ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 : ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) ภาคปกติ

ลบ แก้ไข

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 : ระบบรับตรง(เพิ่มเติม)

            ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นสมควรประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มจากที่กำหนด ไว้เดิม ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ  

ลำดับที่

หลัก สูตร

สาขา วิชา

จำนวน รับ

1

นิติศาสตรบัณฑิต                   

นิติศาสตร์ (สอบวิทยาศาสตร์)

60

นิติศาสตรบัณฑิต                   

นิติศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์)

นิติศาสตรบัณฑิต                   

นิติศาสตร์ (สอบสังคมศึกษา)

2

บัญชีบัณฑิต                  

การบัญชี (สอบวิทยาศาสตร์)

20

บัญชีบัณฑิต                  

การบัญชี (สอบคณิตศาสตร์)

3

เศรษฐศาสตรบัณฑิต            

เศรษฐศาสตร์ (สอบวิทยาศาสตร์)        

20

เศรษฐศาสตรบัณฑิต          

เศรษฐศาสตร์ (สอบคณิตศาสตร์)        

4

บริหารธุรกิจบัณฑิต   

บริหาร ธุรกิจ (สอบวิทยาศาสตร์)

40

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ (สอบคณิตศาสตร์)

5

บริหารธุรกิจบัณฑิต              

การจัดการการท่องเที่ยว (สอบวิทยาศาสตร์)

40

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการการท่องเที่ยว (สอบคณิตศาสตร์)

6

บริหารธุรกิจบัณฑิต              

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

(สอบวิทยาศาสตร์)

40

บริหารธุรกิจบัณฑิต                 

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

(สอบคณิตศาสตร์)

7

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

30

8

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

30

9

วิทยาศาสตรบัณฑิต               

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

30

10

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

40

11

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

40

12

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

50

13

วิทยาศาสตรบัณฑิต              

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     

35

14

วิทยาศาสตรบัณฑิต                

วิทยาการคอมพิวเตอร์

25

15

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15

16

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  

25

17

วิทยาศาสตรบัณฑิต                

วิศวกรรมซอฟต์แวร์   

25

18

วิทยาศาสตรบัณฑิต             

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

25

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต           

เทคโนโลยีการอาหาร

30


 loading...


โดย rac-songkhla ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 เม.ย. 53 11:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,475 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,475 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง