ระเบียบการรับตรง

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัย
คณะ - สาขา
ระยะเวลา
รายละเอียด
แม่โจ้9 สาขา (ปวส./ปวท.)ถึง 3 ธ.ค. 52
แม่โจ้สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรถึง 26 ก.พ. 53
แม่โจ้สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมถึง 30 ก.ย. 52
แม่โจ้คณะสารสนเทศและการสื่อสารถึง 18 ก.พ. 53
ธรรมศาสตร์(โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง)15 - 29 ก.ย. 52
ธรรมศาสตร์(โครงการรับตรง)15 - 29 ก.ย. 52
ลาดกระบังฯสถาปัตยกรรมศาสตร์1 ก.ย. - 9 ต.ค. 52
ลาดกระบังฯเทคโนโลยีการเกษตร20 ส.ค. - 9 ต.ค. 52
ขอนแก่นการรับเข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์-
เกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์16 พ.ย. -15 ธ.ค. 52
ธรรมศาสตร์(โครงการเรียนดีในชนบทและเขตเมือง)1 - 11 ก.ย. 52
ศิลปากร(โครงการเพชรสนามจันทร์)17 ส.ค. - 30 ก.ย. 52
ศิลปากร(โครงการ พสวท.)17 ส.ค. - 30 ก.ย. 52
มหิดลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3 ส.ค. - 2 ต.ค. 52
ศิลปากรเภสัชศาสตร์17 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
ราชมงคลสุวรรณภูมิ(โควตา)3 ส.ค. - 30 พ.ย. 52
ราชมงคลล้านนา(รับตรง)1 ธ.ค. 52 - 5 ก.พ. 53
ราชมงคลล้านนา(โควตาภายใน)4 พ.ย. 52
ราชมงคล้านนา(17จังหวัด ภาคเหนือ)1 - 30 ก.ย. 52
ราชมงคลธัญบุรีทุกคณะ3 - 20 ส.ค. 52
ธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์15 - 19 ก.ย. 52
ศิลปากรทุกคณะ(28 จังหวัด)17 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
อุบลราชธานีทุกคณะ10 .. - 25 .. 52
แม่ฟ้าหลวงทุกคณะถึง 7 .. 52
นราธิวาสราชนครินทร์แพทยศาสตร์ 3 จังหวัดถึง 31 .. 52
สงขลานครินทร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมถึง 1 .. 52
ศิลปากรจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์-
พระนครเหนือเทคโนโลยีและการจัดการ/อุตสาหกรรมเกษตร27 ก.ค. - 11 ก.ย. 52
มหิดลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์3 ส.ค. - 29 ส.ค. 52
3 ส.ค. - 21 พ.ย. 52
3 ส.ค. - 20 ก.พ. 53
ศิลปากรมัณฑนศิลป์10 ส.ค. - 20 ก.. 52
มหาสารคามทุกคณะ3 - 28 ส.ค. 52
เชียงใหม่โครงการพิเศษต่างๆ1 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
กสพท.แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์1 - 31 ส.ค. 52
เทคโนโลยีสุรนารีแพทยศาสตร์ (กระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน)3 ก.ค. - 20 ส.ค. 52
เทคโนโลยีสุรนารีพยาบาลศาสตร์3 ก.ค. - 20 ส.ค. 52
สงขลานครินทร์ปฏิทินรับสมัครฯนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้2 -  8 ก.ย. 52
สงขลานครินทร์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีถึง 21 ส.ค. 52
ศิลปากรวิศวกรรมอุสาหการ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์13 ก.ค. - 9 ต.ค. 52
ขอนแก่นช่องทางการรับแพทยศาสตร์-
ขอนแก่นแพทยศาสตร์,ทันตแพทศาสตร์ (3 โครงการ)29 มิ.ย. - 20 ก.ค. 52
ขอนแก่นแพทยศาสตร์ (15 จังหวัดภาคอีสาน)3 ส.ค. - 24 ส.ค. 52
เทคโนโลยีฯสิริธร (มธ.)(ผลการเรียนดีเลิศ)3 ส.ค. - 15 ก.ย. 52
เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น3 คณะ (โควตาโรงเรียน)25 มิ.ย. - 5 ต.ค. 52
เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น3 คณะ (ทุนการศึกษา)1 ส.ค. - 22 พ.ย. 52
บูรพาปฏิทินรับสมัครฯ (รับตรงทั่วประเทศ)17 ส.ค. - 13 ก.ย. 52
16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 52
บูรพาปฏิทินรับสมัครฯ (12 จังหวัด ภาคตะวันออก)17 ส.ค. - 13 ก.ย. 52
16 พ.ย. - 16 ธ.ค. 52
แม่ฟ้าหลวงโควต้า 17 จังหวัด ภาคเหนือถึง 4 ก.ย. 52
ศิลปากรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์6 ก.ค. - 28 ส.ค. 52
มหิดลโควต้า3 ส.ค. - 30 ก.ย. 52
วลัยลักษณ์แพทย์ชนบท1 ก.ค. - 1 ก.ย. 52
แม่โจ้(แพร่)
4 ปี (เทียบเข้าเรียน)
โควต้า
ถึง 30 พ.ย. 52
ถึง 30 พ.ย. 52
พระจอมเกล้าธนบุรี
คัดเลือกตรง + ทุนเพชรพระจอมเกล้า
โควต้า
-
1 ก.ค. - 28 ส.ค. 52
สงขลานครินทร์คณะพาณิชยศาสตร์ (โควตา ม.อ. ตรัง)1 ก.ค. - 28 ส.ค. 52
สงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนมงคลสุข)ถึง 31 ก.ค. 52
สงขลานครินทร์ณะวิศวกรรมศาสตร์ (โควตา ม.อ.)ถึง 31 ก.ค. 52
ศรีนครินทรวิโรฒ3 โครงการ22 มิ.ย. - 23 ส.ค. 52
เทคโนโลยีสุรนารีโควตา และ สอวน.1 - 20 ส.ค. 52
วลัยลักษณ์5 โควตา1 ก.ค. - 16 ธ.ค. 52
ขอนแก่น
ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง
สาขาต่างๆที่เปิดรับ
-

สงขลานครินทร์

ปฏิทินดำเนินการ โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้-
ธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
27 เม.ย. - 10 พ.ค. 52
25 พ.ค. - 8 มิ.ย. 52

20 ก.ค. - 26 ก.ค. 52
17 ส.ค. - 23 ส.ค. 52
จุฬาลงกรณ์
(แบบปกติ)
16 - 30 พ.ย. 52
จุฬาลงกรณ์
(แบบพิเศษ)
- สหเวชศาสตร์
- อักษรศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์( 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- วิศวกรรมศาสตร์ (อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ฯ)
- วิศวกรรมศาสตร์ (โอลิมปิกวิชาการ)
- วิทยาศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- สัตวแพทยศาสตร์
- ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
- ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
- นักเรียนจากชนบท
- นักเรียนจากชนบท (เพิ่มเติม)
1 - 15 ส.ค. 52
16 - 31 พ.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
16 - 31 พ.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
1 - 15 ส.ค. 52
16 - 31 พ.ค. 52
ถึง 15 ส.ค. 52
ถึง 15 ส.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
(รอบแรก)
18 พ.ค. - 10 ก.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
- สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
(รอบสอง)
15 มิ.ย. - 28 ส.ค. 52
ศิลปากร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
25 พ.ค. - 3 ก.ค. 52
ศิลปากร
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
25 พ.ค. - 14 ส.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- โอลิมปิวิชาการ
25 พ.ค. - 14 ส.ค. 52
ศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 loading...


โดย หนมปัง ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ส.ค. 52 08:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 14,630 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 14,630 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง