คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลบ แก้ไข

 ปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร ได้แก่
  หลักสูตรวิชาเอกการวัดผลการศึกษา
  หลักสูตรวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 6 หลักสูตร ได้แก่
  หลักสูตรวิชาเอกคณิตศาสตร์
  หลักสูตรวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
  หลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย
  หลักสูตรวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  หลักสูตรวิชาเอกสังคมศึกษา
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา
 ปริญญาโท
  หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)
   หลักสูตรปริญญาโทสาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
  หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตรปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน
 
 โครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิ ประกาศณียบัตร บัณฑิต
การบริหารการศึกษา
 โครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิ ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู
 โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพครู
 สรุปรายงานสถานภาพของมหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงาน ในปี 2548
 โรงเรียนในฝัน
 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 8 หลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ ประกาศนียบัณฑิต 1 หลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 2 หลักสูตร
 สร้างหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต 1 หลักสูตร
   
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตร ระยะสั้น
ตามหัวเรื่องต่างๆข้างล่างนี้
  อบรมการเรียนรู้การใช้งานทาง "อินเทอร์เน็ต" ขั้นพื้นฐาน 2 วัน (1,000 บาท)
  อบรมการสร้างเว็บไซต์ (Website) เพื่อการศึกษา 3 วัน (1,500 บาท)
  อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) โดยใช้ โปรแกรม Microsoft
Power Point2000 3 วัน (1,500 บาท)
  อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) โดยใช้ โปรแกรม Macromedia
Authorware 7.0 4 วัน (2,000 บาท)
  อบรมการสร้างแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 1 วัน (500 บาท)
  อบรมการสร้าง Graphic เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2 วัน (1,000 บาท)
  อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทภาพและเสียง จากภาพถ่ายด้วย
ระบบดิจิตอล 4 วัน (2,000 บาท)
  อบรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 วัน (2,000 บาท)
  การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ T-Test และ F-Test ด้วยโปรแกรม SPSS
  การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครู
  การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา
  ดูรายละเอียดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามหัวเรื่องต่างๆทั้งหมด โดยกดที่นี่
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
 ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำ คณะครุศาสตร์ เพื่อให้
นักศึกษาสายการศึกษาได้เพิ่ม ทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์
และการหาข้อมูลจาก internet และในศูนย์แห่งนี้ได้ให้
บริการเครื่องพิมพ์ อีกด้วย
     
การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ของบุคลากรทางการศึกษาในภาคกลาง
 บทคัดย่อ(Abstract)
 ตัวบทความ
 เอกสารอ้างอิง
     
โปรมแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รายวิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย รายวิชาแผนที่และการแปลความหมายจาก
แผนที่และรายวิชาเอเชียศึกษาโดยอาจารย์วินัยธร วิชัยดิษฐ์
และอาจารย์สุมาลี ศุภสีมานนท์ ได้นำนักศึกษาภาคปกติ
จำนวน 22 คนออกฝึกปฏิบัติการภาคสนามระหว่างวันที่
8-11 กุมภาพันธ์ 2551 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
อุบลราชธานี
เนื่องในปี 2551 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช มีพระชนมายุ 80 พรรษา ประชาชนชาวไทย
ต่างได้จัดพิธีเฉลิมฉลอง ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี เห็นควรจัดกิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติครูพร้อมทั้ง
จัดประชุมวิชาการจัดประกวดแสดงผลงานทางวิชาการที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิด
พระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมี
    - การบรรยายและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ครูแห่งแผ่นดิน:
     ครูในฐานะข้ารับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้านการศึกษา" ที่
     ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 วันที่ 9
     กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 12.00 น.
    - การแสดงนิทรรศการครูของแผ่นดิน (สถานที่ อาคาร 7 ชั้น
      3:โรงพลศึกษา) วันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2550
      เวลา 8.30 – 16.30 น.
    - การประกวด ร้องเพลง เทิดพระเกียรติในหลวง ที่ อาคาร 7
     ชั้น 3: โรงพลศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2550
     เวลา 9.00 – 16.30 น.
พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศก์ โครงการพัฒนาครู
และผู้บริหารประจำการ ให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 และวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิตบริหาร การศึกษา รุ่นที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 16
มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ
อาคาร 2 ชั้น 8
งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551
โครงการครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-18 มกราคม
2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
   - ความเป็นมาและความสำคัญ
   - ตารางเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
 
เชิญร่วมประกวดร้องเพลง Sing for Teacher Singing   
Contest ชิงรางวัล เงินสดพร้อมเกียรติบัตร เนื่องในงาน
ครุศาสตร์วิชาการ วันที่ 16 มกราคม 2551 ณ โรงฝึกพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนใจสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 10 มกราคม 2551 รายละเอียด
การ ประกวดรับได้ในวันรับสมัคร
 
วันครูประจำปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้มีพิธไหว้ครูของคณะ
ครุศาสตร์ขึ้นรวมทั้งกำหนด ให้มีการจัดกิจกรรมบายศรี
สู่ขวัญรับน้องใหม่ ตลอดจนการคัดเลือกดาวเดือนของ
คณะฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ระหว่างเวลา ๐๘:๐๐-๑๒๐๐น. ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘
คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมร้อยดวงใจ รำลึกพระคุณ
ครูและกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกครูเนื่องในวันครู
๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความรู้สึกและรำลึกถึงพระคุณครูตลอดจนได้สำนึก
ในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะศิษย์
และฐานะครู
   
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับทางสถาบัน และชุมชนใกล้เคียง เช่น แห่เทียนเข้า
พรรษากีฬาธนบุรีเกมส์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ฯลฯ
 
 
นายบุญคิด วัชรศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้าน
หลักสูตรและการสอน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในสาขาอักษรภาษาล้านนาในระดับดีเลิศ จนได้รับ
คัดเลือกเป็น “ครูภูมิ ปัญญาไทย” ด้านภาษาและวรรณกรรม
ไทย จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตร
และการสอน
นางอรรคพร ทับทิมทอง นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร
และการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมในการส่งผลงานในการประชุม
วิชาการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ครั้งที่ 1
 
       
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (TCU-LMS) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 - เดือนกันยายน 2551
โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้
หลักสูตร
จำนวน
(ชั่วโมง)
ระยะเวลา
(นับจาก
วันที่ลง
ทะเบียนเรียน)
การสร้างเว็บเทคโนโลยี่โดยใช้โปรแกรม WORD
ดูรายละเอียดที่เว็บ

http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
advWD/index.html
9
6 สัปดาห์
การผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิกส์จากเว็บ ดูรายละเอียดที่เว็บ
http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
advbm/index.html
9
6 สัปดาห์
รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ดูรายละเอียดที่เว็บ

http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
advBC/index.html
24
10 สัปดาห์
การสร้างสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ ดูรายละเอียดที่เว็บ
http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/
adveXe/index.html
 

loading...


โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 มี.ค. 51 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,908 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,908 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง