ลักษณะงานของนักเศรษฐศาสตร์

ลบ แก้ไข

ลักษณะงานของนักเศรษฐศาสตร์
  นักเศรษฐศาสตร์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ในลักษณะต่อไปนี้
   วิเคราะห์แยกแยะหาความจริง (analysis)
   นำเรื่องหรือส่วนย่อยต่างๆมาแสดงให้เห็นเป็นระบบรวม (synthesis)
   ทำการวิจัย (research)
   พยากรณ์ (forecasting) และ
   แนะนำ(advising)ผู้วางนโยบายหรือผู้ปฏิบัติ
 
  ฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์จึงไม่มีปัญหาว่า “ไม่รู้จะทำอะไรดี” เพียงแต่ว่า เมื่อเรียนเศรษฐศาสตร์ ก็ต้องเรียนให้รู้จริง เพื่อปฏิบัติงานได้จริง หากรู้ไม่จริงก็ทำงานไม่ได้ หรือทำความเสียหายใหญ่หลวงให้แก่ตนเอง และผู้อื่น
 
  งานอาชีพสำหรับนักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ไหนบ้าง?
  อาชีพ คือ การทำงานเพื่อหารายได้ หรือหาปัจจัยเลี้ยงชีวิต ซึ่งทำได้สองอย่าง คือ อาชีพส่วนตัวที่มีกิจการของตนเอง กับ อาชีพเป็นลูกจ้างผู้อื่น
  นักเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ดี เพราะเข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจกลไกการผลิต เข้าใจการคิดต้นทุนที่แท้จริง รู้จักลักษณะตลาด เห็นช่องทางหารายได้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่เชื่อตามกระแส สามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงสามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้อย่างดี
  นักเศรษฐศาสตร์ ที่ไม่อยากรับผิดชอบกิจการของตัวเอง ก็อาจมีอาชีพเป็นลูกจ้างผู้อื่นได้อย่างกว้างขวาง งานที่มีให้ทำมีมากมาย
  ราชการ : หน่วยงานราชการต้องการนักเศรษฐศาสตร์ทุกกระทรวง เพื่อวางแผนงาน
  วิเคราะห์งาน ประเมินผลงาน และ เป็นอาจารย์ในสายวิชาเศรษฐศาสตร์
  รัฐวิสาหกิจ : (ซึ่งหลายแห่งเป็นบริษัทไปแล้ว และ กำลังแปรรูปเป็นบริษัท) ต้องการนัก
  เศรษฐศาสตร์ เพื่อทำงานเกี่ยวกับการวางแผนงาน วิเคราะห์งาน ประเมินผลงาน รวม
  ทั้งจัดการกับปัญหาการตลาด วิเคราะห์การผลิต วิเคราะห์ต้นทุน การเตรียมวัสดุคง
  คลังเพื่อให้พอการผลิตและจำหน่ายโดยประหยัดและไม่เสียงาน
   โรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัท ขนาดใหญ่ ต้องการนักเศรษฐศาสตร์เพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกับรัฐวิสาหกิจ
   สถาบันการเงิน : เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจให้กู้เงิน มีงานให้นักเศรษฐศาสตร์ทำในหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ให้กู้ไปแล้วมีปัญญาชำระหนี้หรือไม่) พยากรณ์สภาพเศรษฐกิจ (ก็เพื่อทราบว่าผู้กู้เงินไปจะมีรายได้พอชำระหนี้หรือไม่) ธนาคารรับนักเศรษฐศาสตร์เข้าทำงานเป็นจำนวนมาก
   สื่อมวลชน : เช่น สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน และ วารสารต่างๆ ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ และ เขียนบทความให้ความรู้แก่ผู้อ่าน
   องค์การระหว่างประเทศ : รับนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีมาก เข้าทำงานเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจตามลักษณะงานที่ต่างกันไปแต่ละองค์การ ได้รับเงินเดือนสูงมาก
 
  ไม่เห็นจะมีปัญหาว่า เรียนจบปริญญาเศรษฐศาสตร์แล้วไม่มีงานทำ เพียงแต่ว่า ท่านจะต้องสร้าง
  องค์ประกอบให้พร้อมที่ทำงานได้ เช่น
  ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
  ภาษาต่างประเทศดี
  มีบุคลิกดี คือ การแต่งกายสุภาพเหมาะสม ท่วงท่าการพูดจาดี มีกิริยา
  มารยาทสมบัติผู้ดี มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
  มีความรู้ จริงในวิชาเศรษฐศาสตร์
  พร้อมที่จะทำงานหนัก และกล้ารับผิดชอบกับงานยาก
  นักศึกษาทุกคนที่หางานทำไม่ได้ หรือ ไม่สามารถประกอบอาชีพเองได้ เนื่องจากขาดองค์ประกอบดังกล่าวมานี้
 
  คนที่มีลักษณะอย่างไรจึงควรเรียนเศรษฐศาสตร์
  คนที่จะเรียนเพื่อรับปริญญาเศรษฐศาสตร์ ควรมีลักษณะดังนี้
   พร้อมสู้ในชีวิต ไม่กลัวงานยาก
   ชอบคิดหาเหตุผล มากกว่าใช้ความจำ หรือเชื่อตามๆกัน
   ไม่เกลียดคณิตศาสตร์ (มันไม่ยากมากอย่างที่กลัวกันหรอก ไม่มีใครเคยตายเพราะเรียนเศรษฐศาสตร์ )
   ชอบอาชีพท้าทาย ที่ไม่ค่อยมีใครกล้าทำ
  ถ้าท่านมีคุณสมบัติดังกล่าว ก็ควรเรียนเศรษฐศาสตร์
 
  คนที่มีลักษณะอย่างไรไม่ควรเรียนเศรษฐศาสตร์
  คนที่มีลักษณะต่อไปนี้ ไม่ควรเรียนเพื่อรับปริญญาเศรษฐศาสตร์
   หนักไม่เอา เบาไม่สู้ อยากมีชีวิตสบาย อยากมีคนป้อนให้กิน อยากเป็นดารา
   ไม่กล้าคิด ใครชักชวนอะไรก็เชื่อหมด ถามอะไรก็ตอบว่า “ไม่รู้ ไม่อยากรู้”
   เกลียดคณิตศาสตร์ (ทั้งที่คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ง่ายที่สุดในโลก เพราะมันคือภาษา และ เป็นภาษาที่พูดแทนเราได้ด้วย ที่เรารู้สึกว่ายากก็เพราะไม่มีครูอาจารย์ที่มีความสามารถสอนเรา)
   ชอบอาชีพง่ายๆ คิดง่ายๆ ทำง่ายๆ อาชีพที่ใครๆก็ทำได้
  ถ้าท่านมีลักษณะอย่างนี้ อย่ามาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เลย จงไปหาเรียนวิชามีคุณค่าน้อยๆจะ
  เหมาะกว่า
 
  ขอให้ข้อคิดว่า
   เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้ ทำไมจะยอมปล่อยชีวิตหาแต่ความง่าย กลัวยาก กลัวลำบาก จงเรียนและทำงานที่มีลักษณะท้าทาย
   อย่าเรียนวิชาที่คนอื่นเขาเรียนกันเต็มบ้านเต็มเมือง หลับตาเอาก้อนดินขว้างไป ก็ตกใส่หัวคนที่จบปริญญาที่ล้นตลาดนั้น
 
  จงตระหนักว่า ปลาตายเท่านั้นที่ลอยตามน้ำ คนที่สิ้นหวังหมดท่าเท่านั้น ที่ทำอะไรเอาง่ายเข้าว่า
 
  โปรดทราบว่า วิชาเศรษฐศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่กลัว แต่ไม่ง่ายพอที่คนเกียจคร้านจะเรียนได้สำเร็จ
 
  ดร. บุญเสริม บุญเจริญผล
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
  กม.1 ถนนรามอินรา เขตบางเขน กทม. 10220
  โทร 02- 970 5820 ต่อ 208 แฟกซ์ ต่อ 224

นำมาจาก http://www.krirk.ac.th/economicboard/questiondetail.asp?qid=192

 

loading...


โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 เม.ย. 51 13:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,187 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,187 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง