เทคนิคการแพทย์ มข

ลบ แก้ไข

คณะเทคนิคการแพทย์  


1.        ชื่อโครงการ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวิธีพิเศษ  (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)

       หลักสูตร / สาขาวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

       จำนวนรับเข้าศึกษา  รับเข้าศึกษา จำนวน 26 คน โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 17 คน และสาขาวิชากายภาพบำบัดจำนวน  9  คน

       คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.        มีสัญชาติไทย
2.        กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
3.        ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25  พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชาดังนี้ กลุ่มสาระวิชา O-NET คือ ภาษาไทย (01) สังคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05)  กลุ่มสาระวิชา A-NET คือ ภาษาอังกฤษ 2 (13) คณิตศาสตร์ 2 (14) และวิทยาศาสตร์ 2 (15)
4.        เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
5.        มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
6.        มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

       กำหนดการรับสมัคร
ให้ส่งหลักฐานใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร  มาที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแกน 40002 ภายในช่วงประมาณวันที่ 18 เมษายน 2552 โดยทางคณะฯ จะถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

       สถานที่รับสมัคร   กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://ams.kku.ac.th
       วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   ประมาณช่วงวันที่  27  เมษายน  2552             
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ หรือที่ http://ams.kku.ac.th

       วันสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ  ประมาณช่วงวันที่ 1  พฤษภาคม  2552 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์

       วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศผลการคัดเลือกภาย
ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม  2552 ที่คณะเทคนิคการแพทย์และโดยตรงถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางจดหมายลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก http://ams.kku.ac.th

       เงื่อนไขต่างๆ   มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

       ชื่อหน่วยงานที่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมโทรศัพท์ /Website
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์ 043-347482 , 043-202399 หรือ http://ams.kku.ac.th

       อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครที่ต้องการทราบข้อมูล
ในกรณีที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ
ที่มา www.eduzones.com
ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ www.urrac.com/chachoengsao
 

loading...


โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ธ.ค. 51 22:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,352 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,352 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง