รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ลบ แก้ไข
รับตรง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 

รับตรง นักเรียนพยาบาลทหา
 

กำหนดการรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ
- ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 30 คน เพศชาย จำนวน 6 คน
- ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 20 คน

 


คุณสมบัติ
1.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชา พื้นฐาน 39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2 เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2543)

3 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปูุหรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่ สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหาร ประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4 มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการ ทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล สำหรับเพศหญิง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร สำหรับเพศชาย น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร และ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร 


เกณฑ์การคัดเลือก
- คะแนนวิชาการ
ใช้คะแนน 4 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) ความถนัดทาง วิชาชีพ (Professional Aptitude Test) วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์: PAT2) และผลการสอบทางการศึกษา แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

- การตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบพิเศษ


ค่าสมัคร 
350 บาท 


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ธารา อิสสระ (พี่แฮนด์)
facebook : P'Hand Thara
twitter :P'Hand Thara
 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ธ.ค. 59 14:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,373 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,373 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง