ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด็กไทย TCAS รอบ 3 ปี 2561

ลบ แก้ไข
ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด

ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด


ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด


ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด


ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด


ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด


ทปอ. เผย 14 คำถามคาใจ เด
 

จากประเด็นคำถามและความกังวลของนักเรียนระมัธยมศึกษาที่กำลังสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบ  3 ผ่านระบบ TCAS ทปอ. จึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตเพื่อคลายความกังวลให้นักเรียน ให้มีแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดจำนวน 14 ข้อดังนี้
 
ถาม:     ประกาศสมาคม ทปอ.ฉบับที่ 3/2561 การจัดการรอบการยืนยันสิทธิ์ เป็นอย่างไร
ตอบ :      เป็นการเพิ่มโอกาสของรอบ 3 ให้นักเรียนได้มีการยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่สมัครได้ 2 ครั้ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเติมเต็มจำนวนที่นั่งตามประกาศให้ครบถ้วน เกิดผลดีกับนักเรียนที่สามารถยืนยันสิทธิ์และตัดสินใจเลือกสาขาวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบ 3 ได้สองครั้ง
 
ถาม:     Clearing house (CH) CH3/1 และ CH 3/2 เป็นอย่างไร
ตอบ :      CH 3/1 เป็นการยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ตามปฏิทินเดิม ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561  หลังจากนั้น ทปอ.จะแจ้งจำนวนที่นั่งว่างให้แต่ละมหาวิทยาลัย/สาขาวิชาทราบ เพื่อส่งรายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติมกลับมาเข้าระบบเคลียร์ริงเฮ้าส์ครั้งที่ 2  นักเรียนที่พลาดโอกาสใน CH 3/1 (สมัครไม่ติด) จะมีโอกาสได้รับการประกาศรายชื่อ (สมัครติด) เพื่อยืนยันสิทธิ์ CH 3/2
 
ถาม:     แล้วต้องสมัครเพื่อ CH3/2 ใหม่อีกครั้งไหม
ตอบ :      ไม่ต้องสมัครใหม่ ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ยุ่งยาก มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาจะใช้ข้อมูลเดิมที่นักเรียนยื่นในรอบ 3 มาบริหารจัดการให้เลย นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบในระบบ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 แล้วพบรายชื่อติดที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาไหน ให้รีบยืนยันสิทธิ์ได้ถ้าคิดว่าเป็นสาขาวิชาที่ใช่คณะที่ชอบ 
 
ถาม:     เกณฑ์การพิจารณา CH 3/2 เปลี่ยนแปลงไหม
ตอบ :      ไม่เลย มหาวิทยาลัย/สาขาใช้เกณฑ์เดิมทุกประการ จำนวนก็จะเรียกตามเป้าหมายรวมที่ประกาศไป เช่น CH 3/1 ยืนยันสิทธิ์ไป 20 คนจากเป้าหมาย 30 คน มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาอาจประกาศเพิ่ม 10-12 คนแล้วแต่ความต้องการของมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา   
ถาม:     อยากทราบคะแนนต่ำสุดของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก
ตอบ :      การคัดเลือกในรอบ 3 เป็นการรับตรงของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ดังนั้นการกำหนดเกณฑ์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ การประกาศใดๆเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ที่จะดำเนินการ นักเรียนต้องติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย/สาชาวิชาที่สมัครว่ามีประกาศหรือไม่
 
ถาม:     จำนวนสาขาวิชาใน CH3/2 จะยังคงจำนวนที่ 4 สาขาวิชาไหม
ตอบ :      เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน จะใช้ตัวอย่างในการอธิบายดังนี้ นักเรียนเลือก 4 สาขาวิชา คือ A, B , C และ D ในกรณีที่ประกาศยืนยันสิทธิ์  CH 3/1 นักเรียนได้ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา A และ C แต่นักเรียนไม่ใช้สิทธิ์ เพราะต้องการตัดสินใจใน CH 3/2  ดังนั้นใน CH 3/2 นักเรียนจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสาขาวิชาที่เหลือคือสาขาวิชา B และ D เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนพลาดทั้ง 4 สาขาวิชาใน CH 3/1 นักเรียนอาจจะมีโอกาสได้รับการประกาศชื่อทั้ง 4 สาขาวิชาใน CH 3/2 ก็เป็นไปได้
 
ถาม:     จะมีการเรียก CH 3/3 และ CH 3/4 เพิ่มเติมอีกหรือไม่
ตอบ :      ไม่มีแน่นอน เพราะจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาประกาศทั้งสองครั้งน่าจะใกล้เคียงกับ เป้าหมายแล้ว จำนวนที่ยังอาจไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัย/สาขาวิชาจะนำมาเพิ่มเติมในรอบ 4 Admission
 
ถาม:     ถ้าไม่มีชื่อติดทั้ง CH 3/1 และ CH 3/2 จะต้องทำอย่างไร
ตอบ :      เตรียมตัวสมัครรอบ 4 Admission ได้เลย  รับสมัคร 12-16 มิถุนายน 2561 นักเรียนศึกษาระเบียบการรับสมัคร ตารางองค์ประกอบ และเกณฑ์ได้จากหน้า website ของ TCAS ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 
ถาม:     การสอบสัมภาษณ์ จาก CH 3/1 และ CH 3/2 พร้อมกันไหม
ตอบ :      นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก CH 3/1 และ CH 3/2  เป็นนักเรียนที่สมัครในรอบ 3 ด้วยเกณฑ์เดียวกัน แม้ว่าจะมีการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่จะได้รับการสัมภาษณ์ในวันที่  10-11 มิถุนายน 2561 พร้อมกัน  โดยให้ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
 
ถาม:     การบริหารจัดการโดยการเพิ่ม CH 3/2 ใครได้ประโยชน์บ้าง
ตอบ :      เรียกว่า win win ได้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักเรียนที่พลาดการได้รับเลือกใน CH 3/1  จะไม่ต้องรอไปสมัครในรอบ 4 นักเรียนจะมีโอกาสได้รับการประกาศชื่อใหม่ในช่วงเวลาประมาณ 2-3 วันเท่านั้น และยืนยันสิทธิ์ได้ทันที่ ก็มีที่นั่งเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยก็ได้นักศึกษาคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และเข้ามาครบตามจำนวนเป้าหมาย
 
ถาม:     ถ้าได้รับผลกระทบจากประกาศการขยายเวลา เช่นต้องไปต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร
ตอบ :      ให้ปฏิบัติตามประกาศสมาคม ทปอ. ฉบับที่ 2/2561 ซึ่งการทำคำร้องได้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว และทปอ. ได้ประสานมหาวิทยาลัยให้นักเรียนได้รับการสัมภาษณ์ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดจากมหาวิทยาลัย/คณะวิชาที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก
 
ถาม:     ทำไมรอบ 3 จัดลำดับการเลือกไม่ได้
ตอบ :      รอบ 3 คือ การรับตรงอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย ทปอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร การยืนยันสิทธิ์ และการประกาศผล  ส่วนการกำหนดองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นอิสระของมหาวิทยาลัย จึงมีความแตกต่างกันของคะแนน เมื่อต่างมหาวิทยาลัยต่างคัดเลือก จึงไม่สามารถนำมาจัดลำดับได้
 
ถาม:     ทำไมรอบ 4 จึงจัดลำดับการเลือกได้
ตอบ :      รอบ 4 องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นการกำหนดร่วมกันของกลุ่มสาขาวิชา 10 กลุ่มองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกคือ GPAX หรือ เกรด 6 เทอม คะแนน O-NET และคะแนน GAT/PAT ซึ่งแต่ละคณะจะกำหนดสัดส่วนคะแนนตามข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ดูได้จาก http://tcas.cupt.net/factor.php  ในรอบนี้ ทปอ. จัดการประมวลผลเอง จึงสามารถจัดลำดับได้ 
ถาม:     ค่าสมัครรอบ 3 ถ้าสมัครทั้ง 4 สาขาวิชาเป็นเงิน 900 บาท ไปไหนบ้าง
ตอบ :      ค่าสมัครสอบในรอบ 3 มีการจัดสรรให้มหาวิทยาลัย/สาชาวิชาละ 200 บาท ค่าสมัครส่วนนี้มหาวิทยาลัย/สาขาวิชานำไปใช้ในกระบวนการคัดเลือก การประกาศผล การสัมภาษณ์ และอื่นๆ ที่เหลือ 100 บาท นำมาใช้ในการบริหารจัดการส่วนกลาง ในการจัดทำระบบสมัครรวม การยืนยันสิทธิ์ การประกาศผล และอื่นๆ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/
 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 มิ.ย. 61 15:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,354 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,354 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง