ราชภัฎเชียงราย

ลบ แก้ไข

ประกาศรับสมัครประเภททั่วไป***

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับ 9 ปริญญา มากกว่า 60 โปรแกรมวิชา
โดยรับสมัครพร้อมรายงานตัวในวันที่ 5 - 30 เมษายน 2551

 

ประกาศหลักสูตรที่เปิดเพิ่มเติมในการรับสมัครพร้อมรายงานตัวนักศึกษาประจำประเภททั่วไปปีการศึกษา 2551
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาเคมี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 117
)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 128
)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 144
)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (คณะมนุษยศาสตร ์
รหัส 100
)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส 473
)
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.4ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการจัดการ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 999)


เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. เกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00


ขั้นตอนการสมัคร และรายงานตัว ด้วยตนเอง หรือมีผู้รายงานตัวแทน ณ หน่วยรับนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

1. กรอกใบสมัคร และใบรายงานตัว ในระบบอินเตอร์เนต และพิมพ์ใบรายงานตัวเก็บไว้เพื่อรายงานตัว
2. นำใบรายงานตัว และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร รายงานตัวเป็นนักศึกษาชำระเงิน 2,690 บาท ณ หน่วยรับนักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)
(กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง ผู้มารายงานตัวแทนจะต้องมีหลักฐานของผู้รายงานตัวคือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา)
3. เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานที่จะต้องนำมาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551

 

** นักศึกษาสามารถยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัว ได้ทางไปรษณีย์โดย (ทางมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
1. แนบธนานัติจำนวนเงิน 2,690 บาท สั่งจ่ายในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. แนบหลักฐานใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกมาผ่านระบบอินเตอร์เนต
3. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
4. แนบเอกสารตามข้อ 1 , 2 และ 3 ลงในซองจดหมายส่งทางไปรษณีย์มายัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100


รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์ 2,690 บาท
1. ค่าชุดนักศึกษาพร้อมรองเท้าจำนวน 2 ชุด
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. ค่าหนังสือวิชาพื้นฐาน 10 วิชา
4. ค่าบัตรนักศึกษา และบัตร ATM


     !!! กรอกใบสมัคร และใบรายงานตัว คลิ๊กที่นี่ !!!


 
 

เอกสารการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร
เอกสารเพิ่มเติม
ทำไมควรมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
ปฏิธินการรับสมัคร
 

1. สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
2. มีโปรแกรมวิชา สาขาวิชาที่จัดการศึกษา
ครอบคลุม หลายวุฒิ

3. มีห้องเรียน , ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ฝึกงาน
4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการศึกษา อย่างทันสมัย เป็น IT Campus
5. มีทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
6. เราเชิดชูคนดี และคนเก่ง
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
8. เน้นคุณภาพผลผลิตบัณฑิต (Out Put)
9. ความภูมิใจในความสำเร็จในการแข่งขันในวิชาชีพ และวิชาการ อย่างสม่ำเสมอ

 
ระบบการรับสมัคร
ผ่านอินเตอร์เนต
ระบบรายงานตัว
ผ่านอินเตอร์เนต
แผนที่หน่วยรับนักศึกษา
 
เข้าสู่ระบบการรับสมัคร
เข้าสู่ระบบรายงานตัว

แผนที่มหาวิทยาลัย

แผนที่หน่วยรับนักศึกษา

      

*** วันเวลาต่าง ๆ ให้ยึดตามการประกาศบนหน้าเวบนี้เป็นสำคัญ
*** ให้นักศึกษา อ่านรายละเอียดเอกสารการรับสมัครให้ละเอียดก่อนการสมัคร

*** ในการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในระบบรายงานตัวผ่านอินเตอร์เนตให้ครบถ้วน

*** ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0-5377-6000, 0-5377-6002 ถึง 5 ต่อ 1102 หรือ 0-5377-6118

 

 

loading...


โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 เม.ย. 51 15:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 41,247 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 41,247 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อังคมล
IP : 182.52.192.***
จำนวนนักศึกษาโปรแกมสาธารณะสุขมีกี่คนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย วารุณี
IP : 182.52.192.***
ลงคณะสังคมแล้วเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์(สาธารณะสุข)ได้หรือป่าวค่ะจ่ายเงินแล้ว4200บ.
ลบ แจ้งลบ
โดย กาสลอง
IP : 180.183.205.***
อยากเรียนทางไปรษณีต้องทำไง
ลบ แจ้งลบ
โดย ch
IP : 58.137.30.***
 ทำเว็บให้น่าสนใจหน่อยซิ คอมกราฟฟิคนะช่วยหน่อยซิ
ลบ แจ้งลบ
โดย ดี ดี
IP : 61.7.174.***
ทำเว็บใหญ่เกินไปค่ะ  ดูยาก
ลบ แจ้งลบ
โดย กนกวรรณ
IP : 118.175.183.***
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันไดที่ไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นฤมล
IP : 203.172.208.***

ราชภัฎเปิดคณะนเทศศาสตร์

สาขาประชาสัมพันธ์ป่าวคะ

ขอรายละเอียดตอบกลับที่ E- mail นะคะ

ขอบคุณค่ะ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐติยา
IP : 58.147.45.***

ราชภัฏเปิดรับสถาปัตย์ป่าวคะ

แล้วถ้าจะเข้า

ต้องสอบวิชาเฉพาะหรือป่าวค่ะ

ตอบด่วนนะคะ

รบกวนด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง