ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556

ลบ แก้ไข

ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์-ปฏิทิน รับสมัคร ม.1 - ม.4 ปี 2556
 
          สพฐ. ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปี 2556 แล้ว ระบุเกณฑ์รับเด็ก ม.1 โรงเรียนดัง ใช้วิธีจับสลากคัดเด็กในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50%
 
          วันนี้ (16 ตุลาคม) นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำประกาศการรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า สำหรับในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ให้รับเด็กอายุ 4-5 ขวบ ที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนโดยไม่มีการสอบ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก
 
          ส่วนเด็ก ป.1 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบชั้นก่อนประถมที่อยู่ในพื้นที่บริการทุกคน โดยไม่มีการสอบ และถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก และประสานโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กทุกคน 
 
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า การรับนักเรียนชั้น ม.1 นั้น ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กในเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักใกล้บ้าน โดยให้โรงเรียนประกาศรายชื่อเด็กและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก 

          สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำเป็นต้องสอบคัดเลือก และใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ให้เสนอสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 
 
          1. ให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50%  โดยวิธีการจับสลาก กรณีมีเด็กในพื้นที่ไม่ถึง 50% ให้รับเข้าเรียนทุกคน และนำที่นั่งเหลือไปรับนักเรียนทั่วไป
 
          2. ในกรณีการสอบคัดเลือกนักเรียนในชั้น ม. 1 จะใช้คะแนนสอบ 80% และคะแนนโอเน็ต 20%  
 
          3. การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ต้องเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
          4. การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจมีได้ในหลายกรณี เช่น นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย, นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน, นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส, นักเรียนบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ, นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา, นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
 
          และในการรับนักเรียนชั้น ม.4 ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 ให้โรงเรียนจัดสอบประมวลความรู้ หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม หรือใช้การประเมินศักยภาพพิเศษอื่น ๆ 

          ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนเดิมที่โรงเรียนรับไว้ทั้งหมดให้คิดเป็น 80% ของแผนการรับนักเรียน ที่เหลืออีก 20% ให้รับนักเรียนทั่วไป โดยให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียน 80% และผลคะแนนโอเน็ต 20% ส่วนการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชั้น ม.1 
 
          ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 


ระดับก่อนประถม
 
          รับสมัคร  :  วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 
          จับสลาก  :  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
          มอบตัว  :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
 
 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

          รับสมัคร  :  วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 
          จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
          มอบตัว  :  วันที่ 24 กุมภาพันธ์


 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   ประเภทความสามารถพิเศษ 
 
          รับสมัคร  :  วันที่ 14-15 มีนาคม 
          จับสลาก  :  วันที่ 31 มีนาคม 
          สอบ  :  วันที่ 16 มีนาคม 
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 18 มีนาคม 

   ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต 
 
          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม 
          สอบ  :  วันที่ 23 มีนาคม 
          ประกาศผลและรายงานตัว  :   วันที่ 27 มีนาคม 


   ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่บริการ

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม 
          จับสลาก ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 31 มีนาคม 

   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม 
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 27 มีนาคม 

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกในทุกประเภท ให้ดำเนินการมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 6 เมษายน
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เปิดสอนในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย)

   ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิมเข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิม 

          รายงานตัว  :  วันที่ 1 เมษายน 
          มอบตัว  :  วันที่ 7 เมษายน 

   ประเภทความสามารถพิเศษ 

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-15 มีนาคม 
          สอบ  :  วันที่ 16 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 18 มีนาคม

   ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต 

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-18 มีนาคม 
          สอบ  :  วันที่ 24 มีนาคม
          ประกาศผล  :  วันที่ 28 มีนาคม 
          รายงานตัว  :  วันที่1 เมษายน 

   ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

          รับสมัคร  :  วันที่14-18 มีนาคม 
          ประกาศผลและรายงานตัว  :   วันที่ 28 มีนาคม 

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกในทุกประเภท ให้ดำเนินการมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 7 เมษายนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เปิดสอนเฉพาะในระดับ ม.ปลาย)

   ประเภทความสามารถพิเศษ 

          รับสมัคร  :  วันที่ 14-15 มีนาคม 
          สอบ  :  วันที่ 16 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 18 มีนาคม 

   ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ต รวมถึงประเภทเงื่อนไขพิเศษ

          รับสมัคร  :  วันที่14-18 มีนาคม 
          สอบ  :  วันที่ 24 มีนาคม
          ประกาศผลและรายงานตัว  :  วันที่ 28 มีนาคม 
 
หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกในการสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับ ม.ปลาย ในทุกประเภท ให้ดำเนินการมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 7 เมษายน
 
 

ที่มา http://education.kapook.com/view49116.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ต.ค. 55 21:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 47,194 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 47,194 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Irtv Ch
IP : 1.1.235.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง