รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลบ แก้ไข

 

ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปีการศึกษา  2552

 


                       

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา  2552  จำนวน 150  คน  (หญิง 130 คน, ชาย 20 คน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และรับรองต่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ  และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว  และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

6. มีสัญชาติไทย  ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

7. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

8. จะต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ

 

คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติทางการศึกษา

1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่และรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.  คะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6) 2.00

 

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นหญิงหรือชายโสด อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 มีนาคม  2552

2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก)

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษา  (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก)

4. มีคะแนน O-NET จากการสอบวัดความรู้ ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมีกลุ่มสาระ 5 กลุ่มดังนี้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ถ้าสาระการเรียนรู้วิชาใดได้ศูนย์ถือว่าวิชานั้นไม่มีคะแนน และถือว่ามีคะแนนสอบไม่ครบตามที่กำหนด

5. สามารถทำสัญญาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ก่อนเข้าศึกษา โดยขอให้ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก

6. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการศึกษาและความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ  โดยการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะ    ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

 

การสมัคร

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถกรอกใบสมัครโดยการ download ใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th  ซึ่งการสมัครมี 2 วิธีดังนี้

1.  สมัครทางไปรณีย์ ส่งธนาณัติทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จำนวน 100 บาท สั่งจ่ายไปรษณีย์ศิริราช 10702 ในนาม นางอารี บูรณกุล เท่านั้น พร้อมใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไปที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ถนนพรานนก  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม-ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 โดยถือตราประทับไปรษย์เป็นสำคัญ

2.  สมัครด้วยตนเอง  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัคร 100 บาท ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 ห้อง 343 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน –ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ )

   

   โดยต้องมีหลักฐานการสมัครดังนี้

 (1)  ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

 พยาบาล

 (2)  สำเนาเอกสารที่ต้องแนบมากับใบสมัครโดยผู้สมัครสอบเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับดังนี้

·       สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ

·       สำเนาใบระเบียนการศึกษา 1 ฉบับ

·   สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  สำหรับผู้ที่สอบก่อนปี พ.ศ.2552  หรือสำเนาบัตรที่นั่งสอบวัดความรู้  O–NET  สำหรับผู้ที่สอบไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ


สามารถ Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่  http://www.si.mahidol.ac.th/th/education/pdf/nu52.pdf


 

loading...


โดย chidlomrac ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 ธ.ค. 51 17:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 112,246 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 112,246 ครั้ง ตอบ 16 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Monkeywell Lanla
IP : 101.51.67.***
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ อ้างถึงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยบรมราชชนนีชลบุรีกับโรงเรียนนัสฐากิตการบริบาลเพื่อเข้ารับการศึกษาโครงการหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับเข็มเกียรติยศ โดยการนี้กำลังเปิดรับสมัครเพื่อผลิตบุคคลากรดังกล่าวหมดเขตการรับสมัครภายในวันที่20 กรกฎาคม 2555และเข้ารับการปฐมนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555
-ชาย/หญิง อายุ 16ปี-40ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ก.ศน.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลโดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง,จบหลักสูตร NA,หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย 60 ชั่วโมง
-ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์วิทยาลัยได้กำหนดไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ชรินทร รุ่งจรัส 088--4780428,085-4673528หรือ044-934147 โรงเรียนนัสฐากิตการบริบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย ปนิดา
IP : 110.164.241.***

โรงเรียน สยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์ ( Siam R N A Inter School)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  รุ่นที่ 2 ปี 2553  มี 2 หลักสูตร

1. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้  30 ท่านแรกมีส่วนลดพิเศษทันที 9,000 บาท จากค่าเทอมจริง

สวัสดิการที่โรงเรียนให้กับนักศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร

-หอพักฟรี , ชุดนักศึกษาฟรี ,ตำราเรียน อุปกรณ์การแพทย์

-อบรมหลักสูตรสอนแต่งหน้า,พัฒนาบุคลิกภาพ

-ค่าเล่าเรียนผ่อนจ่ายเป็นงวด ๆ ได้

-มีงานทำแน่นอน เงินเดือน 8,500 บาท ขึ้นไป

วุฒิบัตรที่ได้รับเมื่อจบการศึกษา

หลักสูตรการดูแลเด็ก และผู้สูงอายุได้รับประกาศณียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ

-สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช./มัธยมศุกษาปีที่ 6 ของ กศน. ได้ขณะทำงาน

-สามารถสมัครเข้าโครงการ Aupair นักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้

-ทำงานในโรงพยาบาลเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยบุรุษการพยาบาล/

ศูนย์การพยาบาลต่างๆและในคลินิกของแพทย์

-ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล/บริษัทดูแลสุขภาพ

-ทำงานในต่างประเทศตำแหน่งผู้บริบาลหลักฐานการสมัคร

รูปหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุดa

-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้า มี จำนวน 2 ชุด)

-สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา 2 ชุด

-ใบรับรองแพทย์ออกไม่เกิน 3 เดือน 2 ชุด

การสมัครเรียน

- สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์

9,11 ม. บ้านวรุณพร  ถ.รังสิต-นครนายก 54  ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 02-974-1126

ชื่อบัญชี บจก. สยาม เลิร์น นิ่ง แอนเน็กซ์ จะกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 292-1-29169-8

สาขา ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง2)สนใจติดต่อ พี่ฝนหรือพี่ปู โทร. 086-3386617, 02-9740924, 02-9740986  
ลบ แจ้งลบ
โดย ศิรินภา
IP : 125.26.138.***
ไม่บอกเลยว่าจบแล้วทำงานอะไร ที่ไหน
ลบ แจ้งลบ
โดย วิรัญญา
IP : 115.67.108.***

ถ้าไม่มีคะแนน O-NET เข้าเรียนไม่ได้หรอค่ะ จบ ปวช. มา เกรดเฉลี่ย 3.74

แต่ไม่ได้สอบ O-NET ไม่ทราบว่าเข้าเรียนได้รึเปล่าค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย สิริกร
IP : 125.27.60.***

ทำไมไม่เปิดโอกาศให้คน30ได้เรียนรู้ผู้ช่วยพยาบาลของรัฐบ้างทำงานด้านนี้เลยอยากเรียนเพิ่มความรู้ตัวเอง

ลบ แจ้งลบ
โดย sacooby_pam@hotmail.com
IP : 203.107.198.***
ไม่เห็นจะโหลดใบสมัครได้เลย ช่วยตอบหน่อย
ลบ แจ้งลบ
โดย JIN33thiamail.com
IP : 125.26.186.***
ทำมัยดาวโหลดใบสมัครไม่ได้เลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย duang_puy@hotmail.com
IP : 125.24.73.***
ดาวโหลดใบสมัครม่ายได้เลยยยย
ลบ แจ้งลบ
โดย buyna@hotmail.com
IP : 202.176.73.***
อยากทราบว่า ผู้ที่จบ กศน.มาสมัครเรียนได้ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง