มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียด
ภาคปกติ
ภาค กศ.ป.ป.
หมายเหต
การจำหน่ายระเบียบการสมัคร ด้วยตนเอง
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2551

ราคาชุดละ 50 บาท ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารกฤษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว หรือสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

การจำหน่ายระเบียบการสมัคร สมัครทางไปรษณีย์
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2551
โดยส่งธนาณัติเงินสด จำนวน 80 บาท สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
7 - 11 เมษายน 2551
19 - 23 เมษายน 2551
เวลา 9.00 - 12.00 น.และ 13.00-16.00 น. ณ อาคารสารภี และอาคารกฤษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

การสมัคร และชำระค่าธรรมเนียม

ระดับปริญญาตรี (4 ปีและ5 ปี)ผู้สมัครเลือกสาขาได้ 3 อันดับ ดังนี้
       - เลือกสมัครหนึ่งอันดับ 200 บาท
       - เลือกสมัครมากว่าหนึ่งอันดับ 300 บาท

ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียง 2 อันดับ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 1 อันดับ โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
-
หลักฐานการสมัครสอบ

- สำเนาใบ ร.บ.1 หรือใบ ปพ. 1:4 และใบระเบียบผลการเรียนฉบับจริง สำหรับผู้สมัครทุกระดับ ซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : FPA.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3.4 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือเอกสารที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับบางวิชา จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบ ร.บ.1 หรือใบ ปพ. 1:4 และใบระเบียบผลการเรียนฉบับจริง สำหรับผู้สมัครทุกระดับ ซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : FPA.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3.4 ซ.ม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือเอกสารที่แสดงคูณสมบัติเฉพาะสำหรับบางวิชา จำนวน 1 ฉบับ
-
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะรับนักศึกษาจำนวน 3,030 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะรับนักศึกษาจำนวน 2,460 คน -
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) มีความประพฤติเรียบร้อย
5) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
6) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
7) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งระบุไว้ในใบ ร.บ.1 หรือใบ ปพ.1:4 หรือหลักฐานที่ทางสถานศึกษาออกให้
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
3) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
4) มีความประพฤติเรียบร้อย
5) มีวินัยและมีความรับผิดชอบในระดับดี
6) มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข
-
เงื่อนไขการเปิดสอนของแต่ละสาชาวิชา
--จะต้องมีผู้สมัครสอบไม่น้อยกว่า สาขาวิชาละ 30 คน ยกเว้นสาขาวิชาที่ระบุไว้น้อยกว่า-
การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 21 เมษายน 2551
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
-
กำหนดการคัดเลือก
วันที่ 28 เมษายน 2551
วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
-
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2551
18 พฤษภาคม 2551
ณ กองบริการการศึกษา อาคารกฤษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และทางเว็บไซท์ http://psru.ac.th, http://reg.psrt.ac.th
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2551

24 พฤภาคม 2551 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
การลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2551
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2551
ณ อาคารกฤษณา และอาคารสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ใบสมัคร
 
ประกาศ
  
  
.
โดย tanoy
วันที่ 2 เมษายน 2551
พิมพ์หน้านี้