องค์์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลบ แก้ไข

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมาย
ระบบ
หมายถึง ส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นโดยองค์ประกอบเหล่านั้น สามารถทำงานได้อย่างอิสระ แต่มีปฏิสัมพันธ์ในการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยให้การทำงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สารสนเทศ สามารถหมายถึงคุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับ สารสนเทศจะประกอบไปด้วย ขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้น สารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น สารสนเทศจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารของข้อความและเข้าใจใน
ข้อความเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ ความหมาย ความรู้ คำสั่ง การสื่อสาร การแสดงออก และการกระตุ้นภายใน การส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ในขณะเดียวกันการบกวนการสื่อสารสารสนเทศก็ถือเป็นสารสนเทศเช่นเดียวกัน (wiki)

สารสนเทศ vs. ข้อมูล
ข้อมูล เป็นกลุ่มของข้อความที่ไม่ได้จัดการรูปแบบ และไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
สารสนเทศ เป็นการจัดระเบียบข้อมูลและดึงออกมาใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้

องค์ประกอบในระบบสารสนเทศคือส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบสารสนเทศทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มี 5 ส่วนคือ
บุคคลากร
ซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์
ระเบีียบปฏิบัติการ
ข้อมูล
ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ระบบ หรือ system software คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็ตามที่ทำหน้าที่จัดการและควบคุมฮาร์แวร์ ซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถทำงานได้. ระบบปฏิบัติการ เช่น Microsoft Windows, Mac OS X, Linux ฯลฯ นับเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดี. คำว่าซอฟต์แวร์ระบบนี้แตกต่างจาก ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้ทั่วไป (end user) ใช้ในการทำงานเฉพาะอย่างเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ, โปรแกรมตกแต่งรูป
ตัวอย่างงานของซอฟต์แวร์ระบบ เช่น การนำข้อมูลจากหน่วยความจำลงสู่ดิสค์, การแสดงตัวอักษรและภาพบนอุปกรณ์แสดงผล. รูปแบบของซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่

โปรแกรมช่วยโหลด
ระบบปฏิบัติการ
device drivers
เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม
compilers
assemblers
linkers
ยูทิลิตี (utility)

ระบบปฏิบัติการ SkyOS เป็นระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ที่เขียนขึ้นสำหรับสถาปัตยกรรม x86 โดยนาย Robert Szeleney และพวก SkyOS (อ่าน สกายโอเอส)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อทำในสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ แตกต่างจาก ซอฟต์แวร์ระบบตรงที่ของซอฟต์แวร์ระบบจะรวมหน่วยความสามารถของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันให้พร้อมทำงานได้ แต่ยังไม่ได้ประยุกต์เข้ากับการแก้ปัญหาตามความต้องการของผู้ใช้โดยตรง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่
โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เช่น Micosoft Word, OpenOffice Writer เป็นต้น
โปรแกรมตารางงาน (spreadsheet) เช่น Microsoft Excel, OpenOffice Calc เป็นต้น
โปรแกรมนำเสนอ (presentation) เช่น Microsoft Powerpoint, Openoffice Impress เป็นต้นเอกสารอ้างอิง : http://txt.wikidot.com/ch1
 
โดย ประพันธ์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 มี.ค. 54 16:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,296 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,296 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง