บทบาทของไทยในองค์การการค้าโลก

ลบ แก้ไข

บทบาทของไทยในองค์การการค้าโลก

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

บทบาทของไทยในองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) องค์การการค้าโลกคืออะไร

    องค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นผลมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) มีสมาชิกจัดตั้งเริ่มแรก 76 ประเทศ   ปัจจุบัน WTO มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 147 ประเทศ (สมาชิกล่าสุด คือ เนปาล) ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 เป็นสมาชิกลำดับที่ 59 มีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง ขณะนี้มีประเทศที่อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO อีก 24 ประเทศที่สำคัญอาทิ รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม ลาว เป็นต้น มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิก WTO ด้วยกันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของการค้าโลก และการขยายตัวของจำนวนสมาชิกจะมีผลให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้วยไทยให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าพหุภาคีในกรอบ WTO เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ ในปี 2546 ไทยมีรายได้จากการส่งออกสูงถึง 3,333 พันล้านบาท โดยตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ อาเซียน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ไทยจะต้องการให้มีกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่ชัดเจนเป็นธรรม เนื่องจากการใช้มาตรการทางการค้าใดๆ ของประเทศคู่ค้า ย่อมส่งผลกระทบต่อไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้

การดำเนินงานของ WTO

WTO เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ เป็นเวทีในการเจรจาลด

อุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าเพื่อสนับสนุนให้การค้าระหว่างประเทศมีความเสรียิ่งขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมทั้งประเทศเล็กและประเทศใหญ่ ภายใต้หลักการไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส เท่าเทียมใช้ระบบฉันทามติ เน้นการใช้ภาษีเพียงอย่างเดียวเป็นเครื่องมือในการปกป้องอุตสาหกรรมภายใน รวมทั้ง มีกระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่ง ที่ป้องกันมิให้ประเทศเล็กถูกรังแก

WTO มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อค่อยๆ เปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศตามความพร้อมและระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาต่างๆ ของ WTO ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษหรือแต้มต่อแก่ประเทศกำลังพัฒนา (Special and Differential Treatment : S&D) เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคีได้ WTO จึงเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง จะมีการเจรจาเพื่อพัฒนาและสร้างกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับวิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศและรูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง การเป็นสมาชิกของ WTO ทำให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิและข้อผูกพัน (Rights and Obligations) ที่จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ความตกลงต่างๆ ของ WTO กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของ WTO นอกจากช่วยส่งเสริมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรมแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ 

ความตกลงภายใต้ WTO และพันธกรณีที่สมาชิกต้องปฏิบัติ

WTO กำกับดูแลความตกลงย่อยหลายความตกลง เช่น เกษตร บริการ สิ่งทอ SPS TBT

AD เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้ที่ www.wto.org) สรุปความตกลงสำคัญได้ ดังนี้

ความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร

กำหนดให้เปลี่ยนมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เช่น การกำหนดปริมาณ หรือการห้ามการนำเข้า เป็นมาตรการภาษีศุลกากรทั้งหมด (tariffication) โดยประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดภาษีลงร้อยละ 36 ภายใน 6 ปี ส่วนประเทศกำลังพัฒนาจะต้องลดภาษีลงร้อยละ 24 ภายใน 10 ปี และแต่ละรายการสินค้าจะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10

นอกจากนี้ สมาชิกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วจะต้องลดมาตรการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าลงร้อยละ 20 ภายใน 6 ปี ส่วนประเทศกำลังพัฒนาจะต้องลดลงร้อยละ 13 ภายใน 10 ปี ส่วนการอุดหนุนการส่งออก ให้ประเทศพัฒนาแล้วลดปริมาณที่ได้รับการอุดหนุนส่งออกลงร้อยละ 21 และลดเงินอุดหนุนส่งออกลงร้อยละ 36 ภายใน 6 ปี ส่วนประเทศกำลังพัฒนาลดปริมาณที่ได้รับการอุดหนุนส่งออกลงร้อยละ 14 และลดการให้เงินอุดหนุนส่งออกร้อยละ 24 ภายใน 10 ปี เป็นต้น ความตกลงสิ่งทอและเสื้อผ้าประเทศผู้นำเข้าจะต้องปรับตัว โดยค่อยๆ ยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าดังกล่าวให้หมดไปภายใน 10 ปี นับจากปี 2538 และในช่วง 10 ปี รายการใดที่ถูกจำกัดโควต้าก็จะต้องขยายโควต้าให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันลดจำนวนรายการสินค้าที่มีจำกัดโควต้าความตกลงว่าด้วยการค้าบริการความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการมีหลักการสำคัญๆ ทำนองเดียวกับความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (แกตต์) แต่เนื่องจากเป็นความตกลงใหม่ที่เพิ่งกำเนิดขึ้นจากการเจรจารอบอุรุกวัย จึงมีหลักการสำคัญๆ ไม่กี่ประการ เช่น MFN ความโปร่งใส และการเปิดเสรีการค้าบริการ เป็นต้น ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

กำหนดขอบเขตและมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่สำคัญๆ ได้แก่ สิทธิ บัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบวงจรรวม ชื่อทางภูมิศาสตร์ และความลับทางการค้า

ความเข้าใจว่าด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาทเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก WTO ดำเนินการร้องเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ความตกลงการค้าฉบับใดฉบับหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของ WTO โดยกำหนดบทบัญญัติให้ประเทศที่ถูกฟ้องต้องดำเนินการตามผลการพิจารณาของคณะลูกขุน (panel) อย่างไรก็ตาม ประเทศดังกล่าวสามารถขออุทธรณ์ได้ หากไม่พอใจผลการพิจารณา แต่จะต้องเป็นการอุทธรณ์ในเฉพาะประเด็นทางกฎหมายเท่านั้น และเมื่อคณะอุทธรณ์ (Appellate Body) ได้ตัดสินออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรประเทศที่ถูกฟ้องและคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตามคำตัดสินนั้นๆ โดยไม่มีเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา มีบทบัญญัติให้ประเทศพัฒนาแล้วให้แต้มต่อ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาปรากฏอยู่ในความตกลงต่างๆ เช่น ความตกลงเกษตร ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุน เป็นต้น ความตกลงว่าด้วยสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement : ITA)เป็นความตกลงภายหลังการเจรจารอบอุรุกวัย โดยสมาชิก WTO 47 ประเทศ มีการค้าสินค้า IT รวมกันประมาณร้อยละ 93 ของการค้า IT โลก ตกลงจะลดภาษีศุลกากรสินค้า IT ลงเหลือศูนย์ ภายในปี 2543 (ประเทศกำลังพัฒนาขยายเวลาได้ถึงปี 2548 เฉพาะบางรายการสินค้า)

บทบาทของไทยใน WTO

จากความสำคัญของ WTO ดังที่กล่าวข้างต้น ทำให้ไทยต้องแสดงบทบาทใน WTO เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ทั้งในฐานะผู้ส่งออกและในฐานะที่จะต้องให้การคุ้มครองปกป้องสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวของประเทศ ตลอดจนในฐานะประเทศกำลังพัฒนาขนาดกลางในเวทีการค้าโลก นอกจากไทยจะได้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ และเจรจาในนามของประเทศไทยแล้ว ไทยยังได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีท่าทีคล้ายกันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องสถานการณ์การเจรจา ตลอดจนเพื่อให้การผลักดันประเด็นต่างๆ ของไทยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นด้วย เช่น ร่วมกับกลุ่มเคร์นส์และกลุ่ม G20 ในการเจรจาเกษตร กลุ่ม AD Friends ในการเจรจากฎระเบียบ กลุ่มอาเซียนในการเจรจาเพื่อจัดทำกลไกปกป้องฉุกเฉินสำหรับการค้าบริการ และกลุ่ม GI Friends เพื่อผลักดันเรื่องการขยายสินค้าที่จะได้รับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และร่วมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อผลักดันเรื่องการแก้ไขปัญหายาจำเป็น เป็นต้น โดยที่การเจรจาใน WTO ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่หลายหลาย ท่าทีไทย และสมาชิกต่างๆ จึง

แตกต่างกันไปตามผลประโยชน์ในแต่ละเรื่อง ไม่จำเป็นว่าประเทศกำลังพัฒนาเหมือนกัน จะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับประเทศพัฒนาแล้วทุกครั้ง ในบางเรื่องไทยก็อาจเป็นพันธมิตรกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้ เช่น

- ในกลุ่มเคร์นส์ ไทยเป็นพันธมิตรกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา เพื่อผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตร - ในกลุ่ม AD Friends ไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแคนาดา นอร์เว และประเทศกำลังพัฒนาเช่น เกาหลี ชิลี ฮ่องกง  สิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อร่วมกันผลักดันการปรับปรุงแก้ไขความตกลง AD ให้ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ไต่สวน และมีความชัดเจน เป็นธรรมมากขึ้น - ในกลุ่ม GI Friends ไทยเป็นพันธมิตรกับสหภาพยุโรป อินเดีย เพื่อผลักดันให้มีการขยายความคุ้มครองสินค้าที่จะได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์- ในกลุ่ม G20 ไทยได้เข้าร่วมกับประเทศกำลังพัฒนา เช่น บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซียเป็นต้น เพื่อสร้างพลังต่อรองกับประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ให้เปิดตลาด เลิกการอุดหนุนส่งออก และลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตร ซึ่งหากไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเหล่านี้คงจะเป็นเรื่องลำบากที่จะต่อรองกับประเทศขนาดใหญ่ให้เปิดเสรีเกษตร

ไทยได้ประโยชน์อะไรจาก WTO

การที่ไทยเป็นสมาชิก WTO ทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากการที่สมาชิกซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 147 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา จะต้องปฏิบัติตามหลักการค้าเสรี และเป็นธรรมของ WTO นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากหลักการทั่วไปของ WTO เช่น หลักการไม่เลือปฏิบัติ ( MFN และ National Treatment) หลักการเรื่องความโปร่งใส หลักการคุ้มครองผู้ผลิตภายในด้วยภาษีศุลกากรเท่านั้น เป็นต้น รวมทั้ง ประโยชน์จากพันธกรณีที่สมาชิกผูกพันไว้ในความตกลงย่อยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดภาษีศุลกากร การอุดหนุน และอุปสรรคทางการค้าต่างๆ การเปิดเสรีสินค้าเกษตร การเปิดเสรีสินค้าสิ่งทอ การใช้มาตรการสุขอนามัยต่างๆ ต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้นการมีกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศของ WTO ช่วยส่งเสริมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรม และสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุนผู้ผลิตและผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกจากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นและราคาถูกลง ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศในระยะที่ผ่านมีเวทีในการร้องเรียนข้อพิพาททางการค้า และมีแนวร่วมในการต่อสู้กับประเทศใหญ่ในกรณีที่ประเทศเหล่านั้นมีการใช้มาตรการที่บิดเบือนการค้า ซึ่งไทยได้รับประโยชน์ และชนะคดีที่ประเทศอื่นๆ กีดกันการค้าในหลายกรณี เช่น - กรณีกำหนดราคาอ้างอิงนำเข้าข้าวของสหภาพยุโรป ไทยขอหารือ และเจรจาตกลงได้โดยสหภาพยุโรปเพิ่มโควตาแป้งมันสำปะหลัง และลดภาษีนำเข้าข้าวให้เป็นการชดเชย- กรณีที่สหรัฐฯ นำเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการนำเข้ากุ้ง ซึ่งไทยยกเรื่องขึ้นฟ้องใน WTO และสามารถแก้ไขปัญหาได้- กรณีที่อียิปต์ที่ห้ามนำเข้าปลาทูนากระป๋องของไทย โดยอ้างว่าผลิตจากน้ำมันถั่วเหลือง GMOs ซึ่งไทยได้ขอหารือกับอียิปต์ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO และสามารถผลักดันให้อียิปต์ยกเลิกมาตรการได้- กรณีพิพาทเรื่องน้ำตาล ไทยได้ร่วมกับออสเตรเลีย และบราซิล ฟ้องสหภาพยุโรปที่ให้การอุดหนุนส่งออกน้ำตาล- กรณีพิพาทเรื่องไก่หมักเกลือ ไทยได้ขอให้ WTO จัดตั้งคณะผู้พิจารณาเพื่อตัดสินกรณีสหภาพยุโรปปรับพิกัดภาษีศุลกากรไก่หมักเกลือ - กรณีกฎหมาย Byrd Amendment ของสหรัฐฯ ไทยได้ร่วมกับสมาชิก WTO เช่น 

สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และออสเตรเลีย เป็นต้น ฟ้องสหรัฐฯ เรื่องกฎหมาย Byrd Amendment ที่ให้สหรัฐฯ นำเงินที่เก็บได้จากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในซึ่งองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ตัดสินให้สหรัฐฯ แพ้คดี และต้องปรับแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลง

การมีตลาดที่เปิดกว้างขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการลดภาษีของประเทศสมาชิกต่างๆ โดยเฉพาะตลาดส่งออกสำคัญของไทย เช่น สหรัฐฯ ลดภาษีสินค้าอุตสาหกรรมและประมงโดยเฉลี่ยลงจากร้อยละ 5.5 เหลือร้อยละ 3.5 สหภาพยุโรปลดภาษีลงจากร้อยละ 5.7 เหลือร้อยละ 4.3 ญี่ปุ่นลดภาษีลงร้อยละ 3.7 เหลือร้อยละ 1.4 เป็นต้น ทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เช่น

ข้าว ไทยส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจาก 56,630 ตัน ในปี 2538 เป็น 145,509 ตัน ในปี 2542 ส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 156,582 ตัน ในปี 2538 เป็น 220,029 ตัน ในปี 2542 และส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 201,526 ตัน ในปี 2538 เป็น 251,662 ตัน ในปี 2542 เป็นต้น เนื้อไก่แช่เย็นแช่แข็ง ไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 15,628 ตัน ในปี 2538 เป็น 59,092 ตัน ในปี 2542 ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น จาก 119,434 ตัน ในปี 2538 เป็น 138,718 ตัน ในปี 2542 และส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 67 ตัน ในปี 2538 เป็น 101 ตัน ในปี 2542 เป็นต้น

มีเวทีเจรจารักษาผลประโยชน์ต่างๆ เช่น - เจรจากับจีนภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ส่งผลให้จีนเข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี 2544 แต่จีนก็จะต้องจ่ายค่าผ่านประตูในราคาแพง เนื่องจากจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ภายในประเทศให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO เช่น การยกเลิกระบบ dual price การปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องแรงงาน ที่ทำให้จีนมีความได้เปรียบในทางการค้ามานานเพราะสามารถขายสินค้าได้ไม่ต้องคำนึงถึงต้นทุน การปรับลดภาษีศุลกากรทั้งในส่วนสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ขณะเดียวกันสมาชิกยังสามารถถือว่าจีนเป็นประเทศที่ไม่ใช่กลไกตลาด (non market economy) ในการไต่สวนมาตรการ ADกับจีน เป็นต้น 

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถทบทวน และตรวจสอบการดำเนินนโยบาย และมาตรการทางการค้าของจีนให้สอดคล้องกับ WTO ทุกปี เช่น ที่ผ่านมา สมาชิกยังคงเรียกร้องให้จีนปรับปรุงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการค้าบริการกับบริษัทต่างชาติ เป็นต้น ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า หากจีนไม่เล็งเห็นประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิก WTO ก็คงไม่ยอมเสียค่าผ่านประตูแพงเช่นนี้ ในขณะเดียวกัน ไทยก็ได้รับประโยชน์จากการเจรจากับจีนภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO เช่น จีนยอมเปิดตลาดข้าว และน้ำตาลให้ไทย โดยปรับมาตรการนำเข้าข้าว และน้ำตาลจากระบบโควตามาใช้โควตาภาษี เช่น เปิดตลาดข้าวให้ไทยในปี 2547 ถึง 5.32 ล้านตัน โดยเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าว ร้อยละ 1 เป็นต้น ยางพารา จีนตกลงที่จะลดอัตราภาษีนำเข้าจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20

- เจรจากับซาอุดิอารเบียภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของซาอุดิอารเบีย ซึ่งไทยสามารถตกลงสองฝ่าย และทำบันทึกความเข้าใจกับซาอุฯ เรื่องการเข้าเป็นสมาชิก WTO ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยซาอุฯ จะต้องปรับมาตรการและนโยบายการค้าให้สอดคล้องกับความตกลง WTO ตลอดจนจะต้องลดภาษีเพิ่มเติมให้กับสินค้าออกสำคัญของไทย เช่น แป้งข้าวเจ้า น้ำสับปะรด และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ตลอดจนต้องยอมเปิดตลาดการค้าบริการ เช่น ในสาขาก่อสร้าง โรงพยาบาล การศึกษา และภัตตาคาร เป็นต้น- เจรจากับรัสเซียภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของรัสเซีย ไทยได้ขอให้รัสเซียแก้ไขปัญหาเรื่องการควบคุม และจัดสรรโควตาไก่ ปรับปรุงข้อเสนอด้านการค้าบริการ โดยเฉพาะการเข้าไปทำงานของคนไทยในรัสเซีย เป็นต้น- กรณีการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ไทยได้ร่วมกับสมาชิกอื่น เช่นฯ ฮ่องกง ออสเตรเลีย เป็นต้น หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป ตลอดจนหยิบยกข้อกังวลของไทยในประเด็นต่างๆ ขึ้นสอบถามสหภาพยุโรปในเวทีการประชุมต่างๆ ของ WTO เช่น การใช้มาตรการ AD และการกำหนดโควตาสิ่งทอ เป็นต้น

ความคืบหน้าล่าสุดของการเจรจารอบโดฮา

ในการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2544 ณ กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ สมาชิกได้ตกลงกันเปิดการเจรจารอบใหม่ โดยเน้นความสำคัญเรื่องการพัฒนา เรียกชื่อว่า Doha Development Agenda มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเจรจาเปิดเสรีทางการค้าในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น การค้าสินค้าเกษตร การเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การเปิดตลาดการค้าบริการ เป็นต้น ตลอดจนให้มีการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามพันธกรณีของการเจรจารอบอุรุกวัย ให้มีการแก้ปัญหาให้ประเทศที่ประสบโรคระบาดมียาราคาถูกรักษา และให้สมาชิกตกลงโดยมีฉันทามติที่เปิดเผยว่าจะเปิดการเจรจาในเรื่องใหม่ๆ (Singapore Issues) ได้แก่ การลงทุน นโยบายการแข่งขัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อโดยรัฐ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 หรือไม่ โดยกำหนดให้ปิดการเจรจารอบโดฮาภายในวันที่ 1 มกราคม 2548

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมาชิกประสบความสำเร็จในการเปิดการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบใหม่ อาจ เกิดจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และเหตุการณ์ก่อการร้ายเดือนกันยายน ทำให้สมาชิกหันหน้าเข้าหากัน แสดงความจริงใจ และพร้อมจะประนีประนอมผ่อนปรนกัน เพื่อรักษาระบบการค้าพหุภาคีของโลกไว้

ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2546 ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก การประชุมประสบความล้มเหลวในการหาข้อสรุปเพื่อกำหนดรูปแบบการเปิดเสรีสินค้าเกษตร และการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนการตัดสินใจว่าจะเปิดการเจรจาเรื่องใหม่ๆ (Singapore Issues) หรือไม่ 

สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะการเจรจาที่แท้จริงเริ่มต้นล่าช้า โดยการเจรจาไม่ได้ เริ่มที่เจนีวาก่อนการประชุม แต่ไปรอเริ่มที่แคนคูน ซึ่งการที่สมาชิกมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหลายเรื่อง แต่ถูกจำกัดโดยเงื่อนเวลา ต้องพยายามหาข้อสรุปให้ได้ภายใน 5 วัน นอกจากนี้ อาจเป็นเพราะระบบของ WTO ที่เน้นเรื่องฉันทามติ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกประเทศ เมื่อ WTO มีสมาชิกมากถึงร้อยกว่าประเทศ ทำให้ผลประโยชน์ และความเห็นของสมาชิกหลากหลาย ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรคืบหน้าไปได้ช้า เพราะใช้กระบวนการตัดสินใจแบบฉันทามติ อย่างไรก้ดี การประชุมที่แคนคูนที่เป็นการประชุมครั้งแรกของ WTO ที่สมาชิกทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาได้แสดงบทบาท และพยายามมีส่วนร่วมในการเจรจา เช่น กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม G20 ต่อรองกับประเทศขนาดใหญ่เรื่องเกษตร หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็กในอัฟริกา ได้รวมตัวกันยื่นข้อเสนอให้ประเทศพัฒนาแล้วยกเลิกการอุดหนุนส่งออกฝ้าย หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ รวมตัวกันเรียกว่า Core Group คัดค้านการเปิดเจรจาเรื่องใหม่ๆ เป็นต้น

ภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ที่แคนคูน เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2546 ประสบความล้มเหลวในการหาข้อสรุปเพื่อกำหนดรูปแบบการเปิดเสรีสินค้าเกษตร และการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนการตัดสินใจว่าจะเปิดการเจรจาเรื่องใหม่ๆ (Singapore Issues ) หรือไม่ สมาชิก WTO ยังคงยืนยันที่จะยึดมั่น และให้ความสำคัญกับระบบการค้าพหุภาคี ตลอดจนต้องการให้มีการเจรจารอบโดฮากันต่อไป เพื่อให้การเจรจาสามารถหาข้อสรุปได้ภายในเวลาที่กำหนด 

สรุปความเคลื่อนไหวสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ได้ดังนี้

- การออกหนังสือของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (นาย Robert Zoellick) ถึงรัฐมนตรีการค้าประเทศสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2547 เรียกร้องให้ฟื้นการเจรจา และไม่ให้ปี 2547 เป็นปีที่สูญเปล่า - การออกหนังสือของสหภาพยุโรป (นาย Lamy และนาย Fischler) ถึงรัฐมนตรีการค้าสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2547 แจ้งท่าทีของสหภาพยุโรปที่ผ่อนปรนมากขึ้น เช่น ในเรื่องเกษตร หากการเปิดตลาด และการอุดหนุนภายในมีความคืบหน้าเป็นที่พอใจ ก็พร้อมที่จะให้กำหนดวันสำหรับยกเลิกการอุดหนุนส่งออก แต่ประเทศสมาชิกอื่นจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน (parallelism) คือ เลิกการอุดหนุนส่งออกที่แฝงอยู่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น export credit, food aid, state trading enterprise ไปพร้อมกันด้วย เรื่อง Singapore Issues ยอมให้เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นเพียงเรื่องเดียวที่อยู่ใน DDA Single Undertaking โดยพักการเปิดเจรจาอีก 3 เรื่องที่เหลือไว้ก่อนได้ เรื่อง development issues มีการเสนอให้เป็น Round for free แก่ประเทศ weak or vulnerable developing countries โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม G90 ไม่จำเป็นต้องเปิดตลาดในการเจรจาเกษตร และ NAMA ให้มากกว่าที่ได้ผูกพันไว้อยู่แล้ว และควรได้รับประโยชน์จากข้อเสนอการเปิดตลาดของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศ advanced developing countries ด้วย ซึ่งได้รับการ

คัดค้านจากประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ เช่น ไทย มาเลเซีย ชิลี และคอสตาริกา ซึ่งไม่ต้องการแบ่งแยกประเทศกำลังพัฒนา และเห็นว่าข้อเสนอนี้จะมีผลกระทบในทางลบต่อระบบการค้าของ WTO ในระยะยาว

- การประชุมรัฐมนตรี OECD และการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มย่อยในช่วงการประชุม OECD (วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2547) ณ กรุงปารีส 

สำหรับการประชุม OECD Ministerial Council ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์แสดงความตั้งใจที่จะจัดทำ agreements o­n framework for key issues of DDA ภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ และยอมรับว่าความคืบหน้าเรื่องเกษตรจะช่วยผลักดันการเจรจาเรื่องอื่นๆ ได้ จึงต้องพยายามหาข้อสรุปการเจรจาทั้ง 3 pillars ในเรื่องเกษตรให้ได้ สำหรับเรื่อง Singapore Issues เห็นว่าน่าจะหาฉันทามติให้เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าอยู่ใน single undertaking ได้ และให้ working group ดูแลอีก 3 เรื่องที่เหลือต่อไป การประชุมกลุ่ม NG 5 สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเริ่มตระหนักว่า สูตรการลดภาษี (Blended Formula) ที่ตนพยายามผลักดัน กลุ่ม G20 และกลุ่มเคร์นส์ไม่เห็นด้วย และยังมีเรื่องทางเทคนิคอีกมาก ในส่วนของการอุดหนุนภายในที่จะต้องหารือกันต่อไป ซึ่งกลุ่ม G20 และกลุ่มเคร์นส์ ได้ตกลงที่จะทำข้อเสนอเรื่องการเปิดตลาดร่วมกันต่อไป

- การประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าของกลุ่ม LDC เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2547 ณ เมือง 

Dakar ประเทศเซเนกัล มีการจัดทำ Dakar Declaration แสดงท่าทีของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดต่อการเจรจารอบโดฮา เช่น ให้ประเทศพัฒนาแล้ว provide bound duty-free and quota-free market access แก่สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมจากประเทศ LDCs ปัญหาเรื่อง erosion of preferences ที่จะเกิดจากการลดภาษี MFN จะต้องถูกแก้ไขโดยการให้ compensation แก่ LDCs เรื่อง Singapore Issues ต้อง clarify เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้าก่อนจึงจะตัดสินใจที่จะเจรจา และให้ keep Singapore Issues อีก 3 เรื่องที่เหลือ ออกจาก DDA work programme

- การประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม African Union เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2547 ณ เมืองคิการี ประเทศราวันดา มีการจัดทำ Kigali Declaration แสดงท่าทีของกลุ่มประเทศอัฟริกาต่อการเจรจารอบโดฮา โดยท่าทีส่วนใหญ่จะย้ำท่าทีใน Dakar Declaration - การประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าเอเปค ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2547 ณ เมือง Pucon ประเทศชิลี มีการออก Ministerial Statement สนับสนุนการจัดทำ Framework Agreement ภายในเดือนกรกฎาคม 2547 โดยประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ เช่น เกษตร (ให้กำหนดวันยกเลิกการอุดหนุนส่งออก) NAMA และรับที่จะเปิดการเจรจาเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในSingle undertaking เป็นต้น - การประชุมระดับผู้นำประเทศกลุ่ม G8 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน ที่เกาะ Sea Island

รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สนับสนุนให้สมาชิกร่วมกันดำเนินการเพื่อจัดทำ framework agreements ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้

การประชุมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น

- การประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2547 ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม NG 5 และการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G20 ด้วย เพื่อหาทางออกในปัญหาการเจรจาที่ยังค้างอยู่ ให้สามารถจัดทำ framework agreements ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมล่าสุด สมาชิกมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดทำ July Package

หรือกรอบความตกลงเพื่อเป็นแนวทางการเจรจาต่อไปในเรื่องต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดทำให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2547 (ก่อน Summer break) เพราะไม่ต้องการให้ปี 2547 เป็นปีที่สูญเปล่า จึงต้องการวางแนวทางสำหรับการเจรจาต่อไปในอนาคต เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2547 จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญในหลายประเทศ เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2547 การเลือกตั้งรัฐสภา และปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปในช่วงเดือนมิถุนายน และตุลาคมตามลำดับ เป็นต้น

นอกจากนี้ สมาชิกยังคงเห็นว่าการเจรจาระบบพหุภาคีมีความสำคัญ แม้ว่าหลายประเทศเริ่ม

หันไปเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีมากขึ้นก็ตาม เพราะปัญหาหลายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้โดยผ่านการทำความตกลง FTAs เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการเจรจาระบบการค้าพหุภาคี เช่น การบังคับให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องลดเลิกการอุดหนุนส่งออก การอุดหนุนภายใน และเปิดตลาดสินค้าเกษตร การแก้ไขความตกลง AD ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เป็นต้น ความคืบหน้าล่าสุด (การจัดทำ July Package) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ประธานคณะมนตรีทั่วไปได้เชิญประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิก WTO ทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อขอทราบความเห็นสมาชิกในเรื่อง the shape of July Package โดยประธานฯ แจ้งว่า เอกสาร July Package จะประกอบด้วย 9 paragraph คือ (1) paragraph ยืนยันมติโดฮา และยืนยันความตั้งใจของสมาชิกที่จะเจรจาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (2) เกษตร ซึ่งจะมี recommendation ของ TNC ตามที่ได้รับรายงานจากประธานกลุ่มเจรจา พร้อมรายละเอียดของ framework for negotiations ปรากฏใน annex A (3) ฝ้าย (4) NAMA ซึ่งจะมี recommendation ของ TNC ตามที่ได้รับรายงานจากประธานกลุ่มเจรจา พร้อมรายละเอียดของ framework for negotiations ปรากฏใน annex B (5) development issues พร้อมรายละเอียดหากสมาชิกสามารถตกลงกันได้ ปรากฏใน annex C (6) other negotiating issues โดยอาจมีรายละเอียดในเรื่องบริการ DSB TRIPS การค้าและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าที่ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานต่อ TNC (7) Singapore issues เป็นการตัดสินใจเริ่มการเจรจาเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีรายละเอียดปรากฏใน annex D (8) work programme รวมทั้งเรื่องการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 6 และการต่ออายุ moratorium 2 เรื่อง คือ e-commerce และ TRIPS non-violation และ (9) paragraph ย้ำความพยายามที่จะให้ overall package มีความสมดุล ทั้งนี้ ประธานฯ ย้ำว่า July package ไม่ใช่ Ministerial Declaration และไม่ใช่ การทำ text เพื่อสรุปผลการเจรจา จึงหยิบยกเฉพาะเรื่องที่สำคัญเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดของทุกเรื่อง สำหรับกระบวนการทำงานต่อไป ผู้อำนวยการใหญ่ WTO คงจะจัดการประชุม ในวันที่ 30 มิถุนายน และประธานฯ จะเชิญประชุมระดับหัวหน้าคณะผู้แทนอย่างไม่เป็นทางการเต็มคณะอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการเจรจา โดยหวังว่าจะสามารถออก Text ได้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม

สมาชิกส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไทย ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน ปากีสถาน

อินเดีย มาเลเซีย และนอร์เว เป็นต้น สนับสนุน outline ของประธานฯ เพราะตระหนักถึงข้อจำกัดด้านเวลา จึงต้องการ focus shape of July Package อยู่เฉพาะเรื่องสำคัญตามที่ประธานฯ เสนออย่างไรก็ดี มีบางประเทศ เช่น อินเดียต้องการเพิ่ม paragraph เรื่องบริการ ประเทศกลุ่มประเทศอัฟริกา ต้องการเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ ที่ตนเห็นว่าสำคัญไว้ใน July package ด้วย แต่ก็คาดว่า สมาชิกคงจะพยายามระมัดระวัง และพยายามรอมชอมเรื่อง shape of July package เพราะข้อจำกัดด้านเวลา

ปัญหาน่าจะอยู่ substance หรือสาระของเรื่องต่างๆ ใน July package เพราะสมาชิกยังมีความเห็นต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น - Singapore issues (เรื่องใหม่ๆ) ประเทศกลุ่มอัฟริกัน และ LDCs ต้องการให้ seek clarification ในเรื่อง Trade facilitation ก่อนเริ่มเจรจา และมาเลเซียต้องการ drop 3 issues ที่เหลือออกจาก WTO Agenda ขณะที่สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่ผลักดันต้องการให้เปิดการเจรจาเรื่องใหม่ๆ ใน WTO มาโดยตลอด ยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะผลักดันเรื่องเหล่านี้แค่ไหน เป็นต้น- เกษตร สมาชิกยังไม่สามารถตกลงได้ในเรื่องสูตรการเปิดตลาด ในขณะที่เรื่องการกำหนดวันเพื่อยกเลิกการอุดหนุนส่งออก และการสร้างกฎระเบียบเพื่อจำกัด และลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรสมาชิกเริ่มมีท่าทีผ่อนปรนเข้าหากันมากขึ้น

http://www.ebcitrade.com/articles/trd-005.html

 
โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 มี.ค. 51 16:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 95,549 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 95,549 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปัง
IP : 110.49.193.***
ก็งั้น
ลบ แจ้งลบ
โดย wattana-o@hotmail.com
IP : 117.47.146.***
ลบ แจ้งลบ
โดย googark@gmail.com
IP : 61.19.112.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เพียว
IP : 58.8.172.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง