ตารางสอบ GAT PAT (ปรับปรุงใหม่)

ลบ แก้ไข

เจาะลึกแนวข้อสอบ GAT PAT คลิ๊กเลย

 

 ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT / PAT ประจำปี พ.. 2552 เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายการครั้งที่ 1
(วัน / เดือน / ปี)
ครั้งที่ 2
(วัน / เดือน / ปี)
ครั้งที่ 3
(วัน / เดือน / ปี)
หมายเหตุ
รับสมัคร /ชำระค่าสมัครวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2551ทาง Website www.niets.or.th
ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
กรุงไทย และไทยพาณิชย์
ผู้สมัครตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2551วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2552วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2552ทาง Website www.niets.or.th
ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
กรุงไทย และไทยพาณิชย์
ผู้สมัครยื่นคำร้องขอ แก้ไขข้อมูลส่วนตัววันที่ 1 - 30 พ.ย. 2551วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2552 วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2552 ทางโทรสารหมายเลข               02-219-2996       
ประกาศสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบวันที่ 5 ก.พ. 2552 เป็นต้นไป วันที่ 5 มิ.ย. 2552 เป็นต้นไปวันที่ 5 ก.ย. 2552 เป็นต้นไป ทาง Website www.niets.or.th
สอบ GAT / PAT วันที่ 7 – 15 มี.ค. 2552วันที่ 4 – 12 ก.ค. 2552วันที่ 10 – 18 ต.ค. 2552 ทาง Website www.niets.or.th
ประกาศผลการสอบ วันที่ 30 พ.ค. 2552วันที่ 30 ก.ย. 2552วันที่ 30 ธ.ค. 2552ทาง Website www.niets.or.th

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา 
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา 
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2552)

วันสอบ เวลา รหัสและชื่อวิชา 
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 255209.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

ความหมาย
GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย
- ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน
- ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

**สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**
PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test)
ประกอบด้วย
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)
**สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**


การสมัครสอบ o­nline
วิธีการสมัคร o­nline
1) เข้าเว็บไซต์ สทศ.
www.niets.or.th
2) Click ที่ Menu “เข้าระบบ GAT / PAT” หรือเข้าตรงได้ที่ http://www.gatpat.niets.or.th
3) Click เลือก Menu “สมัครสอบ”
จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร**)


วันที่รับสมัคร
การสอบ GAT และ PAT ในปี พ.ศ.2552 ทั้ง 3 ครั้ง (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม) รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2551 รับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

ค่าสมัคร
รายวิชาละ 200 บาท ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

คะแนนของการสอบ GAT/PAT มีอายุความ 2 ปี (นับจากวันที่ทำการสอบในแต่ละครั้ง)

กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ประกาศคะแนนสอบครั้งนั้น

ผู้มีสิทธิ์สอบ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

 

* กรณีนักเรียนชั้น ม.6 ที่พลาดการเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2552 และประสงค์จะสอบ GATและ PAT ในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2552 ให้ยื่นคำร้องมาที่ สทศ.
* ในปี พ.ศ.2553 เป็นต้นไป การสอบ GAT และ PAT สำหรับเดือนมีนาคม จะสอบต้นเดือน เพื่อให้สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทันการสมัคร Admissions กลาง

 

ที่มา http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=120&post_id=27658

 

loading...


โดย racpin9 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 พ.ย. 51 17:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,866 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,866 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง