รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข
รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2561


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร
วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่9 เมษายน 2561


จำนวนที่เปิดรับ
จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา โดยทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จำนวน 40 คน และทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน


คุณสมบัติ
1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2 เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2541 - 2544)
3 มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้สำหรับผู้สมัครที่มีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย
4 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัมมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร


เกณฑ์การคัดเลือก
1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)
2 ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 - 05 โดยใช้ผลการสอบของปีการศึกษา 2559 หรือ 2560
3 ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2560 - 2561
4 ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ผลการสอบระหว่าง ปี 2560 - 2561


ค่าสมัคร 
350 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ 
 คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ม.ค. 61 13:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,992 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,992 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง