คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับตรง

ลบ แก้ไข

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

***************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 Website http://home.kku.ac.th/acamed/

1. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย มีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 มีคะแนนเฉลี่ย
(GPAX.) 4 ภาคการศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50 ในวันรับสมัครและ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 % แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 2.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทุกโครงการ / ทุกประเภทการรับ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์สามารถดำเนินการให้เต็มศักยภาพ ดังต่อไปนี้

2.2.1 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพแพทย์

2.2.2 มีปัญหาทางบุคลิกภาพและทางจิตเวชที่จะมีผลต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยเฉพาะการรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้แก่ โรคประสาท อารมณ์ แปรปรวน โรคจิตทุกชนิดบุคลิกภาพแปรปรวนทุกชนิด โดยเฉพาะมีพฤติกรรมต่อต้านกฎเกณฑ์สังคม (antisocial personality) หรือบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (borderline personality) รวมถึง ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2.2.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร

2.2.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น

- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

- โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

- ภาวะไตวายเรื้อรัง

- โรคติดสารเสพติดให้โทษ

- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

2.2.5 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ทำให้มีผลต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค และการตัดสินใจให้การรักษาผู้ป่วย

2.2.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง

- สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

- สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

2.2.7 หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว

2.2.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า อาจเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

2.2.9 ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์
การศึกษา

2.2.10 คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในอนาคต ให้อยู่ในดุลยพินิจคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

3. กำหนดการรับสมัคร และการสอบ

โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

รับสมัคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550 ทาง internet

ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2550 - 31 สิงหาคม 2550

(ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์

สอบข้อเขียนของคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2550

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

รายงานตัวเข้าศึกษา ทาง internet/ทำสัญญา

วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2550

วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2550

4. วิธีการสมัครโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์

4.1 สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website http://home.kku.ac.th/acamed/ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง

4.2 ผู้สมัครสอบจะได้รับ

4.2.1 เลขที่อ้างอิง

4.2.2 เอกสาร เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร

4.2.3 รายละเอียดข้อมูล / เอกสารที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.3 ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ ผู้สมัครแจ้งข้อมูลไปยัง สถานที่ในข้อ 5.7 โดยให้ส่งสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการชำระเงิน

5. เอกสารประกอบใบสมัคร

5.1 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล ) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ

5.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป

5.4 หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 หรือเทียบเท่า

5.5 ต้องมีหลักฐานคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 % แรกของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 5.6 ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว x 10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซองๆ ละ 5 บาท เพื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่งบัตรประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบ

5.7 สถานที่ส่งเอกสาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารสมัครสอบแพทย์)

ตู้ ปณ. 110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
40002

5.8 กำหนดส่งเอกสารโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งหมด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

6. การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร

6.1 นำเอกสารการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน

1. ค่าสมัครสอบ 7 วิชา ของคณะแพทยศาสตร์

700 บาท

สมัครกับคณะแพทยศาสตร์

2. ค่าสมัครเข้าโครงการ

200 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร

15 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

915 บาท

6.2 คณะแพทยศาสตร์จะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการ
ชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว

6.3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.4 ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในประกาศและขั้นตอนการสมัครเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียดหากเกิดความผิดพลาดในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์

7. สนามสอบ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

8. รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกปีการศึกษา 2551

วิชา

น้ำหนักคะแนน

เงื่อนไข

1.ภาษาไทย

10

คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ เท่ากับหรือมากกว่า 30%

คะแนนรวมทุกรายวิชาในสัดส่วนที่กำหนดต้องเท่ากับหรือมากกว่า 50%

2.สังคมศึกษา

10

3.ภาษาอังกฤษ

20

4.คณิตศาสตร์

15

5.เคมี

15

6.ชีววิทยา

15

7.ฟิสิกส์

15

รวม

100

9. หลักเกณฑ์ทั่วไป

9.1 กรณีผู้สมัครที่สอบผ่านและยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดชื่อจากการรับตรง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ Direct Admissions ของกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Central Admissions ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ ที่มีข้อตกลงล่วงหน้าไว้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.2 คณะแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเกินจำนวนที่จะรับได้จริงจำนวนหนึ่ง (ประมาณ 50 คน) ผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสุขภาพจิตจะได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 คน ผู้สอบผ่านที่เหลือจะได้รับการประกาศชื่อเป็นลำดับสำรอง
9.3 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แล้วผู้นั้นไม่ไปแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละ
สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อๆไป

9.4 ภายหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วมีผู้สละสิทธิ์ทางคณะแพทยศาสตร์ จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติมโดยเลือกจากอันดับสำรองตามลำดับ
9.5 คณะแพทยศาสตร์ สงวนสิทธิ์การรับตามเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากต้องมีการคัดเลือกในรอบที่ 2 หรือมากกว่า

9.6 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากอันดับสำรองจนหมดแล้ว หากยังมี จำนวนรับนักเรียนว่างอยู่ คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนโควตาที่มีผู้สละสิทธิ์ไปรับนักศึกษาจากโควตาอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น โอนไปรับผ่าน Direct Admissions หรือ Central Admission

9.7 ในกรณีที่นอกเหนือจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 loading...


โดย พีมเด็กวชิรา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.ค. 51 22:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 48,098 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 48,098 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นู๋โบว์
IP : 182.52.124.***
อยากเป็นหมอสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จะได้ช่วยเหลือชาวโลกกกกกกกกกก
ลบ แจ้งลบ
โดย กนิษฐา
IP : 125.26.108.***

อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นมากๆเลย

แต่ตอนนี้อยู่แค่ชั้นม. 3 เอง  แต่จะพยายาม

เพราะอยากเจอพี่ริท  the  star  6  มากกกกกกกกกกกกกกกก

ลบ แจ้งลบ
โดย thanyaluk_kc3@hotmail.com
IP : 118.173.242.***

เป็นคณะที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย อิง
IP : 61.19.127.***

อยากเข้ามากๆเลยค่ะ

เป็นคณะที่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย น้ำตาล
IP : 222.123.62.***

อยากเรียนที่ ม.ขอนแก่นจังเลย

คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตเลย

อยากเรียนจังเลย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง