รับสมัครนายร้อยตำรวจชาย

ลบ แก้ไข

รับสมัคร นักเรียนนายร้อยตำรวจชาย รับราชการอย่างน้อย 1 ปี สอบข้อเขียนวันที่ 4 กุมภา 52 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า สูง160 รอบอก 77 cm ขึ้นไปบิดา มารดา สัญชาติไทย ไม่ความเสื่อมเสียทางเพศ จนได้เสีย มีภรรยา ไม่เคยต้องโทษ ใดๆ เป้นชายไทย รายละเอียดเพิ่มเติ่ม http://www.rpca.ac.th/doc/102056.pdf หรือจะมาขอคำปรึกษาที่http://sanookiss.hi5.com ก็ได้นะค่ะ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะทำการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2552โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. จำนวนที่รับ รับจากข้าราชการตำรวจ จำนวน 40 นาย 2. พื้นความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกที่สอบข้อเขียน (4กุมภาพันธ์2552) 2.2 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 2.3 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 2.4 เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้น พอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย 2.5 มีขนาดร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร 2.6 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (นับปีชนปี) 2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องหรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกถอนทะเบียน หรือพ้นจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้อ 62.3 หรือ ข้อ 62.4 หรือไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทำความผิดหรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย 2.9 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ตาม ผนวก ก ในระเบียบการและวิธีรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น 2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น 2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากองค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ 2.14 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ 2.15 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใดๆ 2.16 ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี หรือผู้ที่ทางราชการไม่รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุน หรือผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการฐานหย่อนความสามารถ เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในการทดลองปฏิบัติราชการ 2.17 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยผู้บังคับบัญชารับรองความประพฤติ 2.18 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 2.19 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 2.20 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2.21 ในรอบ 12 เดือนที่แล้วมาถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์ 2.22 ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พื้นความรู้ คุณสมบัติและความประพฤติดังกล่าวนี้ ถ้าปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็ตาม จะต้องถูกออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจทันที 3. ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเติม 3.1 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือสูญหายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากปฏิบัติราชการ หรือช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู 3.2 เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ หรือตนเองได้รับเหรียญกล้าหาญ 3.3 เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชา หรือครูอาจารย์โรงเรียนตำรวจ หรือสถานศึกษาอื่นใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหลักฐานลงประวัติว่าได้สอนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และปีหนึ่งต้องทำการสอนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 3.4 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ กรณีตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 3.3 เพิ่มให้ 25 คะแนน กรณีตามข้อ 3.4 เพิ่มให้ 10 คะแนน การคิดคะแนนเพิ่มพิเศษตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 3.3 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์หลายกรณีให้ได้รับกรณีเดียว และเมื่อรวมกับข้อ 3.4 แล้วไม่เกิน 35 คะแนน โดยให้นำคะแนนที่ได้รับเพิ่มพิเศษนี้ไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียนก่อนประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 4. วิธีสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5. วัน เวลา และสถานที่ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2550 (เว้นวันหยุดราชการช่วงปีใหม่) ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 5.1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5.2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 1 - 9 6. หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร 6.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้สมัครพร้อมระเบียบการ 6.2 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง แต่งเครื่องแบบไม่สวมหมวก ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 7 รูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นสมัคร 6.3 สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1-ป) หรือหนังสือรับรองผลการเรียน(รบ.5-ป) ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ทางราชการออกให้และรับรองสำเนาถูกต้องไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครของผู้สมัคร 6.5 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ หรือสำเนาหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา สำเนาเอกสารในข้อ 6.3 – 6.5 ให้นำฉบับจริงไปแสดงควบคู่กันด้วย หลังจากกรรมการรับสมัครตรวจสอบฉบับจริงกับสำเนาเรียบร้อยแล้วจะคืนฉบับจริงให้ กรรมการจะไม่รับสมัครหากไม่นำฉบับจริงไปแสดงและถ้าผู้สมัครมอบฉบับจริงไว้ให้หากเกิดการสูญหายกรรมการจะไม่รับผิดชอบ ข้อความสำคัญในเอกสาร หรือหลักฐานทุกฉบับที่นำไปยื่นในวันสมัครต้องถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิดของผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา อักษร สระ ตัวสะกด การันต์ เป็นต้น หากไม่ตรงกันต้องนำเอกสารที่ทางราชการออกให้ไปแสดงประกอบยืนยัน 7. หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นเพิ่มเติมในวันแรกที่สอบพลศึกษา ผู้สมัครทุกคนที่มีชื่อในประกาศซึ่งเป็นผู้สอบได้รอบแรก (ข้อเขียน) ต้องนำหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ไปยื่นเพิ่มเติมในวันแรกที่สอบพลศึกษาภายในเวลา 16.30 น. หากไม่นำไปยื่นจะถูก ตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ และไม่มีการผ่อนผันให้หากหลักฐานไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง 7.1 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ทางราชการออกให้และรับรองสำเนาถูกต้องไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร ของบิดามารดาผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และหากผู้สมัครมีบิดามารดาที่ชื่อสกุลไม่ตรงกัน หรือชื่อสกุลของบิดามารดาแสดงว่าน่าจะเป็นชื่อสกุลของชาวต่างประเทศ ต้องนำสำเนาหลักฐานที่ทางกระทรวงมหาดไทยรับรองการเป็นบิดามารดา หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดไปแสดง 7.2 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำสำเนาใบมรณบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นของทางราชการไปแสดงสัญชาติของบิดา มารดา 7.3 ในกรณีที่ปู่หรือตาเป็นคนต่างด้าว ต้องนำสำเนาหลักฐานใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือสำเนาหลักฐานทางทหารของบิดา หรือสำเนาใบสูติบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจาก นายทะเบียนว่าบิดา มารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแสดงด้วย 7.4 สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร ในกรณีที่ไม่มีสูติบัตรให้นำหนังสือรับรองการเกิดจากอำเภอหรือเขต ซึ่งปรากฏ วัน เดือน ปีเกิด และชื่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดไปแสดง 7.5 สำเนาหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษตามข้อ 3 (ถ้ามี) 7.6 หนังสือรับรองพื้นความรู้ คุณสมบัติ และผลการสืบความประพฤติ ตามแบบในผนวก จ. ที่ผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าผู้กำกับการหรือเทียบเท่าได้รับรองแล้ว สำเนาเอกสารทุกฉบับให้นำฉบับจริงไปแสดงควบคู่กันด้วย (ยกเว้นเอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ตามแบบในผนวก ง. และตามข้อ 7.6 กรรมการจะยึดฉบับจริงไว้) หลังจากกรรมการรับหลักฐานได้ตรวจสอบฉบับจริงกับสำเนาเรียบร้อยแล้วจะคืนฉบับจริงให้ หากไม่นำฉบับจริงไปแสดงจะไม่มีการผ่อนผันให้ และถ้าผู้สมัครมอบฉบับจริงไว้ให้ หากเกิดการ สูญหายกรรมการรับสมัครจะไม่รับผิดชอบ ข้อความสำคัญในเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่นำไปยื่น ต้องถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิด ของผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุลของผู้สมัครและบิดามารดา อักษร สระ ตัวสะกด การันต์ เป็นต้น หากไม่ตรงกันต้องนำเอกสารที่ทางราชการออกให้ไปแสดงประกอบยืนยัน หากไม่นำไปแสดงจะไม่มีการผ่อนผันให้ 9. การสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้.- 9.1 การสอบรอบแรก เป็นการสอบข้อเขียน วิชาที่สอบได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้.- 9.1.1 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา ท.401,ท.402, ท.503, ท.504, ท.605, ท.606 9.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา ว.421,ว.021, ว.022, ว.023, ว.024, ว.025, ว.431, ว.031, ว.032, ว.033, ว.034, ว.035 9.1.3 วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา ค.011,ค.012, ค.013, ค.014, ค.015, ค.016 9.1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ขอบเขตตามเนื้อหารายวิชา อ.017,อ.018, อ.019, อ.0110, อ.0111, อ.0112 9.2 การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ สอบพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ วัดขนาดร่างกาย เป็นการสอบไม่มีคะแนน ถือเกณฑ์ ได้-ตก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.- 9.2.1 การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ เป็นการตรวจสุขภาพและตรวจโรค ซึ่งต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการและวิธีรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร ตามวันเวลาที่กำหนด ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ ถือเป็นเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดง 9.2.2 การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 2 ประเภท คือ (1) วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร ใช้เวลา 4 นาที จากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย ถ้าวิ่งไม่ถึงหรือออกนอกลู่วิ่งก่อนครบกำหนดระยะทาง หรือทำเวลาเกินกว่ากำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก (2) ว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร ใช้เวลา 1 นาที 20 วินาที จากจุดเริ่มต้นจนถึงผู้สอบใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระซึ่งเป็นเส้นชัย ผู้ที่ว่ายไม่ถึงหรือทำเวลาเกินกว่าที่กำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตก ผู้สมัครจะต้องสอบพลศึกษาตาม (1) และ (2) ทั้งสองอย่างให้ผ่าน จึงจะถือว่าสอบพลศึกษาได้ ผู้ที่สอบพลศึกษาตกจะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนข้อเขียนที่สอบได้ 9.2.3 การสอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผลการสอบถือเกณฑ์ “ได้ ” หรือ “ ตก ” เท่านั้น ผู้ที่สอบตกหมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่คำนึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียนที่ได้ ในวันสอบสัมภาษณ์จะทำการวัดขนาดร่างกายของผู้สมัครด้วย หากผู้สมัครมีร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ จะหมดสิทธิสอบสัมภาษณ์ทันที 10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 10.1 การประกาศผลสอบรอบแรก โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะคัดเลือกผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านจากผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับไว้ตามจำนวนที่ต้องการ ถ้ามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้เปรียบเทียบคะแนนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขลำดับสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรอบสอง โดยประกาศเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ (พร้อมแจ้งลำดับที่สอบได้) 10.2 การประกาศผลสอบรอบสุดท้าย โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะคัดเลือกผู้ที่สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจได้ จากผู้ที่สอบรอบสองผ่านโดยถือคะแนนรวมสูงสุด (คะแนนสอบข้อเขียน รวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)) ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ ถ้ามีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนสูงกว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่า ถ้ายังได้คะแนนข้อเขียนเท่ากันอีก ให้เปรียบเทียบคะแนนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ ผู้ที่ได้รับเลขลำดับสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า แล้วประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยประกาศเรียงตามรหัสประจำตัวสอบ (พร้อมแจ้งลำดับที่สอบได้) และประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับที่สอบได้ไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อเรียกเข้าแทนผู้สละสิทธิ 11. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 11.1 ค่าสมัครสอบคนละ 100 บาท 11.2 ค่าตรวจร่างกาย ตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ในกรณีที่แพทย์ต้องตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจธรรมดา ผู้รับการตรวจจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 12. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ดูได้จากระเบียบการและวิธีรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ขายพร้อมกับใบสมัครที่ผู้สมัครจะต้องซื้อไปทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง 13. คำเตือน 13.1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการสอบคัดเลือกตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักความรู้ความสามารถและความเป็นธรรม วิธีดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเท่านั้น อย่าได้หลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพจะฉวยโอกาส หลอกลวงต้มตุ๋น 13.2 ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกครั้งนี้จะปิดประกาศไว้ที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งกำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศในภายหลังไม่ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-3431-2009/ http://www.pca.ac.th ไงก็โหวตให้ด้วยนะค่ะ จะได้ มีำกำลังใจหาข้อมูลให้ มีคำถามถามไ้ด้นะค่ะ จะตอบให้หมดเลย ปล.ห้องสมุดจ้า
 loading...


โดย ห้องสมุด ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ธ.ค. 51 20:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 69,722 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 69,722 ครั้ง ตอบ 26 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย กิตติวัฒน์
IP : 180.183.63.***
ปีนี้รับสมัครหรือป่าวครับ
ผมอายุ 17 กว่าสมัครได้หรือป่าว
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้ที่เบื่อความไร้สาระ
IP : 101.108.56.***
ผมระเบื่อกับข้อความลูกโซ่จริงๆ
มุขเก่าแล้วนะครับเปลี่ยนความคิดเหอะครับ
การที่จะหยุดอาถัพน์ข้อความลูกโซ่ได้นั้น
คือการไม่ส่งข้อความนั้นครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย The Killer Of Shadow
IP : 112.142.160.***
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คับ เเต่อยากเป็นตำรวจมากคับ ผมอายุ 16เเล้วคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เศรษฐา
IP : 111.84.100.***

สวัสดี ครับ

ผมอยากทราบว่า ที่พิษณุโลกมีที่สอบนักเรียนนายร้อย

ที่ไหนบ้าง สามารถติดต่อผมได้ที่

ghostgood@windowslive.com

ลบ แจ้งลบ
โดย นายคทายุทธ
IP : 203.172.202.***

อยากเป็นนักเรียนนายร้อยมาก

ลบ แจ้งลบ
โดย นายแวรูดวน
IP : 118.173.1.***
พี่ตร.คับ กระผมอยากเปนตำรวจมากๆเลย แต่กระผมจบป.ตรีแล้ว สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตร5ปี ถ้ากระผมจะสมัครเป็นตำรวจ กระผมต้องทำอย่างไรบ้างและมีขั้นตอนในการสมัครเป็นตำรวจอย่างไรบ้างและสามารถติดต่อได้ที่ไหนคับแต่กระผมนับถือศาสนาอิสลามน่ะคับ พี่ๆตร.ช่วยบอกแนะนำว่าต้องทำอย่างไรบ้างคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย สันติราษฎร์
IP : 110.49.116.***

ไม่ได้เรียนร.ดสมัครได้หรือเปล่าคับ

เรียนกศน.สมัครได้ได้ใหมครับ

ชวยบอกผมที

ผมอยากเป็นตำรวจแต่ไม่มีที่ปรึกษา

อายุ19คับเรียนจบกศน.

ลบ แจ้งลบ
โดย กอล์ฟ
IP : 111.84.120.***
ผมจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์ ทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ วุฒิใบนี้สามารถนำสมัคสอบตำรวจได้รึป่าวคับ คือสึกออกมาเป็นตำรวจได้มั้ย  ช่วยบอกทีนะคับที่  the_bigstom@hotmail.com ขอบคุณอย่างสูง
ลบ แจ้งลบ
โดย เจม
IP : 222.123.142.***

เดือนมีนาคมปีหน้าผมอายุ25แล้วครับแต่มีวุฒิ ปวช.ครับ สมัครได้ไม่ครับ

ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ปรมวรรษ
IP : 124.157.249.***

ผมอายุ15แล้วผมสมักใดอายุเท่าไรครับผมผมรักตำรวจมากเลยครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย อนุชิต
IP : 58.64.92.***
สู้กันทุกคนครับ เพื่อนๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย อนุชิต
IP : 58.64.92.***
ผมกำลังติวเข็มจะเข้า นายร้อยครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย อนุชิต
IP : 58.64.92.***

อยากทราบว่า นายร้อยตำรวจสอบอยากไหมครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย อนุชิต
IP : 58.64.92.***

ผมเรียนที่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ    อยากเข้านายร้อยผมกำลังติวหนักเลยครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย nattakornsak.com
IP : 118.175.171.***

อยากเป็นนายตำรวจครับเรียนจบรด. ปี 3แล้วเผอิญอยากสมัครแต่หมดเขตการรับสมัครเสียก่อน

ลบ แจ้งลบ
โดย บอล
IP : 118.173.109.***
จะสมัคได้ต่อไรคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย dewzas2499@hotail.com
IP : 58.147.56.***

ผมจะขึ้นม.1ปีนี้ม.1มีสอบนายร้อยปล่าวครับ

ถ้าสอบได้สอบวันไหนครับ

คุณตำรวจโทรมาด้วยนะครับ0894137240      0859634763

โทรมาด้วยนะครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย partan15840@hotmail.com
IP : 222.123.12.***

อย่าซาบว่า

 จะรับสมักนายร้อยที่ไหนคับ

 ถ้าสมักยังทันหรือป่าว

ลบ แจ้งลบ
โดย fai
IP : 61.19.144.***

อยากทราบว่า รร.นายร้อยตำรวจที่ไหนบ้างคะที่รับสมัครช่วงนี้  อยากให้พี่ชายได้เข้าสอบค่ะ  เพราะเเกใฝ่ฝันมาก ช่วยหน่อยนะคะ ที่ไหนก้อได้ค่ะ เพราะตอนนี้พี่ชายอายุ 25 ปีเเล้ว พอจะมีโอกาสมั้ยคะ  เเละใช้วุฒิม.6 ได้มั้ยค่ะ  ช่วยตอบที

ลบ แจ้งลบ
โดย fai
IP : 61.19.144.***

มีพี่ชายค่ะเเล้วเค้าอยากเรียนนายร้อยตำรวจ  เเละติดตามข่าวตลอดค่ะ  เเต่พอมารู้อีกทีก็หมดเขตสมัครเเล้ว  อยากทราบว่าจะมีการรับสมัครตอนไหนอีกคะ  ช่วยส่งข่าวให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement