชาชาติผลิตได้โดยใช้ทรัพยากรของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  3. ผลิตภัณฑ์ในประเทศสุทธิ : NDP (Net Domestic Product) คือ มูลค่าสุทธิของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตได้ภายในอาณาเขตของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  4. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ : NNP (Net National Product) คือ มูลค่าสุทธิของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ประชาชาติผลิตได้โดยใช้ทรัพยากรของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  5. รายได้ประชาชาติ : NI (National income) คือ มูลค่าสุทธิของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ประชาชาติผลิตได้โดยใช้ทรัพยากรของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังหักภาษีทางอ้อมสุทธิแล้ว  6. รายได้ส่วนบุคคล : PI (Personal income) คือ รายได้ที่ครัวเรือนได้รับจริงก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  7. รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ : DPI (Disposable Personal income) คือ รายได้ที่ครัวเรือนได้รับหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้จริง 

ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ประชาชาติประเภทต่างๆ :

  GNP = GDP + รายได้ปัจจัยการผลิตสุทธิจากต่างประเทศ  การคำนวณรายได้ปัจจัยการผลิตสุทธิจากต่างประเทศ เช่น กรณีแรงงาน สามารถคำนวณได้จากการนำเอารายได้ของแรงงานไทยในต่างประเทศหักออกจากรายได้ของแรงงานต่างด้าวภายในประเทศไทย นั่นเอง  NDP = GDP - ค่าใช้จ่ายกินทุน  ค่าใช้จ่ายกินทุน(capital consumption allowance : CCA) ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าชำรุดสึกหรอของปัจจัยการผลิต และค่าทรัพย์สินสูญหาย  NNP = GNP - ค่าใช้จ่ายกินทุน  NI = NNP - ภาษีทางอ้อมสุทธิ  การคำนวณภาษีทางอ้อมสุทธิ สามารถคำนวณได้จากการนำเอาภาษีทางอ้อมของธุรกิจ (เช่น ภาษีการค้า ภาษีการขาย ภาษีสรรพสามิต ฯลฯ) หักออกด้วยเงินอุดหนุน  PI = NI - กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ - ภาษีเงินได้นิติบุคคล - เงินโอน  เงินโอน ได้แก่ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เงินสงเคราะห์คนชรา เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ฯลฯ  DPI = PI - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

บัญชีรายได้ประชาชาติ :

  เป็นระบบบัญชีทางด้านเศรษฐกิจที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก มีกำเนิดขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1930 โดย Simon Kuznets ชาวรัสเซีย ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1971 จัดทำโดยอาศัยพื้นฐานการพิจารณากระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ อันได้แก่ กระแสการหมุนเวียนของเงินตรา (circular flow money) และกระแสการหมุนเวียนของสินค้า (circular flow of commodities) ในแต่ละประเทศจะมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากได้ยึดเอาแม่แบบมาจากระบบบัญชีประชาชาติของสหประชาชาติ (United National System of National Accounting : UN SNA) เป็นหลัก สำหรับประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เริ่มมีการจัดทำสถิติในรูปแบบบัญชีรายได้ประชาชาติครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1950 บัญชีนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการคำนวณหารายได้ประชาชาติของประเทศ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป 


www.fpo.go.th/fseg/Source/ECO/ECO1.htm

 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 มี.ค. 51 16:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 67,414 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 67,414 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง