รับตรง มอ. หาดใหญ่

ลบ แก้ไข

โครงการ"โควตาวิศวกรรมศาสตร์ มอ." >>> รับจำนวน 250 คน (1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2544 เท่านั้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ดังนี้ • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (คิดจากกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเคมี 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีววิทยา 4 หน่วยกิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (คิดจากกุล่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 (คิดจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต) (2) เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร (4) มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวนที่รับแบ่งเป็น 1. เรียนที่หาดใหญ่(ไม่แยกสาขาวิชา) 200 คน 2. เรียนที่ภูเก็ต(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 50 คน โครงการ"ทุนมงคลสุข" >>> รับจำนวน 100 คน (1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2544 เท่านั้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ดังนี้ • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 (คิดจากกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเคมี 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีววิทยา 4 หน่วยกิต รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 (คิดจากกุล่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต) • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 (คิดจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต) (2) เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆรวม 4 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 (3) ไม่เป็นโรคร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร (4) มีความประพฤติเรียบร้อย กำหนดการ รับสมัคร 22 มิ.ย. 52ถึง31 ก.ค. 52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 ส.ค. 52 สอบวัดความรู้ 23 ส.ค. 52 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 ก.ย. 52 ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งยืนยันสิทธิ์เอกสารส่งถึงคณะฯ ภายใน 30 ก.ย. 52 การสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองที่ http://www.eng.psu.ac.th หรือ http://info.eng.psu.ac.th/applicant โดยกรอกประวัติและผลการเรียนให้ครบถ้วนและชำระค่าสมัคร 75 บาท 2. ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ และชำระค่าสมัคร 150 บาท **ผู้สมัครทุกคนต้องส่งหลักฐานการสมัคร ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 (ยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์) การคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกผู้ที่สมัครเข้าโครงการ ตามเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ดังนี้ 1. เลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 2. กรณีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกจากผลคะแนนเฉลี่ย และผลการสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความพร้อมทางการศึกษาของผุ้สมัคร การชำระค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี "เงินผ่านบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์" เลขที่บัญชี 565-2-60461-6 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (1) ใบสมัคร(ตามแบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นผู้สมัครผ่าน Web Site) (2) สำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 (รวม 4 ภาคการเรียน) (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน (4) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา (5) สำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร
 

loading...


โดย RAC Hatyai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 52 09:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 62,585 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 62,585 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง