รายงานจัดอันดับคณะต่างๆ ทั่วประเทศ

ลบ แก้ไข

เอามาจากเวบบอร์ดของสวนกุหลาบนะครับ

น้องๆอ่านแล้วพิจารณาด้วยนะครับ อย่าเชื่อ 100%ที่อ่าน

สำหรับให้เพื่อนๆที่จะจัดอันดับ Admiss ไว้ดูเป็นทางเลือกนะครับ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนด้านภาษาฝรั่งเศสของประเทศไทย ประจำปี 2547-2548
ของสมาคมฝรั่งเศส-ไทย ซึ่งประเมินจากปริมาณนักศึกษา ผลงานวิจัย
ตำราด้านภาษาฝรั่งเศสของอาจารย์ในคณะ-มหาวิทยาลัย คุณภาพในด้านการเรียนการสอน
อัตราการหางานทำได้ของบัณฑิตที่จบในเอกวิชาภาษาฝรั่งเศส
และผลงานต่างๆและรางวัลที่ได้รับทางด้านภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษา โดยวัดจากระดับค่าคะแนนเต็มที่ 100
คะแนน มีผลดังต่อไปนี้

1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.71 คะแนน

2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 87.64 คะแนน

3. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 87.52 คะแนน

4. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 83.35 คะแนน

5. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80.32 คะแนน

6. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 79.61 คะแนน

7. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 76.23 คะแนน

8. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 74.85 คะแนน

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73.54 คะแนน

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 72.35 คะแนน

11. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 69.62 คะแนน

12. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 66.05 คะแนน

13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 62.35 คะแนน

14. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 59.22 คะแนน

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 58.35 คะแนน

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 55.97 คะแนน

17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 53.80 คะแนน

18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 52.80 คะแนน

19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 51.15 คะแนน10 อันดับอุตสาหกรรมเกษตรหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1.มก. 2.มช. 2.จุฬา 3.มข. 4.มธ.
5.ลาดกระบัง 6.มอ. 7.พระนครเหนือ 8.มศว. 9.บูรพา 10.แม่โจ้

10 อันดับ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.มก. 2.วิทยาลัยดุสิตธานี 3.มมส. 4.มข. 5.มอ. 6.มศว. 7.แม่ฟ้าหลวง
8.วลัยลักษณ์ 9.บูรพา 10.มน.20 อันดับ นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชหรือวารสารศาสตร์ 1.มธ. 2.จุฬา 3.ม.กรุงเทพ 4.ม.รังสิต 5.มช 6.มก.
7.มน. 8.ราม 9.บูรพา 10.มอ. 11.ราชมงคล 12.ศรีปทุม 13.ธุรกิจบัณฑิตย์ 14.มมส. 15.วลัยลักษณ์ 16.มสธ.
17.พายัพ 18.เกษมบัณฑิต 19.หอการค้า 20.แม่โจ้20 อันดับ วิทยาศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มก. 4.มช .5.มข. 6.ลาดกระบัง 7.มอ. 8.บางมด 9.มศว.
10.พระนครเหนือ 11.ราม 12.มน. 13.มมส. 14.ม.อุบล 15.ศิลปากร 16.มธ. 17.แม่ฟ้าหลวง 18.บูรพา 19.ม.ทักษิณ
20.แม่โจ้7 อันดับแพทย์แผนไทย 1.ศิริราช 2.มมส. 3.ราม 4 .บูรพา 5.ราม 6.ราชมงคลปทุมธานี 7.มสธ.10 อันดับรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 1.จุฬา 2.มธ. 3.ราม 4.มก. 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.ม.อุบล 9.มน.
10.มมส.10 อันดับครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 1.มศว. 2.จุฬา 3.มก. 4.ราชภัฏ 5.มอ. 6.มช. 7. มข. 8.ศิลปากร 9.ม.ทักษิณ
10.บูรพา10 อันดับจิตวิทยา 1.มธ. 2.มช. 3.มก. 4.จุฬา 5.บูรพา 6.มศว. 7.มน. 8.พายัพ 9.ราม 10.ศิลปากร8 อันดับ สาธารณสุขศาสตร์ 1.มหิดล 2.มข. 3.มน. 4.บูรพา 5.มมส. 6.มธ. 7.วลัยลักษณ์ 8.หัวเฉีย ว9อันดับ เทคนิคการแพทย์หรือสหเวชศาสตร์ 1.มหิดล 2.มช. 3.มข. 4.มธ. 5.จุฬา 6.มน. 7.วลัยลักษณ์ 8.ม.รังสิต
9.หัวเฉีย ว10 อันดับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.ศิลปากร 3.ลาดกระบัง 4.มก. 5.บางมด 6.มช. 7.มข. 8.ศรีปทุม
9.ม.มหาสารคาม 10.มธ.10 อันดับเกษตรศาสตร์ 1.มก. 2.มช. 3.มข. 4.มอ. 5.แม่โจ้ 6.ม.อุบล 7.มธ. 8.ลาดกระบัง 9.มน. 10.ราชมงคล10 อันดับเภสัชศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มอ. 6.ศิลปากร 7.มศว. 8.มน. 9.หัวเฉียว 10.ม.อุบล10 อันดับทันตแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มศว. 6.มอ. 7.มธ. 8.ม.รังสิต10 อันดับแพทยศาสตร์ 1.ศิริราช 2.จุฬา 3.รามา 4.มช. 5.มข. 6.มอ. 7.วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏฯ 8.มศว. 9.มธ.
10.มน.20 อันดับบริหารธุรกิจและบัญชี 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ม.กรุงเทพ 6.เอแบค 7.ศรีปทุม 8.มข. 9.มอ.
10.มน. 11.ราชมงคล 12.ธุรกิจบัณฑิตย์ 13.ม.รังสิต 14.ราม 15.มศว. 16.บูรพา 17.หอการค้า 18.เกษมบัณฑิต
19.พายัพ 20.วลัยลักษณ์อันดับสัตวแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.มข. 4.มช. 5.มหิดล20 อันดับวิศวกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.พระนครเหนือ 9.มหิดล
10.มธ. 11.มศว. 12.ศรีปทุม 13.มน. 14.มหานคร 15.ราม 16.ม.สยาม 17.ราชมงคล 18.ม.เอเชียอาคเนย์
19.เกษมบัณฑิต 20.หอการค้า

คิคิ ชั้นเลือกเกษตร20 อันดับ สาขาวเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาซอฟแวร์
1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5. มธ. 6.พระนครเหนือ 7.สุรนารี 8.มข. 9.มอ. 10.มช. 11.บูรพา 12.ราม
14.ศิลปากร 15.เอแบค 16.ศรีปทุม 17.แม่ฟ้าหลวง 18.วลัยลักษณ์ 19.หอการค้า 20.มหานคร20 อันดับสถาบันสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.มข. 7.มร. 8.มอ. 9.มหิดล 10.เอแบค
11.ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.ม.ทักษิณ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.พายัพ 16.ม.กรุงเทพ 17.ธุรกิจบัณฑิตย์
18.วลัยลักษณ์ 19.ม.รังสิต 20.ม.อุบล20 Nursing Schools 1.ศิริราชพยาบาล 2.รามา 3.มช. 4.สภากาชาด 5.วิทยาลัย พบาลบรมราชชนนี 6.มข. 7.มอ.
8.เกื้อการุณย์ 9.กองทัพบก 10.กองทัพอากาศ 11.กองทัพเรือ 12.พยาบาลตำรวจ 13.มศว. 14.พายัพ 15.มธ. ม.สยาม
16.มสธ. 17. 18.มิชชั่น 19.คริสเตียน 20.เซนหลุยส์20 Best Economics Schools 1.มธ. 2.จุฬา 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.หอการค้า 7.ม.กรุงเทพ 8.มอ. 9.มข. 10.มน.
11.เกริก 12.ม.ทักษิณ 13.วลัยลักษณ์ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.มสธ. 16.ม.ศรีปทุม 17.ม.พายัพ 18.ม.รังสิต 19. ราม
20.วงษ์ชวลิตกุล20 Best Law Schools in Thailand 1.มธ. 2.ราม 3.จุฬา 4.มสธ. 5.มช. 6.ม.ศรีปทุม 7.ธุรกิจบัณฑิตย์
8.ม.กรุงเทพ 9.มน. 10.มก. 11. มข. 12.มอ. 13.มมส. 14.มอบ. 15.ม.บูรพา 16.ม.สยาม 17.เอแบค 18.พายัพ
19.ม.ทักษิณ 20.เกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสอนภาษาแดจังกึม 1.มอ. 2.บูรพา 3.ม.มหาสารคาม7 อันดับ มหาวิทยาลัยสอนภาษาเยอรมัน 1.จุฬา 2.มธ. 3.มช. 4.ราม 5.มก. 6.ม.พายัพ 7.ศิลปากร21อันดับมหาวิทยาลัยที่ สอนภาษาญีปุ่นในไทย 1.จุฬ่า 2. มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ลาดกระบัง 6.มข. 7.บูรพา
8.ศิลปากร 9.มอ. 10.มศว. 11. ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.หอการค้า 14. ม.พายัพ 15. ม.ทักษิณ 16.เอแบค
17.ม.รังสิต 18.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19.ราชมงคลบพิตรภิมุขจักรวรรดิ 20.ราชมงคงเทคนิคกรุงเทพ
21.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 

loading...


โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 มิ.ย. 52 09:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,863 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,863 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง