ราชภัฎพระนคร รับประเภทโควตาและสอบคัดเลือก

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทโควตา และสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2553 จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ วันนี้จนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ที่อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและที่ศูนย์บริการการศึกษา ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ถนนรามอินทรา กม. 10 ศูนย์บริการการศึกษา ณ รามสแควร์ ศูนย์บริการการศึกษาทุกแห่งสมัครที่มหาวิทยาลัยวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น.ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สมัครทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ www.pnru.ac.th จำนวน 2,790 คน

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
          คุณสมบัติทางด้านการศึกษา
          1.สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2. มีความประพฤติเรียบร้อย
          3. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงและหรือเป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง ฯลฯ
          4.ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาหลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ยกเว้นผู้ที่สมัครในหลักสูตรพุทธศาสตร์และปรัชญาบัณฑิต ๘ หลักสูตร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
          5.มีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา


          สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
          1. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่สมประกอบ อันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ครู
          2.มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
          3.ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
          4.มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00


          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูป 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          2.เอกสารแสดงผลการเรียน
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวผู้สมัคร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวอื่นใด ที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง


          การสมัคร
          -สมัครทางเว็บไซต์  ที่ www.pnru.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  หรือสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ 6 , 7 , 13 และ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

loading...


โดย RAC Hatyai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ธ.ค. 52 14:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,407 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,407 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง