ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

ลบ แก้ไข

http://www.loenghospital.cathosting.in.th/knowledgebank/sources/f1_1.gif

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC)
หมาย ถึงการนำเทคนิคหรือกิจกรรมไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดคุณภาพของสินค้าหรือ บริการตามที่กำหนดไว้ มีความหมายรวมถึงกิจกรรมภายในกระบวนการผลิต ตรวจติดตาม และการใช้ระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ ในการดูแลของเสียที่เกิดจากการผลิตหรือให้บริการ

กิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ (Quality Control Circle หรือ QCC)
หมาย ถึงกิจกรรมที่มีการจัดตั้งกลุ่มควบคุมคุณภาพขึ้นตามจุดต่าง ๆ ของงานนั้น ๆ และมีการทำกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบของการประชุม โดยมีสมาชิกของกลุ่มนั่งล้อมวงกันเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กลุ่มสร้างคุณภาพ” มีการทำกิจกรรม 4 อย่าง คือ การค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา การปรับปรุงคุณภาพ และการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ กิจกรรมดังกล่าวจะทำในรูปของการประชุมกลุ่มและแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ช่วยกัน ทำ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่จะนำไปสู่ระบบการมีส่วนร่วม

ระบบคุณภาพ(Quality System)
คือ โครงสร้างของการจัดการภายในองค์กร หน้าทีความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน และทรัพยากรอื่น ๆ สำหรับการบริหารให้เกิดคุณภาพ ระบบคุณภาพต้องครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรู้หน้าที่และความรับผิดชอบโดยอาศัยคู่มือที่จัดทำไว้ ให้เข้าใจตรงกันภายในองค์กร

การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
คือ การบริหารประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับการบริหารการเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล เป็นต้น การบริหารคุณภาพเป็นการจัดการในทุกเรื่องเพื่อให้ได้ตามนโยบายคุณภาพ การที่จะได้มาซึ่งคุณภาพที่พึงประสงค์ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายอย่างชัดเจน มีการจัดตั้งองค์กร รวมถึงการวางแผนการจัดเตรียมทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากร บุคคลในองค์กรให้มีความรู้เรื่องของคุณภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การประกันคุณภาพ(Quality Assurance) หรือ QA
หมาย ถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่ถ้าหากได้ดำเนินการตามระบบและแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า จะได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมและปัจจัยในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
การประกันคุณภาพ(QA) = การควบคุมคุณภาพ (QC) + การตรวจสอบคุณภาพ(Qau) + การประเมินคุณภาพ(Qas)
แนวคิดของการประกันคุณภาพ มีหลักการที่เน้น 1)มุ่งหาข้อบกพร่อง 2)ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนา 3)ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมปกป้องตัวเอง 4)เป้าหมายอยู่ที่การบรรลุระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 5)เดินตามวิธีทำงานเดิม 6)หน่วยงานเป็นผู้เสนอปัญหาหรือประเด็น 7)พิสูจน์ว่ามีความบกพร่อง

ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management หรือ TQM)
คือระบบการบริหารงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยมีกิจกรรม “กลุ่มพัฒนาคุณภาพ หรือ QCC “ เป็น กิจกรรมหนึ่งที่ร่วมในการบริหารงาน และมีการให้ความรู้ด้านการศึกษาของบุคลากร การบริหารตามนโยบาย การประกันคุณภาพ การสร้างแรงจูงใจ และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในมาตรฐานคุณภาพที่เป็นเลิศ

ระบบบริหารการปรับรื้อ (Reengineering)
หมาย ถึงกิจกรรมหรือเทคนิคที่เน้นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยเฉพาะใช้กับธุรกิจที่มีการบริการมาก ๆ เช่น การธนาคาร หรือถ้าเกี่ยวกับการผลิต การปรับรื้อหมายถึง การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ระบบนี้จึงใช้ในธุรกิจบริการมากกว่า เทคนิคนี้เน้นการทำงานเพื่อให้ถูกต้องตามเป้าหมายที่แท้จริงหรือแก่นแท้ของ เหตุผลของงานนั้น ๆ โดยการเขียนแผนผังกระบวนการ แล้วพิจารณาโดยการระดมสมอง สัมภาษณ์ เลียนแบบ ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับรื้อกระบวนการทำงาน

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000
คำว่า ISO มาจากภาษากรีก แปลว่า “เท่ากัน” เป็นภาษาสากลของคุณภาพ ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้มีระบบคุณภาพทัดเทียมกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ และประเทศต่าง ๆ ย่อมาจากคำว่า International Standard Organization ซึ่ง เป็นองค์กรสากล ที่ทำหน้าที่กำหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติเกือบทุกประเภท เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้ มาตรฐาน ISO 9000 จึงหมายถึง มาตรฐานสากลชุดหนึ่ง มี 5 ฉบับ คือ
ISO 9000: การบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ : แนวทางการเลือกและการใช้
ISO 9001: ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการออกแบบ/พัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการมีการประกันทุกขั้นตอนในกระบวนการ
ISO 9002: ระบบคุณภาพ : แบบประกันคุณภาพในการตรวจและการติดตั้ง มีการประกันการผลิตและการติดตั้ง
ISO9003: ระบบคุณภาพ : แบบประกันคุณภาพในการตรวจและการทดสอบขั้นสุดท้าย มีการประกันเฉพาะการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
ISO 9004: การบริหารงานคุณภาพ และหัวข้อต่าง ๆ ในระบบคุณภาพ-แนวทางการใช้
มาตรฐาน ISO 9000 มีการบริหารงานตาม 1)กฎ ที่มีข้อกำหนด 20 ข้อ 2)กติกา คือ ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด เขียนอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้น 3)มารยาท คือ ความมีมารยาทของผู้ตรวจประเมินและผู้รับการประเมิน ใช้เพื่อการบริหารหรือการจัดการคุณภาพและประกันคุณภาพ โดยเน้นการสร้างคุณภาพภายในองค์กร ใช้ได้ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านการให้บริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น เป็นระบบบริหารที่มีการนำไปใช้มากที่สุดในโลก

 

 โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.ค. 54 15:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,146 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,146 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง