คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำ 2553

ลบ แก้ไข

ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 64 คน จำแนกตามประเภทการรับ 2 ประเภท ดังนี้ 1.1 วิธีรับตรง โควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นผลิตพยาบาลชุมชน ตามโครงการผลิตพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน จำนวน 38 คน เป็นการรับนักศึกษาตามความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร โดยหน่วยงานนั้น ๆ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เพื่อผลิตพยาบาลของชุมชนให้กับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขั้นตอนการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การตัดสิน ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด อนึ่ง สำหรับการกำหนดพื้นที่ ให้บริการ 4 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เป็นพื้นที่เป้าหมายเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการผลิตพยาบาลชุมชนในระยะ แรก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มความร่วมมือกับพื้นที่อื่นๆ ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 1.2 วิธีรับตรงทั่วไป จำนวน 26 คน เป็นการรับนักศึกษาจากทุกจังหวัด ที่สนใจในวิชาชีพพยาบาลเพื่อสร้างความหลากหลายของผู้เรียน และเป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ในวันสมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 2.2 มีผลการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิชาสังคม และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป)และ PAT2 (วิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์) โดยที่แต่ละรายวิชาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 2.3 สำหรับผู้สมัครโควตาความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นผลิตพยาบาลชุมชน เป็นผู้มีภูมิลำเนาตาม ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอ/ท้องถิ่น 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 2.4.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.4.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 2.4.3 โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.4.4 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้) 2.4.5 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพเวชกรรม 2.4.6 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพ ต่ออวัยวะอย่างถาวร 2.4.7 ภาวะไตวายเรื้อรัง 2.4.8 ติดสารเสพติดให้โทษ 2.4.9 ตาบอดสี 2.4.10 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ‐ สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง ‐ สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว ‐ ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 2.4.11 หูหนวกหรือหูตึง 2.4.12 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้ 2.5 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 – 2.5 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวเข้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป คุณสมบัติอื่นๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มิได้ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของแต่ละสถาบัน การตัดสินของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 3.การสมัครคัด เลือกเข้าศึกษา (ระหว่าง วันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2553) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ได้กำหนดระยะเวลาในการรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2553 อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ website งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ที่ www.entry.ubu.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ) 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทาง website งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ที่ www.entry.ubu.ac.th และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 5. การ ทดสอบสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จะดำเนินการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ อาคารสถาบันประสานงานเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 loading...


โดย rac-songkhla ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 53 14:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,369 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,369 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อยู่ดีดีก้อโสด อยู่โสดๆก้อดี
IP : 61.19.66.***
อยากเรียนมากค่ะ
แต่กลัวสอบไม่ได้
ลบ แจ้งลบ
โดย สุพิชชา
IP : 110.49.242.***
ม.อุบลเปิดรับนักศึกษาวันไหนค่ะ

ช่วยบอกด้วยอยากเรียนมากค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ไพรทอง โสพัฒน์
IP : 49.48.88.***
หนูอยากเรียนพยาบาลศาสตร์ม.อุบลจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะบอกหน่อย
ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.จุฑามาศ
IP : 58.8.170.***
ม.อุบล คณะพยาบาลรับตรงอย่างเดียวหรอกค่ะ

เรียนสายอาชีพมาไม่รับหรอกค่ะ

หนูอยากเรียนต่อม.อุบลมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวศิตานันท์ วรรณเสน
IP : 1.47.243.***
อยากเข้าคณะพยาบาล ม.อุบลขอให้หนูเข้าได้ด้วยเทอญ
ลบ แจ้งลบ
โดย อมรรัตน์
IP : 119.31.78.***
อยากเรียนพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลจังเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง